Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutuminen Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen lasten liikunnan ammattitutkinnon suorittaneiden arvioimana

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Räikkälä, Marja
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202004081746
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/314049
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä oli tutkia miten lasten liikunnan ammattitutkinnon suorittaneet varhaiskasvattajat (vastaajat) arvioivat fyysisen aktiivisuuden tärkeyttä ja toteutumista. Lisäksi tutkittiin, millaisia arvioita ja näkemyksiä vastaajilla on fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksista ja esteistä omissa varhaiskasvatusyksiköissään. Tutkimuksen viitekehyksenä on Espoon suomenkielisen varhaiskasvatussuunnitelman 2017 (Espoo Vasu 2017) laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ja rajatut teemat Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista (OKM 2016:21). Tutkimus sisälsi määrällisen ja laadullisen tutkimuksen piirteitä ja oli tyypiltään tapaustutkimuksen luonteinen. Tutkimusaineisto kerättiin helmi-maaliskuussa 2018 sähköisellä kyselylomakkeella vastaajilta. Vastausprosentti oli 81 %. Tutkimusaineisto analysoitiin kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin kahden tutkimuskysymyksen mukaisesti. Määrällinen osuus analysoitiin SPSS Statics 24- ja Excel-ohjelmilla. Tulokset esitetään prosentteina, khiin neliötestinä ja frekvensseinä. Laadullinen osuus analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkimuksen vastaajat pitävät tärkeänä fyysisen aktiivisuuden sisällyttämistä Espoo Vasu 2017:n laaja-alaisen osaamisen sisältöihin sekä arvioivat Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista hyvin ja erittäin hyvin omassa lapsiryhmässään. Vastaajien lapsiryhmissä fyysisen aktiivisuuden suositukset toteutuvat hyvin ja erittäin hyvin. Tilastollinen ero varhaiskasvatusyksiköön oli erittäin merkitsevä. Kolme ratkaisevinta tekijää vastaajien työssä fyysisen aktiivisuuden edistämisessä ovat oma asenne, lasten liikunnan ammattitutkinto ja esimies. Fyysisen aktiivisuuden kolme estävintä tekijää vastaajien arvioimana olivat varhaiskasvatushenkilöstön osallisuus, muut tekijät kuten ajankäyttö ja lapsiryhmän koko sekä rakenne ja oppimisympäristö, joihin näihin kaikkiin vastaajilla oli kehitysehdotuksia. fi
dc.description.abstract The purpose of the study was to examine how the educated early childhood educators (participants) assess the importance and realization of physical activity. In addition, to examine the participants assessments and perceptions of the opportunities, barriers and suggestions to physical activity in their day care centres. The frame of reference for the study is the broader areas of competence in the Espoo Finnish-language Early Childhood Education Plan 2017 (Espoo Vasu 2017) and limited themes of the National Physical Activity Recommendations for Early Years (OKM 2016: 21). The participants have completed 1,5 year further vocational qualification in early childhood physical activity degree program. The study included features of quantitative and qualitative research and was a case study. The data was based on a survey conducted in February-March 2018 by an electronic questionnaire from participants in the city of Espoo. The response rate was 81%. The questionnaire contained both multiple choice questions and open-ended questions. The data was analyzed by quantitative and qualitative methods according to two broader research questions. Quantitative analysis was performed using SPSS Statics 24 and Excel. Results are expressed as percentages, chi square test, and frequencies. The qualitative part was analyzed by using content analysis. The participants in the study consider it important to include physical activity in the broad competencies of Espoo Vasu 2017 and evaluate the realization of physical activity well and very well within their own group of children. The physical activity of the participants child groups is good and very good. The statistical difference to the day care centres was very sig-nificant. The three most decisive factors in the participants work to promote physical activity are their own attitude, a vocational qualification in child physical activity and a supervisor. The three most important barriers to physical activity assessed by participants were early childhood education staff knowledge and participation, other factors such as time use and the structure of the child group and the learning environment in which all they had suggestions for improvements. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject varhaiskasvatus
dc.subject varhaiskasvatussuunnitelma
dc.subject lasten fyysinen aktiivisuus
dc.subject fyysisen aktiivisuuden suositukset
dc.title Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutuminen Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen lasten liikunnan ammattitutkinnon suorittaneiden arvioimana fi
dc.title.alternative Assessment of the early childhood physical activity recommendations as evaluated by vocational educated of Espoo Finnish-language early childhood education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202004081746

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raikkala_Marja_Pro_gradu_2020.pdf 1.041Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record