Leikki arjessa ja arki leikeissä : leikin rakentuminen osaksi lapsiperheiden arkea

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081752
Title: Leikki arjessa ja arki leikeissä : leikin rakentuminen osaksi lapsiperheiden arkea
Author: Mursula, Anuriitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081752
http://hdl.handle.net/10138/314052
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada lisää tietoa leikin rakentumisesta osaksi lapsiperheiden arkea. Tutkimuksessa selvitetään leikin merkityksiä perheille heidän arjessaan ja tarkastellaan leikkitoiminnan tuottamista erityisesti lasten toimijuuden näkökulmasta. Kotitaloustieteen kentällä lasten osallisuutta arjen tuottamiseen on tutkittu vasta vähän. Nykypäivän ymmärrys lapsista sekä aktiivisina perheensä toimijoina että tiedon tuottajina teki tutkimusaiheesta ajankohtaisen ja tärkeän. Ilmiöstä pyrittiin rakentamaan kokonaisvaltainen kuva ymmärtäen leikki sekä lapsiperheiden arjelle merkityksellisenä että lapsille luontaisimpana tapana toimia. Tutkimus oli menetelmiltään laadullinen. Tutkimusjoukon muodostivat neljä pääkaupunkiseudulla asuvaa lapsiperhettä, joihin kuului ainakin yksi 5–7-vuotias lapsi. Tutkimusaineisto koostui perheiden kanssa pidetyistä stimulated recall –haastatteluista, ja sitä syvennettiin perheiden itse vähintään kahden päivän ajalta keräämällä aineistolla perheen leikkimuistoista. Perheet saivat itse aktiivisesti määrittää osallistumistaan tutkimukseen ja valita omat tapansa kerätä aineistoa. Aineistoa tuotettiin pääasiassa valokuvina ja päiväkirjamerkintöinä. Sekä perheiden aikuiset että lapset tuottivat aineistoa. Haastattelut pyrittiin toteuttamaan lapsilähtöisesti ja mahdollisimman toiminnallisesti lasten näkökulmien tavoittamiseksi samalla osallistuvasti havainnoiden. Aineisto analysoitiin soveltaen sisällönanalyysin ja temaattisen analyysin menetelmiä ja analysoinnissa hyödynnettiin myös narratiivien analyysille tavanomaisia lähestymistapoja. Tutkimuksessa todettiin leikin olevan keskeinen osa lapsiperheiden arkea. Lapset tuovat leikkiä myös perheen arjen ei-leikillisiin toimintoihin. Leikin rutiinit ovat tärkeitä perheiden arjen sujumisen sekä arjessa viihtymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Leikki ja perheen arki muodostavat positiivisen kehän, jossa ne ruokkivat toinen toisiaan. Perheiden arjessa merkityksellisimmiksi osoittautuivat leikin kautta toteutuvat yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemukset. Leikki ja itse leikkijät tuottavat leikkiessään perhettä, liittäen perheenjäseniä yhteen ja luoden arvokasta kokemusta meistä. Leikin voidaan myös katsoa tukevan lapsen toimijuutta perheensä arjessa, koska se tarjoaa lapselle välineen, jonka kautta osallistua ja vaikuttaa yhteiseen toimintaan.The purpose of this study was to gain more insight into how play becomes a part of life in families with children. The aim is to find out different meanings of play for families in their daily lives and to view at the production of play activities especially from the perspective of children’s agency. Children’s involvement in the production of everyday life has not been studied comprehensively in the field of Home Economics Science. However today’s understanding of children both as active actors in their families and as producers of valid information made the topic relevant and important. The aim of this study was to build a holistic understanding of the phenomenon. Play was considered as a meaningful function for families with children and as the most natural way for children to act. This qualitative study gathered data from four families with children. All the families lived in Helsinki metropolitan area and had each at least one child aged between five to seven years old. The data consisted of stimulated recall interviews with the families and was deepened by the families’ self collected material of their play memories. The families were allowed to actively determine their participation in the study and to choose their own ways of collecting the data. The data were mainly produced in the form of photographs and diary entries. The interviews were conducted in a child-centered way to ensure reaching their perspectives. Participant observation was also used while conducting the interviews. The data were analysed using both qualitative content analysis and thematic analysis methods. Also features of narrative analysis were applied in the analysis process. This study found play to be a central part of everyday life of families with children. Children bring play also in the families’ non-playful activities. Play routines are important for the daily life of families for the flow they bring as well as for the families’ enjoyment and well being. Play and everyday life form a positive circle where they nourish each other. The experiences of community and participation through play proved to be the most important factors in the everyday life of families. Play and players themselves produce family as they play. Play can bring family members together and create family the valuable experience of us. Play can also be seen supporting the child’s agency in family life by providing children tools for participating and making an influence in joint activities.
Subject: leikki
arki
lapsiperhe
toimijuus
osallisuus
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mursula_Anuriitta_Pro_gradu_2020.pdf 23.63Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record