Kolmiportainen tuki kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241615
Title: Kolmiportainen tuki kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa
Author: Högström, Marika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241615
http://hdl.handle.net/10138/313575
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä tarkoittavat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki varhaiskasvatuksessa. Lisäksi selvitin miten kunnat ovat muokanneet kolmiportaisen tuen mallia omissa varhaiskasvatussuunnitelmissaan ja minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä suunnitelmista löytyy tuen eri tasoilta. Aikaisempia tutkimuksia kolmiportaisesta tuesta varhaiskasvatuksessa ei ole juurikaan tehty, joten tämä tutkimus tuo uutta tietoa kolmiportaisen tuen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen aihe on hyvin ajankohtainen. Varhaiskasvatuksen tuen mallin kehittäminen on juuri aloitettu, joten tietoa tuen tämänhetkisestä toteuttamisesta tarvitaan, jotta tuki voidaan suunnitella toimivaksi varhaiskasvatukseen. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen ja sen aineistona käytettiin internetistä löytyviä kuntien varhaiskasvatussuunnitelmia, joihin kolmiportainen tuki oli kirjattu tai joissa oli eriteltynä yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tutkimuksessa oli mukana kymmenen eri kokoista kuntaa eri puolilta Suomea. Aineisto analysoitiin käyttäen sisällönanalyysia ja analyyttinen ote oli abduktiivinen. Aineiston analyysin apuna käytettiin Atlas- ohjelmaa, jonka avulla aineistoa koodattiin ja luokiteltiin. Tutkimustulokset osoittivat, että kunnat olivat muokanneet kolmiportaisen tuen mallia, mutta suunnitelmissa oli nähtävissä myös suurta yhtenäisyyttä. Kunnat olivat määritelleet tuen tasot hyvin samansuuntaisesti ja eniten eroja löytyi erityisen tuen määritelmistä. Kuntien suunnitelmista oli löydettävissä niin eroja kuin yhtäläisyyksiä tuen eri tasoilta. Eroja kuntien väliltä löytyi tehostetun ja erityisen tuen käytännöistä. Yleisen tuen kohdalla erot olivat hyvin pieniä. Tehostetun tuen osalta eroja löytyi pääasiassa vain tuen kirjaamiskäytännöistä. Erityisen tuen osalta eroja löytyi tuen kirjaamiskäytännöistä, tuen saamisen kriteereistä, erityisen tuen päätöksen tekemisestä ja tuen järjestämisympäristöstä. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kolmiportaisen tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa vaihtelee erityisesti erityisen tuen osalta. Kunnat ovat todennäköisesti ottaneet mallia esi- ja/tai perusopetuksen kolmiportaisen tuen malleista ja tämä näkyy yhtenäisyytenä yleisen ja tehostetun tuen tasoilla. Kuntien väliset erot erityisen tuen tasolla aiheuttavat eriarvoisuutta tuen saamisessa. Tuen osalta tarvitaan tarkemmat kirjaukset varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, jotta tuki järjestyisi tasavertaisesti koko maassa. Erityisesti erityisen tuen osalta tarvitaan yhteinen linja siihen, milloin lapsi on oikeutettu saamaan erityistä tukea, mihin tuki kirjataan ja miten päätökset erityisestä tuesta tehdään.The aim of this study was to find out how the municipalities are applied the three-tiered support model in their own ECEC (early childhood education and care) plans and what means general, intensified and special support in ECEC. In addition, the aim was to find out if or not the municipalities provide support in the same way or if there are differences between them. Previous studies on three-tier support in early childhood education have not been conducted, so this study provides new insights into the provision of three-tier support in kindergartens. The subject of the study is very topical. Three-tier support is also likely to be introduced in early childhood education in the next few years, so knowledge of its implementation is needed to prepare fluent support for early childhood education. This study is qualitative and the data is used from the municipalities ECEC plans. These ECEC plans included three-tiered support, or detailed general, intensified, and special support. Ten municipalities of different sizes from all over Finland where examined in this study. The data was analyzed using content analysis and approached using an abductive approach. The data was analyzed using the Atlas software, which supported the coding and classification of the data. The results of the study showed that the municipalities had applied the three-tiered support model in different ways, but there was a high degree of consistency in general. The levels of support were set very similarly by the municipalities and most of the differences were found in the definitions of special support. There are differences as well as similarities between municipal plans at different levels of support. Differences between municipalities were found in the practice of intensified and special support. The differences in general support were minor. In the case of intensified support, differences were mainly found only in the recording of support. In the case of special support, differences were found in the recording for the support, the eligibility criteria, the decision on the special support and organizing environment. According to findings of this research, it appears that there are differences in the implementation of three-tier support in early childhood education, especially in special support. Municipalities may have followed the example on three-tier support models for pre- and / or basic education, and this is reflected in coherence between levels of general and intensified support. Differences between municipalities in the level of special support may lead to inequalities when accessing the support. More precise entries in the Early Childhood Education Act and in the grounds of the ECEC plan are needed to ensure that the support is distributed uniformly throughout the country. In particular, special support needs a common line on when a child is entitled to special support, where the support is recorded and who makes the decision on the special support.
Subject: varhainen tuki
kolmiportainen tuki
yleinen tuki
tehostettu tuki
erityinen tuki
varhaiskasvatussuunnitelma
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hogstrom_Marika_Pro_gradu_2020.pdf 830.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record