Tohtoriopiskelijoiden hakumotiivit jatko-opintoihin ja lähestymistavat väitöskirjatutkimukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241611
Title: Tohtoriopiskelijoiden hakumotiivit jatko-opintoihin ja lähestymistavat väitöskirjatutkimukseen
Author: Koivuneva, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241611
http://hdl.handle.net/10138/313572
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tohtoriopiskelijoiden koulutus tutkijoiksi on yksi yliopistojen keskeisiä tehtäviä. Sekä yliopiston että tohtoreiksi väittelevien väitöstutkijoiden on tärkeää tiedostaa, minkälaisia motiiveja heillä on hakeutua jatko-opintoihin ja miten he työskentelevät väitöstutkimuksensa parissa. Hakumotiivit ja lähestymistavat opiskeluun ovat yksi tapa tarkastella jatko-opiskelijoiden syitä hakeutua tekemään väitöskirjaa ja miten he tutkimustyötään jäsentävät. Hakumotiiveja ja lähestymistapoja on tutkittu aiemmin laajasti perusopiskelukontekstissa (esim. Côté ja Levine, 1997; Entwistle, McCune, & Hounsell, 2003; Entwistle & Ramsden, 1983; Marton, Hounsell, & Entwistle, 1984; Marton & Säljö, 1976; Parpala, Lindblom-Ylänne, Komulainen, Litmanen, & Hirsto, 2010; Hailikari, Tuononen & Parpala, 2016) ja jonkin verran myös tohtoriopinnoissa (esim. Pyhältö, Peltonen, Castelló & McCune, 2019; Stubb, Pyhältö & Lonka, 2012; 2014; Deem & Brehoney, 2010; Litalien, Guay & Morin, 2015), mutta osa näiden ilmiöiden ulottuvuuksista on jäänyt vaille tutkimusta ja yhdessä niistä ei ole lainkaan aiempaa tutkimusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, löytyykö jatko-opiskelijoiden keskuudesta samoja hakumotiivien ja lähestymistapojen ulottuvuuksia, jotka on aiemmin löydetty perusopiskelukontekstissa. Lisäksi tutkittiin, eroavatko hakumotiivit ja lähestymistavat tutkijakouluittain tai opintojen keston mukaan eroteltuna ja minkälaisia eroja hakumotiiveissa on löydettävissä lähestymistapaprofiileittain. Tutkimusaineisto kerättiin osana HowULearnPhD-tutkimushanketta. Vastaajat valittiin satunnaisotannan avulla. Kyselyyn vastasi yhteensä N=415 jatko-opiskelijaa Helsingin yliopiston eri tohtoriohjelmista. Humanistis-yhteiskuntatieteellisten opiskelijoiden keskuudesta löydettiin korkeimpia arvoja itsensä kehittämisen hakumotiivin ja syväsuuntautuneen lähestymistavan kohdalla. Ympäristö- elintarvike- ja biotieteellisen tutkijakoulun jatko-opiskelijat puolestaan edustivat matalimpia arvoja itsensä kehittämisen hakumotiivin kohdalla ja luonnontieteellisten jatko-opiskelijoiden kohdalla matalimpia arvoja löydettiin syväsuuntautunutta lähestymistapaa tarkasteltaessa. Jatko-opiskelijoiden keskuudesta löydettiin samankaltaisia lähestymistapaprofiileita, joita on tunnistettu aiemmassa tutkimuksessa. Lisäksi vuoden opintojaan tehneet jatko-opiskelijat raportoivat korkeimpia arvoja itsensä kehittämisen ja matalimpia jäsentymättömän hakumotiivin suhteen. Yli kuusi vuotta opintojaan tehneet sen sijaan raportoivat itsensä kehittämisen hakumotiivin suhteen matalimpia arvoja ja jäsentymättömän hakumotiivin suhteen korkeimpia. Kaikkien hakumotiivien ja lähestymistapojen kohdalla löydettiin tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tietoa jatko-opiskelijoiden motiiveihin ja lähestymistapoihin liittyvistä tekijöistä.One of the central tasks of universities is the education of doctoral candidates. Doctoral student motivations for attending university and approaches to learning is one way to examine the reasons for attending doctoral studies and how to approach research work. Student motivations for attending university and approaches to learning have previously been widely studied among students in tertiary education (eg. Côté ja Levine, 1997; Entwistle, McCune, & Hounsell, 2003; Entwistle & Ramsden, 1983; Marton, Hounsell, & Entwistle, 1984; Marton & Säljö, 1976; Parpala, Lindblom-Ylänne, Komulainen, Litmanen, & Hirsto, 2010; Hailikari, Tuononen & Parpala, 2016), but parts of these phenomena are lacking research in doctoral education (eg. Pyhältö, Peltonen, Castelló & McCune, 2019; Stubb, Pyhältö & Lonka, 2012; 2014; Deem & Brehoney, 2010; Litalien, Guay & Morin, 2015) and when viewing them simultaneously, there´s no previous research. Purpose of this study was to find out whether there´s to be found the same dimensions of student motivations for attending university and approaches to learning than in tertiary education. Furthermore, the interest was to find if motivations for attending university and approaches to learning differ by doctoral school or the length of the studies. Adding to that, student motivations for attending university were grouped by profiles in approaches to learning. Research material was conducted as part of a larger research project HowULearnPhD. Participants were randomly selected. 415 PhD candidates in University of Helsinki answered the questionnaire. This study showed that similar profiles in approaches to learning were to be found among PhD students that have been found in earlier research. Differences in student motivations for attending university and approaches to learning were found using one-way analysis of variance (ANOVA) both by doctoral school and length of the studies. PhD candidates of doctoral school in humanities and social sciences reported highest values in self-development motivation and deep approaches to learning. PhD candidates participating doctoral school in environmental, food and biological sciences reported lowest values in self-development motivation. Lowest values in deep approach to learning was to be found among natural sciences. PhD candidates who had completed the first year of their studies reported highest values in self-development motivation and lowest in default motivation. PhD candidates who had been doing their dissertation over six years reported highest values in default motivation and lowest in self-development motivation. All motivations for attending university and approaches to learning correlated significantly. In the future, more research about student motivation for attending university and approaches to learning and how they are related to PhD studies will be needed.
Subject: Tohtoriopinnot
Hakumotiivit
Lähestymistavat
Lähestymistapaprofiilit
Tohtoriopiskelija
Tutkijakoulu
Tohtoriohjelma
Väitöstutkimus
Väitöskirja
Subject (yso): tohtorikoulutus
tutkijakoulut
tutkijakoulutus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record