Kuvakirjassa ilmenevien tunteiden tulkitseminen varhaiskasvatuksen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081744
Title: Kuvakirjassa ilmenevien tunteiden tulkitseminen varhaiskasvatuksen näkökulmasta
Author: Helkiö, Iina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081744
http://hdl.handle.net/10138/314048
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus tarkastelee Katri Kirkkopellon vuonna 2013 julkaisemaa kirjaa Molli, jota mainostetaan tunnetaitoja kehittävänä kirjana. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, minkälaisia tunteita kuvakirjassa on, miten tunteet ilmenevät tarinan edetessä sekä kuinka paljon erilaisia tunteita kirjassa nousee esille. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten päähahmon tunnetaidot kehittyvät kirjan edetessä. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä tunnetaitojen kehittymisestä ja hallinnasta puhutaan sekä kasvatuksen asiakirjoissa, kentällä että mediassa. Tämän takia varhaiskasvattaja tarvitsee työkaluja lapsen tunnetaitojen harjoittamiseen. Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus ja sen aineistona toimii edellä mainittu Molli-kuvakirja. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysia tekstin tarkastelua varten ja visuaalista sisällönanalyysia kuvan tarkastelua varten. Tutkimustulokset osoittivat, että kuvakirjassa kielteisten tunteiden kuvaus hallitsi kokonaisuutta ja yli puolet analyysin kautta esille tulleista tunneilmaisuista olivat kielteisiä. Kirjassa käsitellään siis enemmän kielteisiä tunteita kuin myönteisiä. Tarinan edetessä ilmeni, että myönteisiä tunteita ilmeni kuitenkin tasaisemmin läpi tarinan verrattuna kielteisiin tunteisiin. Vallitsevia kielteisiä tunteita olivat viha, yksinäisyys, suru, jännitys, suuttumus sekä säikähdys. Vallitsevia myönteisiä tunteita olivat ilo, ystävällisyys, uteliaisuus, hyvä olo, rohkeus sekä sinnikkyys. Tarinan edetessä kirjan päähahmon Mollin tunnetaidot myös kehittyivät. Aluksi Molli ei tunnistanut tunteitaan, kun taas lopussa hahmo pohti ja puntaroi, miltä mikäkin tunne tuntuu. Tämän tutkimuksen perusteella kyseisessä kuvakirjassa esitellään paljon tunteita sekä kuvan että tekstin välityksellä ja tämä kuvakirja osoittautuu monipuoliseksi työkaluksi tunteiden tulkitsijana. Vaikka kuvakirjassa käsitellään enemmän kielteisiä kuin myönteisiä tunteita, on kirjassa kuitenkin lastenkirjallisuudelle tyypillinen onnellinen loppu.This thesis examines the book Molli, published by Katri Kirkkopelto in 2013, which is being promoted as tool for learning emotional skills in childhood. The purpose of this thesis was to find out what kind of emotions the picture book has, how emotions manifest as the story unfolds, and how many different emotions come up in the book. In addition, the thesis explores how the protagonist’s emotional skills develop as the book progresses. The subject of the thesis is very topical as the development and management of emotional skills are discussed in educational documents, on the educational field and in the media. Because of this, early childhood educator needs tools to practice the child’s emotional skills. The approach of the thesis is qualitative and the research material used in it is above mentioned picture book Molli. The research material was analysed by using content analysis for viewing the text and visual content analysis for viewing the picture. The results of the thesis indicated that the description of negative emotions dominated the whole picture book and more than half of the emotions expressed through the analysis were negative. Thus, the book deals more with negative emotions than positive ones. As the story progressed, however, positive emotions appeared more evenly throughout the story compared to negative emotions. The prevailing negative emotions were anger, loneliness, sadness, tension and fright. The prevailing positive emotions were joy, kindness, curiosity, well-being, courage and persistence. The book’s protagonist, Molli, developed its emotional skills as the story progressed. In the beginning of the book, Molli did not recognize its emotions but at the end it learned to control different emotions. Based through this research, this picture book presents a remarkable amount of different emotions both via image and text. This picture book also proves to be a versatile tool for interpreting emotions. Although the picture book deals more with negative than positive emotions, the book still has a happy ending which is typical for children’s literature.
Subject: tunteet
tunneäly
tunnetaidot
lastenkirjallisuus
kuvakirja
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu Iina Helkio 014405523.pdf 1.537Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record