Opiskeluun ja kurssimateriaaliin kohdistuvat tunteet yliopiston Raja-arvot -kurssilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071723
Title: Opiskeluun ja kurssimateriaaliin kohdistuvat tunteet yliopiston Raja-arvot -kurssilla
Author: Sydänmaanlakka, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071723
http://hdl.handle.net/10138/314004
Thesis level: master's thesis
Discipline: Matematiikan opettajan koulutus
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia opiskelijoiden kokemia tunteita sekä kontrollin ja arvostuksen kokemuksia Raja-arvot -kurssilla opiskellessa. Lisäksi analysoitiin opiskelijoiden hyödyntämiä kurssimateriaaleja sekä niistä heränneitä tunteita. Opiskelun aikana koettuja tunteita sekä kontrollin ja arvostuksen kokemuksia peilattiin suhteessa sekä opiskelijan opiskelemaan koulutusohjelmaan että kurssimateriaalista heränneisiin tunteisiin. Opiskelussa koettuja tunteita tulkittiin kontrolliarvoteorian (Pekrun, 2006) näkökulmasta käsin. Teoriassa tunteet jaotellaan positiivisiin ja negatiivisiin sekä aktivoiviin ja passivoiviin tunteisiin. Tämän ohella tunteita luokitellaan sen perusteella mihin ne kohdistuvat. Teorian mukaan on tärkeä tunnistaa tunteiden syntymiseen vaikuttavia tekijöitä, joista yksilön subjektiiviset kontrollin ja arvostuksen kokemukset ovat merkittävässä roolissa. Menetelmät. Tutkimuksen toteutuksessa noudatettiin monimenetelmäistä lähestymistapaa, jossa yhdistettiin kyselyn ja avoimien kysymysten tuottamaa aineistoa. Yliopisto-opiskelijoille (N = 91) suunnatussa tutkimuksessa hyödynnettiin AEQ-kyselyä opiskelussa koettujen tunteiden sekä MSLQ-kyselyä kontrollin ja arvostuksen kokemusten mittaamiseen. Kurssimateriaalin hyödyntämistä ja siitä heränneitä tunteita lähestyttiin avoimien kysymysten avulla. Tulokset muodostuivat määrällisten, laadullisten ja näitä yhdistelevien havaintojen pohjalta. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten perusteella kävi ilmi, että opiskelijat kokivat vahvaa kontrollin ja arvostuksen kokemusta sekä enemmin positiivisia kuin negatiivisia tunteita Raja-arvot -kurssilla opiskellessaan. Arvostuksen kokemuksen suhteen havaittiin viitteitä opiskelijan opiskeleman koulutusohjelman vaikutuksesta. Opiskelijoiden tunnistettiin hyödyntävän monipuolisesti erilaisia kurssimateriaaleja ja eniten hyödynnetyn materiaalin myös herättävän eniten tunteita. Pääasiallisesti kurssimateriaaliin kohdistuneet tunteet olivat positiivisia. Huomionarvoista oli negatiivisesti koetun kurssimateriaalin tilastollisesti merkitsevä yhteys useisiin opiskellessa koettuihin tunteisiin sekä arvostuksen kokemukseen. Tutkimus vahvisti aiemmin havaittua käsitystä opiskelijoiden moninaisista tunnekokemuksista opiskellessaan. Lisäksi tutkimus toi uutta tietoa kurssimateriaaliin kohdistuvista tunteista, sekä niiden yhteydestä opiskelun aikana koettuihin tunteisiin sekä arvostuksen kokemukseen.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sydanmaanlakka_Anni_Pro_gradu_2020.pdf 2.444Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record