Poetic translations : moving between poetry and dance

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003279479
Title: Poetic translations : moving between poetry and dance
Author: Kaila, Anni
Contributor: Teatterikorkeakoulu, Tanssijan maisteriohjelma
Date: 2020
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/313657
URN:NBN:fi-fe202003279479
Abstract: In this written part of my master's thesis, I explore the connections between poetic writing and dance from a performer's perspective. My own poems act as introductions to the chapters and become a kind of poetic through line in the thesis. Writing as a dancer, I write with my whole body and move between what is already presently perceived and what can be imagined. The essays of dramaturg and dance theoretician Bojana Cjević on imagination and poetics in contemporary dance serve as the main reflection points for my views. Cvejić's concept of 'feigning', used to describe the dancer's imaginary and a kind of bodily surrogate knowledge, becomes one of the central ideas in understanding the link between poetry and dance. In the first part of the thesis, I observe the ways in which poetry pierces contemporary dance practices today and also briefly describe the historical connections between poetry and dance. Writing about the poetry of the performer, I approach the topic through my own personal practice and outline different ways of writing and relating to poetic texts as a performer. The focus is on the interconnectedness of perception and imagination, and how this relationship can be viewed through the lens of both dance and poetry. Poetic image and the rhythm and weight of language also connect the act of writing to the dancing body. I use the term 'choreographic poetry' to describe poetic texts that serve score-like functions in a dance performance, and bring up contemporary dance makers who work with texts in this way. The act of translation is introduced both as a method for working as a dancer and as a philosophical frame for understanding the paradigmatic nature of dance, as philosopher Jacques Rancière sees it. In the second part of the thesis, two artistic processes serve as concrete examples of working with poetic texts and translation in the context of a dance performance. Puutarha (The Garden), my own choreographic solo work, started from the idea of turning confessional poetry into a dance performance. My own poems became the main source of material for the solo. I focus on the writing process and the editing of the poems into a script, and how these poems informed and affected the performance and the bodily expression in it. LOVE I–III is also a solo performance, based on the poetic score written by Norwegian poet and choreographer Janne-Camilla Lyster. I describe my process of working with the score and the performance guidelines provided by Lyster and the translation of these poetic texts into dance.Opinnäytteeni kirjallinen osio käsittelee runollisten tekstien ja tanssitaiteen välisiä yhteyksiä esiintyjän näkökulmasta. Omat runoni toimivat alustuksina luvuille ja muodostavat työlle eräänlaisen runollisen selkärangan. Kirjoittaessani tanssijana kirjoitan koko ruumiillani ja liikun havainnoimisen ja mielikuvittelun välisellä alueella. Dramaturgi ja tanssiteoreetikko Bojana Cvejićin esseet nykytanssin mielikuvituksesta ja poetiikasta toimivat keskeisimpinä heijastuspintoina omille ajatuksilleni. Cvejićin käsite 'feigning', joka kuvaa tanssijan mielikuvittelua ja eräänlaista ruumiillista sijaistietoa, on yksi olennaisista ajatuksista tanssin ja runouden välisen yhteyden ymmärtämisessä. Opinnäytteen ensimmäisessä osassa havainnoin sitä, kuinka runous lävistää nykytanssin praktiikoita tänä päivänä ja kuvaan lyhyesti runouden ja tanssin välisiä historiallisia yhteyksiä. Kirjoittaessani esiintyjän runoudesta lähestyn aihetta oman praktiikkani kautta ja hahmottelen erilaisia tapoja kirjoittaa ja suhtautua runollisiin teksteihin esiintyjän näkökulmasta. Keskiössä on havainnon ja mielikuvituksen välinen yhteys, ja se kuinka tämä yhteys voidaan nähdä sekä tanssin että runouden kautta. Myös poeettinen kuva sekä kielen rytmi ja paino yhdistävät kirjoittamisen tapahtuman tanssivaan ruumiiseen. Käytän käsitettä 'koreografinen runous' (choreographic poetry) kuvatakseni runollisia tekstejä, jotka toimivat scoren tavoin tanssiesityksissä, ja nostan esille joitakin nykypäivän tanssintekijöitä jotka työskentelevät tekstien kanssa tällä tavoin. Kääntäminen (translation) esitellään sekä tanssijantyön metodina että filosofisena kehyksenä tanssin paradigmaattisen luonteen ymmärtämiselle, kuten filosofi Jacques Rancière sen näkee. Opinnäytteen toisessa osassa kaksi taiteellista prosessia toimivat konkreettisina esimerkkeinä runollisten tekstien ja käännöksen kanssa työskentelystä tanssitaiteen kontekstissa. Puutarha on oma koreografinen soolotyöni, joka alkoi halusta työskennellä tunnustuksellisen runouden kanssa tanssiesityksessä. Omat runoni toimivat soolon pääasiallisena materiaalina. Keskityn runojen kirjoitus- ja editointiprosessiin ja kuvaan sitä kuinka nämä runot vaikuttivat esityksen muotoutumiseen ja ruumiilliseen ilmaisuun. LOVE I–III on myös sooloteos, ja sen pohjana toimii norjalaisen runoilija-koreografi Janne-Camilla Lysterin kirjoittama koreografinen runokäsikirjoitus. Kuvaan työskentelyprosessiani käsikirjoituksen ja Lysterin antamien esitysohjeiden kanssa ja kirjoitan siitä, kuinka käännös runotekstin ja tanssin välillä tapahtui kyseisen esityksen kohdalla.
Subject: runous
esiintyjäntaide
havainto
kuvittelu
koreografinen runous
score
käännös
esiintyjän prosessi
esiintyjän praktiikka
soolo
poem
performing
feigning
choreographic poetry
choreographic score
translation
performer’s process
performer’s practice
solo
Subject: runous
esiintyjäntaide
havainto
kuvittelu
koreografinen runous
score
käännös
esiintyjän prosessi
esiintyjän praktiikka
soolo
poem
performing
feigning
choreographic poetry
choreographic score
translation
performer’s process
performer’s practice
solo
Subject (ysa): tanssi
runot
esittäminen
kirjoittaminen
havainnot
mielikuvitus
koreografia
kääntäminen
taiteellinen työ
lyriikka
Subject (allärs): dans
dikter
framförande
skrivande
observationer
inbillningsförmåga
koreografi
översättning (verksamhet)
konstnärligt arbete
lyrik
Subject (lcsh): Poetry.
Dance.
Writing.
Perception.
Imagination.
Choreography.
Translations.
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kaila_Anni_2020.pdf 905.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record