Opiskeluun ja kurssimateriaaliin kohdistuvat tunteet yliopiston Raja-arvot -kurssilla

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071723
Titel: Opiskeluun ja kurssimateriaaliin kohdistuvat tunteet yliopiston Raja-arvot -kurssilla
Författare: Sydänmaanlakka, Anni
Medarbetare: Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071723
http://hdl.handle.net/10138/314004
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Matematiikan opettajan koulutus
Abstrakt: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia opiskelijoiden kokemia tunteita sekä kontrollin ja arvostuksen kokemuksia Raja-arvot -kurssilla opiskellessa. Lisäksi analysoitiin opiskelijoiden hyödyntämiä kurssimateriaaleja sekä niistä heränneitä tunteita. Opiskelun aikana koettuja tunteita sekä kontrollin ja arvostuksen kokemuksia peilattiin suhteessa sekä opiskelijan opiskelemaan koulutusohjelmaan että kurssimateriaalista heränneisiin tunteisiin. Opiskelussa koettuja tunteita tulkittiin kontrolliarvoteorian (Pekrun, 2006) näkökulmasta käsin. Teoriassa tunteet jaotellaan positiivisiin ja negatiivisiin sekä aktivoiviin ja passivoiviin tunteisiin. Tämän ohella tunteita luokitellaan sen perusteella mihin ne kohdistuvat. Teorian mukaan on tärkeä tunnistaa tunteiden syntymiseen vaikuttavia tekijöitä, joista yksilön subjektiiviset kontrollin ja arvostuksen kokemukset ovat merkittävässä roolissa. Menetelmät. Tutkimuksen toteutuksessa noudatettiin monimenetelmäistä lähestymistapaa, jossa yhdistettiin kyselyn ja avoimien kysymysten tuottamaa aineistoa. Yliopisto-opiskelijoille (N = 91) suunnatussa tutkimuksessa hyödynnettiin AEQ-kyselyä opiskelussa koettujen tunteiden sekä MSLQ-kyselyä kontrollin ja arvostuksen kokemusten mittaamiseen. Kurssimateriaalin hyödyntämistä ja siitä heränneitä tunteita lähestyttiin avoimien kysymysten avulla. Tulokset muodostuivat määrällisten, laadullisten ja näitä yhdistelevien havaintojen pohjalta. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten perusteella kävi ilmi, että opiskelijat kokivat vahvaa kontrollin ja arvostuksen kokemusta sekä enemmin positiivisia kuin negatiivisia tunteita Raja-arvot -kurssilla opiskellessaan. Arvostuksen kokemuksen suhteen havaittiin viitteitä opiskelijan opiskeleman koulutusohjelman vaikutuksesta. Opiskelijoiden tunnistettiin hyödyntävän monipuolisesti erilaisia kurssimateriaaleja ja eniten hyödynnetyn materiaalin myös herättävän eniten tunteita. Pääasiallisesti kurssimateriaaliin kohdistuneet tunteet olivat positiivisia. Huomionarvoista oli negatiivisesti koetun kurssimateriaalin tilastollisesti merkitsevä yhteys useisiin opiskellessa koettuihin tunteisiin sekä arvostuksen kokemukseen. Tutkimus vahvisti aiemmin havaittua käsitystä opiskelijoiden moninaisista tunnekokemuksista opiskellessaan. Lisäksi tutkimus toi uutta tietoa kurssimateriaaliin kohdistuvista tunteista, sekä niiden yhteydestä opiskelun aikana koettuihin tunteisiin sekä arvostuksen kokemukseen.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Sydanmaanlakka_Anni_Pro_gradu_2020.pdf 2.444Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post