Näkemyksiä koira-avusteisen koulutuksen tuomista hyödyistä käytännön työhön

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081759
Title: Näkemyksiä koira-avusteisen koulutuksen tuomista hyödyistä käytännön työhön
Author: Schnorr, Pia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081759
http://hdl.handle.net/10138/314058
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää opetustoimen henkilöstön kokemuksia koira-avusteisen opintojen soveltamisesta käytännön työssä. Mitä lisäarvoa koira-avusteinen pedagogiikka tuo koululuokkaan? Mitä hyötyä opetushenkilöstöllä koira-avusteisista oppinoista omaa koira-avusteiseen työhön. Tutkimuksen teoriaosa koostuu selvityksestä mitä on koira-avusteinen työskentely ja pedagogiikka koulun oppimisympäristössä ja mitä hyötyä koira-avusteisesta opiskelusta on oppijoille. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin mitä opintoja kasvatuskoiraohjaajilla on mahdollisuus suorittaa. Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselylomakkeella koirat kasvun ja oppimisen tukena koulutuksen käynneiltä opetustoimen henkilöiltä, jotka käyttävät kasvatuskoiraa käytännön työssä. Tutkimuksessa selvitettiin koira-avusteisen koulutuksen vaikutuksia käytännön työhön kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksella on tarkoitus selvittää, miten vastaajat hyötyivät ja hyödynsivät koira-avusteisen opintojen sisältöjä käytännön työhön. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään minkälaisia merkityksiä ja hyötyjä he kokevat koira-avusteisen opetuksen tuovan koulun oppimisympäristöön. Kysely tehtiin käyttäen apuna sosiaalista mediassa olevia kategorisia ryhmiä. Vastauksia tuli (N=14) Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin koira-avusteisen opintojen lehtoria. Tutkimuksen tieteenfilosofisena lähtökohtana oli fenomenologia. Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhteneväiset aiempien koira-avusteisesta pedagogiikasta tehtyjen tutkimusten kanssa. Tutkimukseen osallistuneiden koulun kasvatushenkilöstöjen näkemysten mukaan kasvatuskoiratoiminta koulun oppimisympäristössä parantaa luokan sosiaalisemotionaalista ilmapiiriä, antaa lisää työkaluja erityispedagogiikkaan ja oppiainekohtaiseen opiskeluun, sekä motivoi oppilaita. Koira-avusteisen opintojen tuomat hyödyt vastaajat kokivat olevan merkityksellisenä, koulutus antoi tietoa ja varmuutta koira-avusteiselle toiminalle sekä loi sidosryhmän, johon verkostoitua.The purpose of this qualitative case study was to identify the teaching staff experiences in the application of dog assisted studies in practical work. What added value does dog-assisted pedagogy bring to the school classroom? What benefits does dog-assisted studies bring to their own work. The theoretical part of the study consists of a study of what dog-assisted work and pedagogy are in a school learning environment and how dog-assisted learning benefits learners. In addition, the study mapped what courses dog owners have the opportunity to complete. The study explored the benefits and relevance of dog-assisted training to practical work. The study explored the impact of dog-assisted training on practical work through a questionnaire. The purpose of the study is to find out how respondents have benefited from and utilized the content of dog-assisted studies for practical work. In addition, the study explores the mean- ings and benefits they experience in a dog-learning environment at school. The interview was conducted with the help of social media cathartic groups. Responses were received (N = 14). In addition, the study interviewed a lecturer on dog-assisted studies and a member of the board of education. The philosophical starting point of the research was phenomenology. The results of this study are consistent with previous studies on dog-assisted pedagogy. Ac- cording to the school education staff participating in the study, dog assisted activities in the school learning environment improves the classrooms socio-emotional atmosphere, provides more tools for special education and subject-specific study, and motivates students. Re- spondents felt that the benefits of dog-assisted studies were significant. The training provided information and certainty for the dog assisted work and created a social networking opportu- nities.
Subject: koira-avusteinen pedagogiikka
Subject (yso): koulukoiratoiminta
School dog action


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record