Tohtoriopiskelijoiden hakumotiivit jatko-opintoihin ja lähestymistavat väitöskirjatutkimukseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Koivuneva, Katri
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202003241611
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/313572
dc.description.abstract Tohtoriopiskelijoiden koulutus tutkijoiksi on yksi yliopistojen keskeisiä tehtäviä. Sekä yliopiston että tohtoreiksi väittelevien väitöstutkijoiden on tärkeää tiedostaa, minkälaisia motiiveja heillä on hakeutua jatko-opintoihin ja miten he työskentelevät väitöstutkimuksensa parissa. Hakumotiivit ja lähestymistavat opiskeluun ovat yksi tapa tarkastella jatko-opiskelijoiden syitä hakeutua tekemään väitöskirjaa ja miten he tutkimustyötään jäsentävät. Hakumotiiveja ja lähestymistapoja on tutkittu aiemmin laajasti perusopiskelukontekstissa (esim. Côté ja Levine, 1997; Entwistle, McCune, & Hounsell, 2003; Entwistle & Ramsden, 1983; Marton, Hounsell, & Entwistle, 1984; Marton & Säljö, 1976; Parpala, Lindblom-Ylänne, Komulainen, Litmanen, & Hirsto, 2010; Hailikari, Tuononen & Parpala, 2016) ja jonkin verran myös tohtoriopinnoissa (esim. Pyhältö, Peltonen, Castelló & McCune, 2019; Stubb, Pyhältö & Lonka, 2012; 2014; Deem & Brehoney, 2010; Litalien, Guay & Morin, 2015), mutta osa näiden ilmiöiden ulottuvuuksista on jäänyt vaille tutkimusta ja yhdessä niistä ei ole lainkaan aiempaa tutkimusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, löytyykö jatko-opiskelijoiden keskuudesta samoja hakumotiivien ja lähestymistapojen ulottuvuuksia, jotka on aiemmin löydetty perusopiskelukontekstissa. Lisäksi tutkittiin, eroavatko hakumotiivit ja lähestymistavat tutkijakouluittain tai opintojen keston mukaan eroteltuna ja minkälaisia eroja hakumotiiveissa on löydettävissä lähestymistapaprofiileittain. Tutkimusaineisto kerättiin osana HowULearnPhD-tutkimushanketta. Vastaajat valittiin satunnaisotannan avulla. Kyselyyn vastasi yhteensä N=415 jatko-opiskelijaa Helsingin yliopiston eri tohtoriohjelmista. Humanistis-yhteiskuntatieteellisten opiskelijoiden keskuudesta löydettiin korkeimpia arvoja itsensä kehittämisen hakumotiivin ja syväsuuntautuneen lähestymistavan kohdalla. Ympäristö- elintarvike- ja biotieteellisen tutkijakoulun jatko-opiskelijat puolestaan edustivat matalimpia arvoja itsensä kehittämisen hakumotiivin kohdalla ja luonnontieteellisten jatko-opiskelijoiden kohdalla matalimpia arvoja löydettiin syväsuuntautunutta lähestymistapaa tarkasteltaessa. Jatko-opiskelijoiden keskuudesta löydettiin samankaltaisia lähestymistapaprofiileita, joita on tunnistettu aiemmassa tutkimuksessa. Lisäksi vuoden opintojaan tehneet jatko-opiskelijat raportoivat korkeimpia arvoja itsensä kehittämisen ja matalimpia jäsentymättömän hakumotiivin suhteen. Yli kuusi vuotta opintojaan tehneet sen sijaan raportoivat itsensä kehittämisen hakumotiivin suhteen matalimpia arvoja ja jäsentymättömän hakumotiivin suhteen korkeimpia. Kaikkien hakumotiivien ja lähestymistapojen kohdalla löydettiin tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tietoa jatko-opiskelijoiden motiiveihin ja lähestymistapoihin liittyvistä tekijöistä. fi
dc.description.abstract One of the central tasks of universities is the education of doctoral candidates. Doctoral student motivations for attending university and approaches to learning is one way to examine the reasons for attending doctoral studies and how to approach research work. Student motivations for attending university and approaches to learning have previously been widely studied among students in tertiary education (eg. Côté ja Levine, 1997; Entwistle, McCune, & Hounsell, 2003; Entwistle & Ramsden, 1983; Marton, Hounsell, & Entwistle, 1984; Marton & Säljö, 1976; Parpala, Lindblom-Ylänne, Komulainen, Litmanen, & Hirsto, 2010; Hailikari, Tuononen & Parpala, 2016), but parts of these phenomena are lacking research in doctoral education (eg. Pyhältö, Peltonen, Castelló & McCune, 2019; Stubb, Pyhältö & Lonka, 2012; 2014; Deem & Brehoney, 2010; Litalien, Guay & Morin, 2015) and when viewing them simultaneously, there´s no previous research. Purpose of this study was to find out whether there´s to be found the same dimensions of student motivations for attending university and approaches to learning than in tertiary education. Furthermore, the interest was to find if motivations for attending university and approaches to learning differ by doctoral school or the length of the studies. Adding to that, student motivations for attending university were grouped by profiles in approaches to learning. Research material was conducted as part of a larger research project HowULearnPhD. Participants were randomly selected. 415 PhD candidates in University of Helsinki answered the questionnaire. This study showed that similar profiles in approaches to learning were to be found among PhD students that have been found in earlier research. Differences in student motivations for attending university and approaches to learning were found using one-way analysis of variance (ANOVA) both by doctoral school and length of the studies. PhD candidates of doctoral school in humanities and social sciences reported highest values in self-development motivation and deep approaches to learning. PhD candidates participating doctoral school in environmental, food and biological sciences reported lowest values in self-development motivation. Lowest values in deep approach to learning was to be found among natural sciences. PhD candidates who had completed the first year of their studies reported highest values in self-development motivation and lowest in default motivation. PhD candidates who had been doing their dissertation over six years reported highest values in default motivation and lowest in self-development motivation. All motivations for attending university and approaches to learning correlated significantly. In the future, more research about student motivation for attending university and approaches to learning and how they are related to PhD studies will be needed. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Tohtoriopinnot
dc.subject Hakumotiivit
dc.subject Lähestymistavat
dc.subject Lähestymistapaprofiilit
dc.subject Tohtoriopiskelija
dc.subject Tutkijakoulu
dc.subject Tohtoriohjelma
dc.subject Väitöstutkimus
dc.subject Väitöskirja
dc.title Tohtoriopiskelijoiden hakumotiivit jatko-opintoihin ja lähestymistavat väitöskirjatutkimukseen fi
dc.title.alternative Doctoral student motivations for attending university and approaches to doctoral dissertation en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.yso tohtorikoulutus und
dc.subject.yso tutkijakoulut und
dc.subject.yso tutkijakoulutus und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202003241611

Files in this item

Files Size Format View
Koivuneva_Katri_Pro_gradu_2020.pdf 1.530Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record