Esikoululaisten yhteisöllistä oppimista edistävät ja estävät tekijät yhteisleikissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241604
Title: Esikoululaisten yhteisöllistä oppimista edistävät ja estävät tekijät yhteisleikissä
Author: Niinimäki, Eija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241604
http://hdl.handle.net/10138/313569
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia yhteisöllisen oppimisen edistäviä ja estäviä tekijöitä löytyy esikoululaisten yhteisleikistä. Lisäksi tutkimus selvittää sitä, millaisia yhteisöllisen oppimisen edistäviä ja estäviä tekijöitä yhteisleikistä on löydettävissä, kun varhaiskasvatuksen ammattilainen on siinä mukana. Tutkimuksen avulla lisätään ymmärrystä siitä, miten varhaiskasvatuksen ammattilainen voi toiminnallaan vaikuttaa yhteisöllisen oppimisen kehittymiseen. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusaineisto on hankittu havainnoimalla ja videokuvaamalla lasten yhteisleikkiä esikouluryhmässä tarinallisen leikin aamupäivien aikana, joista lähempään tarkasteluun on valittu kymmenen leikkiepisodia. Tutkimusote on luonteeltaan narratiivinen, jossa lasten ja aikuisten yhteisleikki muodostaa tutkittavia tarinoita. Tutkimusaineisto on käsitelty teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla, jonka aineistoa on jatkokäsitelty kvantitatiiviseen muotoon. Tutkimuksessa on sovellettu pääosin Koivulan (2010) tutkimuksen yhteisöllisen oppimisen edistäviä ja estäviä tekijöitä. Lisäksi varhaiskasvatuksen ammattilaisen toimintaa yhteisöllisen oppimisen edistävänä tai estävänä tekijänä on tarkasteltu Juutisen (2018) ja Storlin (2013) tutkimusten näkökulmista. Tutkimuksesta löytyi koko toimintavuoden ajalta valtaosasta yhteisöllistä oppimista edistäviä tekijöitä ja estäviä tekijöitä hieman yli kolmanneksesta leikkiepisodeista. Syksyn osalta lähes kaikista leikkiepisodeista löytyi yhteisöllisen oppimisen edistäviä tekijöitä, kun taas keväällä puolessa leikkiepisodeista korostuivat yhteisöllisen oppimisen estävät tekijät. Varhaiskasvatuksen ammattilaisen toiminnasta löytyi koko toimintavuoden ajalta sekä yhteisöllisen oppimisen edistäviä että estäviä tekijöitä noin kolmanneksesta leikkiepisodeista. Varhaiskasvatuksen ammattilainen toimi kuitenkin yhteisöllisen oppimisen estävänä tekijänä vähäisemmissä määrin syksyllä kuin keväällä. Päätuloksena ilmeni, että aikuiset eivät ohjanneet maahanmuuttajalasta yhteisleikkiin toisten lasten kanssa, vaan ohjasivat lasta leikkimään pelkästään aikuisen kanssa kahdestaan. Juutisen (2018) tutkimuksessa esiintyi myös tilanteita, joissa aikuinen olisi voinut toiminnallaan edistää yhteenkuuluvuutta, mutta jätti mahdollisuuden hyödyntämättä. Tästä tutkimuksesta ja Juutisen (2018) tutkimuksesta nousi esille, että yhteenkuuluvuutta tulisi tukea niin, että yhteisleikissä olisi tilaa kaikenlaisille ryhmän jäsenille.The objective of this study was to identify what factors in the group play of preschool age children promote or inhibit collaborative learning. Additionally, the study explores what factors would promote or inhibit collaborative learning in group play when an early childhood educator is participating. The study contributes to the understanding of how early childhood educators through their actions can influence the development of collaborative learning. The study is a qualitative study and the research material has been acquired through observing and video recording children's group play in a preschool group’s story-based play mornings, from which ten play episodes have been selected for this study. The research approach is narrative and the group play of children and educators forms stories to be researched. The research material has been processed using theory directing content analysis, and the results of the analysis have been further processed into quantitative format. The study applies primarily Koivula’s (2010) research concerning factors promoting and inhibiting collaborative learning. Additionally, the behaviour of the early childhood educators as a promoter or inhibitor of collaborative learning has been analysed from the viewpoints expressed in the research of Juutinen (2018) and Storli (2013). In this study during the whole preschool year there were factors promoting collaborative learning in the large majority of play episodes and factors inhibiting collaborative learning in over one third of the play episodes. During the autumn there were factors promoting collaborative learning in almost all of the play episodes, while during the spring factors inhibiting collaborative learning were found in half of the play episodes. Factors promoting or inhibiting collaborative learning in the behaviour of the early childhood educators were both found in one third of the play episodes. The early childhood educators acted less as an inhibitor collaborative learning during the autumn than during the spring. The main result of the study is that educators didn’t guide an immigrant child to group play with the other children, but instead guided the child to play only alone with the educator. The study by Juutinen (2018) also noted situations in which educators would have through her actions promoted a sense of togetherness but didn’t make use of these opportunities. According that study as well as by Juutinen (2018) togetherness should be supported so that there would be space in group play for all kinds of members of the group.
Subject: Yhteisleikki
yhteisöllinen oppiminen
yhteisöllisyys
tarinallinen leikki
esiopetus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record