Kesäleirityön vaikutukset luokanopettajaopiskelijan ammatilliseen kehitykseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Malkamäki, Sanna
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202004081757
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/314055
dc.description.abstract Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että luokanopettajaopiskelijat kokevat koulutuksessa saatavan käytännön kokemuksen jäävän vähäiseksi. Nykypäivänä luokanopettajakoulutusta ollaan muuttamassa suuntaan, jossa käytännön harjoitteluiden osa koulutuksessa on entistä-kin pienempi. Tässä tutkielmassa perustellaan kesäleirityön antia luokanopettajaopiskelijan ammatilliselle kehitykselle koulutuksen aikana. Tutkielmassa selvitettiin, miten kesäleirityö vaikuttaa luokanopettajaopiskelijan ammatilliseen kehitykseen ja millaiset erilaiset asiat ko-rostuivat eri henkilöiden vastauksissa. Tutkielman taustaoletuksena oli, että kesäleirityöllä on positiivisia ja merkityksellisiä vaikutuksia luokanopettajaopiskelijan ammatilliseen kehityk-seen. Tutkimuksen menetelmäksi valittiin laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää luokanopettajaksi opiskelevaa henkilöä, jotka olivat työskennelleet kesäleirillä vii-meisen kolmen vuoden sisällä. Haastattelu oli puolistrukturoitu yksilöhaastattelu. Aineisto analysoitiin teema-analyysilla ja aineistosta löydettiin kuusi teemaa. Tutkimushenkilöiden toi-sistaan poikkeavien vastausten vuoksi teema-analyysia jatkettiin tyypittelemällä tutkimus-henkilöt neljään erilaiseen vastaajatyyppiin. Kesäleirityön luokanopettajaopiskelijan ammatilliseen kehitykseen vaikuttavat tekijät olivat kokemuksen karttuminen, ajattelu ja reflektio, työkaverit ja yhteistyö, vaikeat tapaukset, vuo-rovaikutus lasten ja nuorten kanssa sekä opetustyön reflektio. Kesäleirityö koettiin hyödyl-liseksi ja positiiviseksi ammatillisen kehittymisen kannalta. Tutkimushenkilöt tyypiteltiin eri-laisten vastaustensa perusteella samantyyppisiin vastaajiin ja erilaisia asioita painottaviin vas-taajiin. Samantyyppisiin vastaajiin kuuluivat neljä haastateltavaa, jotka painottivat vastauksis-saan kuutta pääteemaa. Erilaisia asioita painottavat vastaajat nimettiin edelleen itsereflektoi-jaksi, noviisiopettajaksi ja itsensä ylittäjäksi. Heidän vastauksensa poikkesivat muiden tutki-mushenkilöiden vastauksista. Tutkimuksen perusteella kesäleirityötä voidaan suositella kai-kille luokanopettajaksi opiskeleville. Tutkimus voi toimia innoittajana kesätöihin hakemiselle ja perusteena opettajaopiskelijoiden työhönotolle. fi
dc.description.abstract As shown by prior research, primary school student teachers feel a lack of practical experience in their studies. Nowadays the part of practical training in teacher education studies is becoming even smaller. This thesis argues for the advantages of working on a summer camp for primary school student teacher’s professional development during their studies. This thesis describes how working on a summer camp affects a student teacher’s professional development and what factors they consider important for their own professional development. The presumption for the research was that working on a summer camp has positive and important effects on the professional development of a primary school student teacher. The method used in this thesis was a qualitative case study. The data consisted of interviews with seven primary school student teachers that had worked on a summer camp during the past three years. The interview was a half-structured individual interview. The data was analyzed by using thematic analysis, and six themes were found from the analyzed data. Due to the diverging answers of the respondents, the thematic analysis was extended by categorizing the test subjects into four different groups. The factors affecting a primary school student teacher’s professional development of working on a summer camp were increased experience, reflection, co-workers and teamwork, difficult cases, interaction with children and the young and reflection on teaching. The respondents experienced that working on a summer camp was beneficial for their professional development. Based on their answers, the test subjects were categorized into test subjects with converging answers and test subjects with diverging answers. The first group consisted of four respondents that emphasized the six main themes in their answers. The second group consisted of three answerers and they were named further as self-reflector, novice teacher and the exceeder. Based on this study, working on a summer camp can be recommended for all student teachers. This study can act as inspiration for applying for a job on a summer camp and as a reason for hiring student teachers. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ammatillinen kehittyminen
dc.subject työssä oppiminen
dc.subject luokanopettajaopiskelija
dc.subject kesäleirityö
dc.title Kesäleirityön vaikutukset luokanopettajaopiskelijan ammatilliseen kehitykseen fi
dc.title.alternative The effects on a primary school student teacher’s professional development of working on a summer camp en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.yso kesäleirityö und
dc.subject.yso ammatillinen kehitys und
dc.subject.yso työssäoppiminen und
dc.subject.yso luokanopettajaopiskelija und
dc.subject.yso sommarlägerjobb und
dc.subject.yso professionell utveckling und
dc.subject.yso inlärning i arbete und
dc.subject.yso klasslärarestudent und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202004081757

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Malkamaki_Sanna_Pro_gradu_2020.pdf 616.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record