PedaSens-interventioon osallistuneiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten reflektiivinen kyky reflektiivisen päiväkirjan kuvaamana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081742
Title: PedaSens-interventioon osallistuneiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten reflektiivinen kyky reflektiivisen päiväkirjan kuvaamana
Author: Häyrynen, Eeva-Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081742
http://hdl.handle.net/10138/314056
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää päiväkotiryhmissä toteutettavan PedaSens-intervention vaikutuksia varhaiskasvatuksen ammattilaisten reflektiivisen kyvyn (RF) vahvistumiseen. Tutkimuksessa kysytään 1) Miten varhaiskasvatuksen ammattilaiset kuvasivat omaa vuorovaikutustyyliään? 2) Miten varhaiskasvatuksen ammattilaiset kuvasivat omia vuorovaikutuksensa vahvuuksia pedagogisen sensitiivisyyden osa-alueiden avulla? 3) Millaisena varhaiskasvatuksen ammattilaisten reflektiivinen kyky (RF) näyttäytyi varhaiskasvatuksen ammattilaisten kirjaamissa yksilö- ja tiimireflektioissa ja miten varhaiskasvatuksen ammattilaisten reflektiivinen kyky vahvistui intervention aikana? Tutkimuksen näkökulma perustuu PedaSens-tutkimuksen tavoitteisiin, joiden mukaan tutkimuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa kasvattajien ammatillista kehitystä ja lasten hyvinvointia. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että aikuisen reflektiivinen kyky on edellytys pedagogiselle sensitiivisyydelle. Aiemmassa PedaSens-tutkimuksessa on osoitettu, että opettajien tietoisuus laadukkaasta vuorovaikutuksesta lisääntyi intervention avulla, jolloin he myös kiinnittivät enemmän huomiota omaan tapaansa toimia lasten kanssa. Tutkimuksen avulla voidaan lisätä ymmärrystä mentalisaation ja reflektiivisen kyvyn (RF) merkityksestä pedagogisen sensitiivisyyden ja varhaiskasvatustyön eräänä oleellisena laatutekijänä. Tutkimukseen osallistui 43 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja 13 heidän muodostamaansa tiimiä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Aineisto koostui varhaiskasvatuksen ammattilaisten kirjaamista reflektiivisistä päiväkirjoista, jotka palautettiin sähköpostitse tohtorikoulutettava Sivi Harkomalle. Analyysi tehtiin teorian ohjaaman sisällönanalyysin avulla luoden arviointimalli, jossa hyödynnettiin reflektiivisen kyvyn (RF) arviointiin tarkoitettuja työkaluja. Kiinnos-tuksenkohteena oli, millä tavoin varhaiskasvatuksen ammattilainen havaitsee ja kuvailee omaa ja lapsen mieltä sekä vuorovaikutusta merkityksellisten vuorovaikutustilanteiden jälkeen. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota päiväkirjoista nouseviin mentalisaatiota ilmentäviin ydinteemoihin, mielen käsitteisiin sekä reflektiiviseen pohdintaan. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten reflektiivinen kyky näyttäytyi sekä yksilö- että tiimireflektioissa pääosin heikkona tai normaalina, jolloin reflektioissa korostuivat käyttäytymisen kuvaaminen ja suorat oletukset lapsen mielestä. Yksilöreflektioissa RF säilyi 75% varhaiskasvattajista samalla tasolla intervention aikana, tiimireflektioissa oli nähtävissä enemmän reflektiivisen kyvyn vahvistumista intervention aikana. Tutkimus paljasti reflektiivisen kyvyn kehittämisen ja reflektiivisen keskustelun mahdollistamisen tarpeellisuuden varhaiskasvatuksessa. Reflektiivisen kyvyn vahvistuessa varhaiskasvattajalla oli käytössään tarkempaa kuvausta mielentiloihin ja kiinnostusta lapsen mieleen.The aim of this study was to investigate the effects of the pedagogical intervention (PedaSens) to develop adult reflective function (RF). The research questions are: 1) How did early childhood educators relate their interaction? 2) How did early childhood educators relate the strenghts of their interaction in terms of pedagogical sensitivity? 3) How did the reflective function (RF) appeal in both individual and group reflective diaries and how did the reflective function increase during the intervention? The purpose of PedaSens-intervention was to increase a professional development and well-being of the children. Previous research has demonstrated that adults’ reflective function is requirement for pedagogical sensitivity. The previous PedaSens-research has demonstrated that consciousness of high-quality interaction increased by intervention and adults also paid more attention to their own working habits. This study increase understanding of mentalization and reflective function (RF) as one of the quality factor in pedagogical sensitivity and early childhood education work. A total of 43 kindergarten professionals and their 13 teams from outside of southern Finland participated in the study. The data consists of early childhood educators’ reflective diaries, which was returned via email to doctoral student Sivi Harkoma. Data included both individual and group diaries. Theory guided content analysis was made by creating an estimation scale where was utilized the reflective function theory. The main intent was to clarify how adults perceive and describe both their and children’s behavior and state of mind after meaningful interaction in terms of mentalization, mental consepts and reflective thinking. Reflection function (RF) was at lower to normal lever among most participants both in individual and group diaries. In those diaries adults focused on describing behaviour and interpreting children’s mind. In individual reflections RF was in the same levels during intervention, in group reflections RF increased more during intervention. According to this study mentalization and reflective function seem to be necessary to improve and give opportunity for reflective discussion in early childhood education. In higher level of reflective function, educators had more intense describing of mental state and interest in child’s mind.
Subject: pedagoginen sensitiivisyys
reflektiivinen kyky
reflektiivinen päiväkirja
mentalisaatio
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record