Opettajien näkökulma oppilaiden matematiikan osaamisesta nivelvaiheessa ala-yläkoulu

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071726
Julkaisun nimi: Opettajien näkökulma oppilaiden matematiikan osaamisesta nivelvaiheessa ala-yläkoulu
Tekijä: Vehmanen, Maija
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071726
http://hdl.handle.net/10138/314000
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Matematiikan opettajan koulutus
Tiivistelmä: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten oppilaiden matematiikan osaamista eri matematiikan aihealueissa opettajien näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko oppilaiden osaamisessa eroja pääkaupunkiseudun kaupunkien, Helsinki, Espoo ja Vantaa, välillä. Tarkoituksena oli tutkia ala- ja yläkoulun välisiä eroja matematiikan osaamisessa eri aihealueissa. Tutkimuksen yksi tavoite oli selvittää opettajien näkökulmasta matematiikan opetuksen ilmeneviä ongelmia ja löytää näihin mahdollisia ratkaisuja. Matematiikan aihealueet (14kpl), joiden osaamista tässä tutkimuksessa tutkittiin, valikoituivat Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) ja ala- sekä yläkoulun oppikirjojen perusteella. Aihealueiden osaamista verrattiin muun muassa kansainvälisten PISA- ja TIMSS-tutkimuksien tuloksiin. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jossa opettajat (N=137) vastasivat anonyymisti tätä tutkimusta varten luotuun Microsoft Forms kyselyyn. Kysely koostui taustatietokysymyksistä (7kpl), määrällisistä kysymyksistä (2kpl) ja laadullisesta kysymyksestä (1kpl). Määrällisen aineiston avulla selvitettiin opettajien mielestä oppilaiden matematiikan osaamista eri aihealueissa. Taustatietokysymysten perusteella pystyttiin vertaamaan esimerkiksi ala- ja yläkoulun opettajien vastauksia keskenään tai eri kaupunkien välisiä vastauksia keskenään. Laadullisen aineiston avulla opettajat ilmaisivat matematiikan eri aihealueiden opetuksessa ilmeneviä ongelmia ja näihin ongelmakohtiin kehitysehdotuksia. Tulokset ja johtopäätökset. Määrällisen aineiston tuloksissa selviää, että eri matematiikan aiheiden osaamisessa oli eroa. Heikoiten osattiin yksikkömuunnokset ja parhaiten peruslaskutoimitukset. Viisi heikoiten osattua aihealuetta olivat yksikkömuunnokset, murtoluvut, sanalliset tehtävät, ongelmanratkaisu ja matemaattinen ilmaiseminen. Ala- ja yläkoulun opettajien vastauksissa oli eroa heikoiten osatun aihealueen osalta. Alakoulun opettajat kokivat, että heikoiten osattiin yksikkömuunnokset, kun taas yläkoulun opettajat kokivat, että matemaattinen ilmaiseminen osattiin heikoiten. Kaupunkien välillä ei ollut merkittäviä eroja, paitsi Helsingin ja muiden kaupunkien välillä. Laadullisen aineiston tulokset osoittivat, että opetukseen on liian vähään aikaa. Ratkaisuehdotus tähän oli esimerkiksi lisää oppitunteja matematiikkaan, lisää toistoa tai vähemmän aiheita. Heikko kielitaito ja esimerkiksi lukivaikeudet aiheuttavat sanallissa tehtävissä ongelmia. Murtoluvuissa ongelmana nähdään muistisäännöt ja jakomerkin ja jakoviivan ristiin käyttö. Opettajat ehdottivat jopa siirtymistä pelkän jakoviivan käyttöön. Matemaattisessa ilmaisemisessa näyttää tuottavan ongelmia välivaiheet ja yhtäsuuruusmerkin väärinkäyttö. Opettajien mielestä oppilaiden matemaattisiin merkintöihin, kuten välivaiheisiin ja yhtäsuuruusmerkin käyttöön, tulisi puuttua jo alakoulussa. Yksikkömuunnoksia tulisi opettajien mielestä opettaa konkreettiaan kautta, esimerkiksi mittaamalla. Ongelmanratkaisutehtäviä opetettavan monipuolisesti, yksin ja yhdessä. Opettajien mielestä ongelmanratkaisu tehtäviä tulisi olla enemmän tarjolla esimerkiksi oppikirjoissa.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Vehmanen_Maija_Pro_gradu_2020.pdf 1.211MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot