En utredning gällande djupborrning för geotermisk energi, samt därtill hörande miljöaspekter och riskhantering

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/313883
Title: En utredning gällande djupborrning för geotermisk energi, samt därtill hörande miljöaspekter och riskhantering
Alternative title: Vägledande information för tillståndsmyndigheterna
Other contributor: Uski, Marja
Piipponen, Kaiu
Publisher: Institute of Seismology, University of Helsinki
Date: 2020-04
Language: swe
Belongs to series: Report S-69
ISBN: 978-952-10-9600-6
ISSN: 0357-3060
URI: http://hdl.handle.net/10138/313883
Abstract: Sammanfattning Syftet med denna utredning är att ge bakgrundsinformation för myndighetsarbetet gällande geotermiska kraftverk och deras miljökonsekvenser. Geotermisk energi är ett växande område inom förnybar energiproduktion där Finlands tämligen kalla kristallina berggrund är en utmaning, som kräver nya tekniska lösningar. Ett geotermiskt kraftverk kräver djupborrning och till byggfasen hör ofta hydraulisk stimulering. Detta innebär en seismisk risk, vilket förutsätter specialåtgärder. Andra aspekter, bl.a. avfallshanteringen i borrnings- och produktionsfasen, bör också beaktas. Det är väsentligt att även vattentillståndet i sjöar, vattendrag och grundvattenområden observeras. Utredningen gjordes på uppdrag av miljöministeriet, som även finansierade den. I arbetet deltog experter från Seismologiska institutet och Geologiska forskningscentralen. Avsikten är att klarlägga problematiken och eventuella risker i samband med den djupborrning som behövs när geotermisk energi utvinns. I rapporten ges rekommendationer angående gott förfarande till tillståndsmyndigheterna. Dessutom ges synpunkter på vad tillsynsmyndigheten bör förutsätta av den som ansöker om bygglov eller åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) i projektets olika faser. Synpunkter på vilka andra åtgärder myndigheten bör beakta ges också. Rekommendationerna är inte förpliktande. I början av rapporten presenteras seismiciteten och den seismiska övervakningen i Finland, samt information om olika geotermiska energiformer. Dessutom redogörs för erfarenheterna av projekt som genomförts i Finland före år 2019. Kapitel 4 behandlar riskhanteringen gällande inducerad seismicitet. Detta kapitel innehåller grundläggande information om den inducerade seismicitetens mekanismer, markrörelser, riskanalyser, samt om kraftverkens seismiska övervakning. Risken för att en geotermisk energianläggning skall orsaka en jordbävning är störst i byggfasen då man förbättrar bergets vatten- genomsläpplighet genom hydraulisk stimulering. I den här fasen bör verksamheten övervakas speciellt noggrant. Rekommendationer angående tillståndsansökans innehåll, kommunikation och verksamhetsövervakning ges i kapitel 5 och 6. I samband med tillståndsansökan skall den seismiska risken i kraftverksområdet och kraftverkets eventuella övriga miljökonsekvenser utredas. Den seismiska övervakningen, miljöövervakningen, arbetsplatsarrangemangen, borrningstekniken, övervakningen av genomförandet, samt kommunikationen skall också redogöras i ansökan. Rekommendationerna för verksamhetsövervakningen ges utifrån kraftverkets livscykel för byggfasen (inklusive borrning och stimulering), produktionsfasen och efterhandsövervakningen. Varje fas är dessutom uppdelad i seismisk övervakning och annan miljöövervakning. I sammanfattningen i slutet av rapporten ges rekommendationerna i form av en koncis förteckning.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Seismo_Report_S ... k_energi_riskhantering.pdf 7.935Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record