Viides- ja kuudesluokkalaisten matematiikka-asenteet : kuinka positiivista asennetta matematiikkaa kohtaan voidaan tukea

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Pihlajamäki, Tanja
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202004081750
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/314064
dc.description.abstract Tavoitteet. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että oppilaiden matematiikka-asenteissa tapahtuu muutoksia. Oppilaiden asenteet matematiikkaa kohtaan ovat heikentyneet jo alakoulun puolella (Metsämuuronen 2013). Tässä tutkimuksessa selvitetään, kuinka viides- ja kuudesluokkalaisten positiivisia matematiikka-asenteita voidaan tukea. Tutkimuskohteena ovat luokat, joissa oppilailla on positiivinen asenne matematiikkaa kohtaan. Tavoitteena on selvittää, minkälaisia opetusmenetelmiä opettajat käyttävät opetuksessaan. Lisäksi selvitetään, miten opettajat tukevat oppilaan positiivisia asenteita. Menetelmät. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Tutkimuksessa haastateltiin viittä luokanopettajaa, jotka opettivat viidettä ja/tai kuudetta luokka-astetta. Tutkimusaineisto kerättiin osana tutkimushanketta, jonka aineistoa hyödynnettiin tutkimuksessa. Tämän aineiston pohjalta valikoitiin haastateltavat opettajat. Haastattelumuotona käytettiin teemahaastattelua. Tutkimusaineiston analyysissa käytettiin sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajat käyttivät opetuksessaan sosiaalisia opetusmenetelmiä, kuten keskustelua ja yhdessä pohtimista. Opetuksessa käytettiin myös toiminnallisia menetelmiä sekä konkretiaa. Myös erilaiset oppimateriaalit mainittiin. Luokanopettajat kannustivat oppilaitaan omassa opetuksessaan positiivisella palautteella sekä pyrkivät luomaan myönteistä ilmapiiriä. Opettajat ajattelivat, että oppilaan asenteisiin vaikuttavat eniten opettajan asenne, koti, kaverit sekä luokan ilmapiiri. Oppilaan positiivista asennetta tukevat onnistumisen kokemukset. fi
dc.description.abstract Aims. Previous studies show that there is changes in pupils math attitude. Pupils math attitudes has been weakened in primary school (Metsämuuronen, 2013). In this study will find out, how to support 5th and 6th graders positive math attitudes. Classrooms with positive math attitudes are the subjects in this study. The main purpose in this study is to find out, what kind of teaching methods teachers use in their teaching. In addition, this study will find out how teachers can support pupils` positive attitudes. Methods. This study is a qualitative research. In this study five teachers who teached 5th and 6th graders were interviewed. Research material were collected with research project, and that material was used in this study. Based on this research material, teachers were selected for the interview. The interview was conducted as a theme interview. Research material was analysed by using content analysis. Results and conclusions. Class teachers used social methods in their teaching, like conversations and pondering together. Active methods and concreteness were used in teaching. Different learning materials were also mentioned. Class teachers encouraged their pupils in teaching with positive feedback and they tried to create positive classroom climate. Teachers thought that teachers` attitude, pupils` home, friends and classroom climate has the most effect to pupils attitude. Success experiences supports pupils` positive attitude. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject matematiikka-asenne
dc.subject positiivinen asenne
dc.subject opetusmenetelmä
dc.subject oppilas
dc.subject opettaja
dc.title Viides- ja kuudesluokkalaisten matematiikka-asenteet : kuinka positiivista asennetta matematiikkaa kohtaan voidaan tukea fi
dc.title.alternative Title 5th and 6th graders math attitudes : how to support positive attitude towards mathematics en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202004081750

Files in this item

Files Size Format View
Tanja_Pihlajamäki_pro_gradu_2020.pdf 572.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record