Mindfulness-pohjaisen intervention vaikutukset 7.-luokkalaisten tunne- läsnäolo- ja reflektointitaitoihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241610
Title: Mindfulness-pohjaisen intervention vaikutukset 7.-luokkalaisten tunne- läsnäolo- ja reflektointitaitoihin
Author: Rantala, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241610
http://hdl.handle.net/10138/313567
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten mindfulness-pohjainen kahdeksan viikon interventio vaikuttaa 7.-luokkalaisten tunne- läsnäolo- ja reflektointitaitohin. Tunne- läsnäolo- ja reflektointitaidot koottiin yläkäsitteen, olemisen taidot, alle. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että mindfulness harjoittelulla on saatu positiivisia viitteitä lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Tässä tutkimuksessa selvitetään, voisiko mindfulness-harjoituksilla tukea muutoksessa olevaa kouluarkea jalkauttamalla koulupäiviin säännöllisiä mindfulness-harjoituksia. Tällä tutkimuksella kehitetään keinoja lasten ja nuorten, sekä opettajien, hyvinvoinnin tukemiseksi koulussa. Tutkimukseen osallistui eteläsuomalaisen koulun 7.-luokkalaisia oppilaita. Tutkimusmenetelmänä toimi määrällinen kyselylomake, johon vastasi 13 oppilasta interventiota ennen sekä intervention jälkeen, sekä laadullinen ryhmähaastattelu, johon osallistui 14 oppilasta intervention jälkeen. Määrällinen aineisto analysoitiin exceltaulukoinnin avulla ja laadullinen aineisto analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä mukaillen. Koko aineistoa tarkasteltaessa aineistosta löytyi jokaisen tutkimuskysymyksen alle kolme selkeää teemaa, jotka ovat mahdollisesti olleet intervention vaikutuksesta johtuvia muutoksia oppilaiden olemisen taitoihin. Sekä laadullisen että määrällisen aineiston analyysien tulosten perusteella mindfulness-interventio viittaa vaikuttaneen hieman positiivisesti oppilaiden tunne- läsnäolo- ja reflektointitaitoihin.The goal of this study was to find out how a mindfulness-based intervention affects the emotion skills, presence skills and reflection skills of 7th graders. Emotion, presence and reflection skills were gathered under a hypernym, ”The Skills of Being”. Previous research on mindfulness has shown promising positive effects on children and youth’s mental wellbeing. In this study it is under interest, if practising mindfulness regularly at schools could bring positive effects to the ever changing daily life in schools. This study aimes to develop ways to support pupils’ and teachers’ mental wellbeing in schools. In this study, 7th graders from a Finnish elementary school participated. The data was gathered with a questionnaire and with group interviews. The questionnaire was answered by 13 pupils before and after the intervention. The group interviews were held after the intervention in which 14 pupils attended to. The questionnaire was analyzed by using Excel and the interviews were analyzed by a theory directional content analysis approach. In the light of the quantitative and the qualitative data, there was found three themes for each research question. Results show that the mindfulness-based intervention seemed to have positive effect to the pupils’ emotion, presence and reflection skills.
Subject: mindfulness
tunnetaidot
läsnäolotaidot
reflektointitaidot
Subject (yso): kasvatustiede
interventio
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rantala_Maija_Pro_Gradu_2020.pdf 808.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record