Temperamentti käyttäytymisen takana : vanhemman ja lapsen temperamenttien kohtaamisia pikkulapsiperheiden arjen haasteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081753
Title: Temperamentti käyttäytymisen takana : vanhemman ja lapsen temperamenttien kohtaamisia pikkulapsiperheiden arjen haasteissa
Author: Hongisto, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081753
http://hdl.handle.net/10138/314057
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vanhempien kokemia huolenaiheita omassa ja lastensa käyttäytymisessä. Tavoitteena oli myös arvioida, millä tavalla vanhempien ja lasten temperamentti on yhteydessä arjen haasteisiin. Selvitettiin myös sitä, millaisia kohtauspisteitä ja yhteyksiä vanhemman ja lapsen temperamentin välillä löytyi. Tavoitteena oli tuottaa tietoa temperamentin merkityksestä ja luoda ymmärrystä käyttäytymisen takana olevasta temperamentista. Tutkimuskysymyksiä oli neljä: (1) Mitkä ovat vanhempien kokemat huolenaiheet omassa ja lastensa käyttäytymisessä? (2) Millaisia ovat vanhempien ja lasten temperamenttipiirteet? (3) Mitkä ovat vanhempien ja lasten temperamenttien kohtauspisteet arjen haasteissa? (4) Mitkä temperamenttipiirteet korostuvat vanhempien kokemissa arjen haasteissa? Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin temperamenttia, vanhemmuuden tukemista ja näihin liittyviä aiempia tutkimuksia. Tutkimuksessa käytettiin Helsingin yliopiston omistamasta Silmu Parenting- alustasta valmiiksi kerättyä dataa. Aineisto sisältää Rothbartin temperamenttikyselyt ja lisäksi vanhemmilla oli mahdollisuus vastata avoimeen kysymykseen arjen haasteesta. Aineisto sisälsi vanhempia N=22, isovanhempia N=1, taaperoita N=20 ja vauvoja N=3. Aineistoa analysoitiin laadullisesti sisällönanalyysillä ja määrällisesti IBM SPSS Statistics 25-ohjelmalla tarkastelemalla keskiarvoja ja keskihajontoja. Tutkimus oli monitapaustutkimus. Vanhempien kokemat huolenaiheet lastensa käyttäytymisessä liittyivät rauhattomuuteen, pukeutumiseen, sosiaalisiin tilanteisiin, aggressiiviseen käytökseen, tottelemattomuuteen ja uhmaan, huolestuneisuuteen, huomiohakuisuuteen, ruokailutilanteisiin, nukkumaanmenoon, siirtymiin, impulsiivisuuteen ja kärsimättömyyteen sekä vanhempien kohdalla oman hillinnän hallintaan. Tutkimuksessa vanhemmilla oli enemmän kielteistä tunneilmaisua kuin lapsillaan. Kohtauspisteitä tarkasteltaessa saatiin tarkempaa tietoa vanhemman ja lapsen välisten temperamenttien kohtaamisesta. Tulosten mukaan vanhempien ja lasten samankaltaiset temperamentit saattavat aiheuttaa arjen haasteita yhtä lailla kuin erisuuntaiset temperamentit. Vanhemman kielteinen tunneilmaisu lisäsi koettua negatiivisuutta useassa arjen haasteessa. Sekä vanhemmilla että lapsilla nousivat korkeiksi tekijöiksi arjen haasteissa epämukavuuden tunne, turhautuminen ja surumielisyys. Lapsilla nousivat erityisesti esiin temperamenttipiirteinä korkea impulsiivisuus, aktiivisuus ja alhainen reaktioiden ehkäisy. Vanhemmilla oli paljon aistiherkkyyttä ja he kokivat näin ollen haasteet herkästi arjessaan. Kun vanhemmalla oli sekä korkea kielteinen tunneilmaisu että aistiherkkyys näytti siltä, että resilienssi sietää lapsen impulsseja ja nopeaa reaktiivisuutta aiheutti vanhemmassa nopeasti ahdistusta, epämukavuutta, surumielisyyttä ja turhautumista. Vanhemmuudella on merkittävä rooli lapsen temperamentin muovautumisessa. Lapsen temperamentin haavoittuvuuden takia on erityisen tärkeää huomioida vanhemmuuden tukemisessa temperamentin merkityksen ymmärtäminen.The purpose of this study was to survey parents' concerns in their and their children’s behavior. The aim was also to evaluate how the temperament of parents and children is related to the challenges of everyday life. This study also clarified the types of meeting points and connections between parent and child temperament. The aim is to provide information on the meaning of temperament and to develop an understanding of the temperament behind the behavior. There were four research questions: (1) What are the parents' concerns about their own and their children behavior? (2) What are the temperament characteristics of parents and children? (3) What are the intersections between the temperaments of parents and children in everyday challenges? (4) Which temperament features are highlighted in the everyday challenges? The theoretical framework contained temperament, parenting support, and previous research of these. The study used pre-collected data from the Silmu Parenting platform owned by the University of Helsinki. The data includes Rothbart's temperament surveys and parents also had the opportunity to answer an open question about the everyday challenge. The data included parents N=22, grandparents N=1, toddlers N=20 and infants N=3. The data was analyzed qualitatively by content analysis and quantitatively by IBM SPSS Statistics 25 by looking at means and standard deviations. The study was a multi-case study. Parental concerns about their children's behavior were related to restlessness, dressing, social situations, aggressive behavior, disobedience and defiance, anxiety, attention, eating, sleeping, transitions, impulsivity, and impatience. In the study, parents had more negative emotional expression than their children. Examining the intersections provided more detailed information on the encounter between parent and child. According to the results, similar temperaments of parents and children may present everyday challenges as well as different temperaments. The parent's negative affect in emotion added to the perceived negativity in many everyday challenges. For both parents and children, feelings of discomfort, frustration and sadness became high factors in everyday challenges. In children, high impulsivity, activity and low reaction prevention emerged in particular as temperament features. Parents possessed a great deal of sensitivity and were thus sensitive to challenges in their daily lives. When the parent had both high negative affect and orienting sensitivity, resilience tolerated the child's impulses and rapid reactivity, caused the parent to quickly develop anxiety, discomfort, sadness, and frustration. Parenting plays a significant role in shaping a child's temperament. Because of the vulnerability of child’s temperament, it is especially important to consider understanding the importance of temperament in supporting parenting.
Subject: temperamentti
vanhemmuus
vanhemmuuden tukeminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hongisto_Tiia_Pro_gradu_2020.pdf 1.563Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record