Oppilaiden toimijuuden diskursiivinen rakentuminen yhdessäkirjoittamisen kontekstissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081758
Title: Oppilaiden toimijuuden diskursiivinen rakentuminen yhdessäkirjoittamisen kontekstissa
Alternative title: Discursive construction of student agency in the context of co-writing
Author: Sopanen, Sanni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081758
http://hdl.handle.net/10138/314047
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatuspsykologia)
Class Teacher (educational psychology)
Klasslärare (pedagogisk psykologi)
Discipline: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi
Abstract: Toimijuutta on tutkittu runsaasti eri tieteenaloilla ja erilaisista näkökulmista. Koulukontekstissa oppilaiden toimijuuden tutkimus on painottunut pitkälti opettajan ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun. Myös kirjoittamisen tutkiminen on ajankohtainen aihe kasvatustieteellisen tutkimuksen saralla. Käsitys kirjoittamisesta ja kirjoittamisen oppimisesta on muuttunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Kirjoittamisen yhteydessä on alettu painottamaan yhä enemmän tekstitaitojen hallintaa, prosessimaisuutta ja yhteisöllistä lähestymistapaan. Yhdessäkirjoittamisen kontekstissa olennaiseksi nousee toimijuuden tutkiminen oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa, jossa opettaja ei ole jatkuvasti läsnä. Tutkielman tarkoituksena oli saada lisää tietoa yhdessäkirjoittamisen prosessista ja toimijuu-den rakentumisesta oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tutkielmassa käytetty videoaineisto koostuu kolmen 5. luokkalaisen oppilaan pienryhmätyöskentelystä historian kaksoisoppitunnilla, jonka aikana pienryhmän tehtävänä on kirjoittaa yhteinen tietoteksti. Aineisto on kerätty talvella 2018 Tekstistä tekstiin -tutkimushankkeen tarkoituksiin. Videoaineistosta analysoitiin oppilaiden tekemiä kielellisiä aloitteita ja niistä seuranneita vuorovaikutusjaksoja yhteisen kirjoitusprosessin aikana. Analyysimenetelmänä käytettiin diskurssianalyysia painottaen kielellisten ilmausten funktioita. Tutkielman aineiston kontekstissa yhdessäkirjoittaminen ilmeni vuorovaikutuksellisena prosessina, joka rakentui neljästä työvaiheesta; tiedonhausta, kirjoittamisen suunnittelusta, kirjoittamisesta ja työnohjauksesta. Oppilaiden toimijuus esiintyi institutionaalisen kontekstin ohjailemana yksilöllisenä ja jaettuna vastuuna tehtävän edistämisestä, osaamisena suhteessa kirjoitustehtävän edellytyksiin sekä odotusten mukaisena toimintana.There has been much research on agency in different branch of science and different perspectives. In the context of school, student agency research has largely focused on examining teacher-student interactions. The study of writing is also a current topic in educational research. The perception of writing and learning to write has changed in the last twenty years. In the context of writing increasing emphasis on literacy skills, a process-oriented approach to writing and a collaborative writing. In the context of collaborative learning, studying agency in student interactions where the teacher is not constantly present becomes essential. The purpose of this thesis is to gain more insight into the process of co-writing and the building of agency through interaction between students. The video material used in the thesis consist of small group work of three 5th grade students in history lesson, during which the small group is tasked with writing a joint information text. The material was collected in winter 2018 for the purposes of the Tekstistä Tekstiin -research project. The video material analysed the linguistic initiatives taken by the students and the subsequent interaction periods during the writing process. Discourse analysis with emphasis on the functions of linguistic expressions was used as the method of analysis. In the context of the thesis, co-writing emerged as an interactive process consisting four stages: information retrieval, planning of writing, writing and structuring work. The student agency appeared as individual and shared responsibility for advancing the assignment, skills in relation to the prerequisites of the writing assignment and performing as expected. Based on the data, student agency was appeared to be linked to the institutional context that guides the development of agency also during student interaction.
Subject: toimijuus
diskurssianalyysi
yhdessäkirjoittaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Sanni_Sopanen_2020.pdf 732.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record