Opettaja(n) roolissa : Teatterilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksen opettajuuden rakentumisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081741
Title: Opettaja(n) roolissa : Teatterilähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksen opettajuuden rakentumisessa
Author: Berggren, Vilma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081741
http://hdl.handle.net/10138/314060
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Laadullisen tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten teatterilähtöisten mene-telmien harjoitteleminen voisi mahdollisesti tukea varhaiskasvatuksen opettajuuden rakentumista opettajankoulutuksen aikana sekä työelämässä. Tutkimuksessa selvitetään, miten haastateltavat var-haiskasvatuksen opettajat kokevat teatterilähtöisten menetelmien eli draamakasvatuksensivuaineen opintojen (25 op) tukeneen opettajaksi kasvua. Lisäksi selvitetään, miten he kokevat teatterilähtöis-ten menetelmien vaikuttaneen heidän varhaiskasvatuksen opettajuuteensa ammatillisesti, puolentois-ta vuoden työssäelämäjakson jälkeen. Tutkielma motivoitui KEHU – Opettajan kokonaisvaltaisten vuorovaikutustaitojen kehittämishankkeesta. Opettajuuden rakentumista selvitettiin Korthagenin (2004) opettajuuden muutosten tasojen mallin avulla. Tämä sipulimalli kuvaa opettajuuden kerroksel-lisuutta ja luo kehyksen, jonka kautta opettajuuden eri tasoja voidaan tutkia kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta. Aiempien tutkimusten mukaan opettajuuden improvisatorisen luonteen sekä suunni-telmallisuuden välisen tasapainoilun tukena teatterilähtöisten menetelmien, kuten improvisaation, har-joitteleminen nähdään hyödyllisenä. Tutkielman esioletuksena oli, että teatterilähtöisten menetelmien harjoitteleminen voisi lisätä varhaiskasvatuksen opettajien sensitiivisyyttä, responsiivisuutta sekä ke-hollista tietoisuutta. Lisäksi esioletuksena oli, että teatterilähtöiset menetelmät voisivat tukea opetta-jaidentiteetin sekä ydinominaisuuksien rakentumista ja tunnistamista. Menetelmät. Puolistrukturoidut yksilöhaastattelut toteutettiin kahdessa osassa, keväällä 2018 sekä syksyllä 2019. Ensimmäisellä kierroksella haastateltiin viittä varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijaa ja toisella haastattelukierroksella neljää, yhden ensimmäisen kierroksen haastateltavan jättäytyessä pois. Tuloksia analysoitiin laadullisen, teoriaohjautuvan sisällönanalyysin kautta ja tulkittiin Korthage-nin mallin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Teatterilähtöisten menetelmien vaikutus varhaiskasvatuksen opettajuuden rakentumiseen näyttäytyi haastateltavien pohdinnoissa muun muassa kehollisen tietoisuuden ja sen-sitiivisyyden lisääntymisessä. Lisäksi haastatteltavat kertoivat tunteiden käsittelemisen helpottumi-sesta sekä läsnäolon merkityksen ymmärtämisenä suhteessa lasten leikin tukemiseen. Toisella haas-tattelukierroksella kävi kuitenkin ilmi, että vain yksi neljästä haastateltavasta hyödynsi draamakasva-tusta opettajuudessaan päivittäin. Tämän haastateltavan opettajuuden reflektointi eteni Korthagenin mallia mukaillen ydintä: opettajaidentiteetin rakentumisessa näkyi selkeästi teatterilähtöisten mene-telmien vaikutus. Voidaankin todeta, että varhaiskasvatuksen arjen osoittautuessa hektiseksi, saattaa teatterilähtöisten menetelmien hyödyntäminen opettajuudessa vaikeutua. Teatterilähtöiset menetelmät voivat toimia opettajuuden ydinominaisuuksien aktualisoinnissa merkittävänä tekijänä, mutta tämä vaatii aktiivista draamakasvatuksen hyödyntämistä varhaiskasvatuksen opettajan arjessa.Objectives. The purpose of the qualitative case study was to find out how practicing theatre-based methods could potentially support early childhood teacher students during teacher education and in working life. The study examines how interviewed early childhood education teachers feel that their minor subject, namely Drama Education (25 ECTS), has supported their growth as a teacher. It also explores how interviewees feel theater-based methods have influenced them professionally, having worked as teachers for one and a half years. The thesis was motivated by the KEHU – Teacher’s Comprehensive Interaction Skills Project. The structure of being a teacher was investigated using Korthagen's (2004) model of levels of change. This onion model illustrates the layered nature of teaching and provides a framework through which to explore different levels of teaching from a more holistic perspective. Previous studies have suggested that practicing theatre-based methods, such as improvisation, is helpful in balancing the improvisational and systematic natures of teaching. The premise of the study was that practicing theatre-based methods could increase the sensitivity, responsiveness, and bodily awareness of early childhood education teachers. In addition, the premise was that theatre-based methods could support the construction and identification of teacher identities and core characteristics. Methods. Semi-structured individual interviews were conducted in two parts, in spring 2018 and in autumn 2019. Five early childhood education teacher students were interviewed in the first round and four in the second round, with one of the first-round interviewees reclining from the interview. The results were analyzed through qualitative, theory-driven content analysis and interpreted using the Korthagen model. Results. The impact of theatre-based methods on early childhood teacher education was reflected in the interviewees' reflections on, for example, by increasing body awareness and sensitivity. In addition, interviewees reported facilitating the handling of emotions and understanding the importance of being present in supporting children's play. However, the second round of interviews revealed that only one of the four interviewees were utilisating drama education in their daily teaching. Reflection on this interviewee's teaching progressed along the lines of the Korthagen model: the influence of theatre-based methods was clearly evident in the construction of the teacher identity. Thus, it can be stated that as the everyday life of early childhood education might turn out to be hectic, the use of theatre-based methods in teaching may become more difficult. Theater-based methods can play an important role in actualizing the core characteristics of teaching, but this requires the active use of drama education in the daily life of an early childhood teacher.
Subject: varhaiskasvatus
varhaiskasvatuksen opettajuus
teatterilähtöiset menetelmät
varhaiskasvatuksen opettajuuden rakentuminen
draamakasvatus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BerggrenVilmaProGradu.pdf 1.537Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record