Lapsiperheiden palvelut ja tuen tarve : haastattelututkimus äitien kokemuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241617
Title: Lapsiperheiden palvelut ja tuen tarve : haastattelututkimus äitien kokemuksista
Author: Hurtig, Anna-Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241617
http://hdl.handle.net/10138/313577
Thesis level: master's thesis
Abstract: Keskustelu vanhemmuudesta pyörii paljon sen ympärillä, mitä on hyvä vanhemmuus sekä lasten hyvinvointi. Siitä, miten vanhempana voidaan hyvin ja miten vanhempien jaksamista voidaan tukea, puhutaan vähemmän. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaista tukea lapsiperheet kokevat tarvitsevansa, mistä lapsiperheet hakevat apua, sekä pohtia, miten lapsiperheet haluaisivat parantaa heille suunnattuja palveluita. Tutkielma avaa lisäksi suomalaista lapsiperheiden palvelujärjestelmää. Tutkielma on toteutettu laadullisten tutkimusmenetelmien keinoin. Tutkielmaa varten on haastateltu seitsemää lapsiperheen äitiä, kahden maakunnan alueelta. Aineisto on kerätty puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja se on analysoitu käyttäen laadullista sisällönanalyysiä ja teemoittelua. Haastattelut tehtiin joulu-tammikuussa 2019-2020. Tutkielmassa ilmeni, että sosiaalisella tuella on merkittävä vaikutus äitien jaksamiseen lapsiperhearjessa. Perheet saavat eniten tukea omista sosiaalisista verkostoistaan. Yhteiskunnan palveluiden toivotaan tukevan nykyistä enemmän koko perheen hyvinvointia. Äitien kokemuksissa tuli esiin uskomuksia sekä ulkopuolelta tulevia asenteita pärjäämisen kulttuurista, jotka osaksi estivät palveluihin hakeutumisen tai niiden saamisen. Äidit toivovat että tukea tarjottaisiin automaattisesti.The discussion about parenting revolves around what is good parenting and the well-being of children. There is less talk about how to be a good parent and how to support parenting. The aim of this thesis is to find out what kind of support families with children feel they need, where to seek help from and how families with children would like to improve their services. The thesis also opens up the Finnish family service system for children. The thesis has been implemented by means of qualitative research methods. Seven mothers of families with children from two Finnish provinces have been interviewed for the study. The material was collected through a semi-structured theme interview and analyzed using qualitative content analysis and thematization. The interviews were conducted between December and January 2019-2020. The study revealed that social support has a significant impact on mothers' coping with their family with children. Families receive the most support from their own social networks. It is hoped that community services will support the well-being of the whole family. Mothers' experiences revealed beliefs and outside attitudes about coping culture that partially prevented them from seeking or getting services. Mothers hope that support will be offered automatically.
Subject: Vanhemmuus
lapsiperheet
palvelut
tuen tarve
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record