How fieldwork-oriented biology teachers establish formal outdoor education practices

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003311680
Title: How fieldwork-oriented biology teachers establish formal outdoor education practices
Author: Kervinen, Anttoni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003311680
http://hdl.handle.net/10138/313804
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän artikkelimuotoisen Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli ymmärtää, miten maasto- opetusta voidaan menestyksekkäästi toteuttaa osana formaalia luonnontieteiden opetusta. On paljon todisteita, että maasto-opetuksella on affektiivisia ja kognitiivisia hyötyä oppimiselle, ja ulko-oppimisympäristöjä pidetään autenttisina biologian oppimisympäristöinä. Opettajat kuitenkin kokevat maasto-opetuksen haastavaksi ja esimerkiksi pelkäävät kontrollin menettämistä ulkona opettaessa. Maasto-oppimisympäristöjä käytetäänkin biologian opetuksessa harvoin, ja usein maastokäynnit ovat lähinnä lisä normaaliin opetukseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on maasto-opetuksen suhteen kokeneiden opettajien opetuskäytäntöjä tutkimalla selvittää parhaita käytänteitä havaittujen haasteiden ratkaisemiseksi. Tutkimuksessa haastateltiin kolmea valikoitua maasto-opetukseen suuntautunutta opettajaa heidän maasto-opetuskäytänteistään ja pedagogista valinnoistaan. Temaattisen analyysin avulla haastatteluista tunnistettiin teemoja liittyen maasto-opetuksen integroimiseen biologian opetukseen. Opettajien valintoja ja käytänteitä analysoitiin keinoina tehdä aluksi epätavallisista maasto-oppimistilanteista institutionalisoituja biologian opetuksen käytänteitä. Tulokset paljastivat kaksi olennaista näkökulmaa opettajien keinoissa yhdistää maasto-opetus biologian kursseihin ja hallita maasto-oppimistilanteita. Ensiksi, maasto-opetuksen säännöllisyys, selkeä perusteleminen opetussuunnitelman avulla sekä arvioinin liittäminen tehtäviin vaikutti olevan keskeisiä keinoja saada oppilaat kokemaan ulkona oppiminen tavallisena osana koulutyöskentelyä. Toiseksi, opettajat korostivat, että antamalla oppilaille tarpeeksi vapautta tiukan valvonnan sijaan, on mahdollista tukea autenttisia oppimiskokemuksia luonnossa. Toisaalta, tietyt kontrolloivat rakenteet turvasivat oppilaiden keskittymisen tehtäviin. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tietyt strategiat, jotka institutionalisoivat maasto-opetusta, mahdollistavat samalla autenttisuutta ja oppilaiden toimijuutta tukevien oppimistilanteiden järjestämisen. Käsikirjoitus lähetettiin Journal of Biological Education -lehteen, jossa se myös myöhemmin julkaistiin.The aim of this article-based Master’s Thesis study was to understand how outdoor teaching can be successfully implemented within formal science education. There is plenty of evidence for outdoor learning having affective and cognitive benefits, and outdoor environments are suggested to provide authentic opportunities for biology learning. Yet, teachers find fieldwork challenging, and, for example, fear of losing control in the outdoors. Therefore, fieldwork is sparsely used in biology classes and tends to remain primarily an add-on to the regular teaching. By investigating the practices and pedagogical choices of biology teachers who use outdoor teaching extensively, the purpose of this study is to learn from the best practices of experienced teachers about how to overcome the perceived challenges. Three selected outdoor-oriented biology teachers were interviewed about their outdoor teaching practices and pedagogical choices. Through thematic analysis, themes were identified concerning how teachers manage to integrate extensive outdoor learning in their biology courses. These choices and practices were analyzed in regard to how they transform the initially untypical outdoor learning settings into institutionalized practices of biology lessons. The findings of the study revealed two essential approaches in the practices that teachers use to integrate outdoor learning into their biology courses and manage fieldwork settings. First, regularity and explicit justification of outdoor learning with the curriculum as well as including assessment to most of the task appeared as essential elements for the students to perceive outdoor learning as ordinary schoolwork. Second, the teachers emphasized granting students enough freedom instead of tightly supervising the learning settings as means for promoting authentic and engaging learning experiences, whereas certain controlling structures ensure students’ focus on the tasks. The findings suggest that certain strategies that function to institutionalize outdoor teaching practices can, at the same time, also enable providing authentic and agentic learning opportunities for students. The manuscript was submitted to and eventually published in the Journal of Biological Education.
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record