Oppaita

 

Recent Submissions

  • Helsingin yliopisto; HUS (2021)
    Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekunnan ja HUSin yhteisellä päätöksellä on sovittu julkaisujen affiliaatioiden yhteisestä merkitsemistavasta. Kaikkiin julkaisuihin tulee aina liittää toimipaikan (klinikka, oppiaine jne.) lisäksi Helsingin yliopisto, riippumatta siitä, onko tekijöiden työsuhde yliopistolla. Tämä siksi, että käytännössä työssä on aina mukana Helsingin yliopiston infraa, rahaa tai henkilökuntaa. Sen lisäksi tulee affiliaatiossa aina olla myös HUS. Affiliaatiot on tärkeä merkitä, jotta Helsingin yliopiston ja HUSin kansainvälisissä vertailuissa kaikki Helsingin yliopiston ja HUSin meriitit saada lasketuksi mukaan. Käytettävä muoto: oppiaine/erikoisala(t), Helsingin yliopisto ja HUS Helsingin yliopistollinen sairaala (englanninkielisessä versiossa Helsinki University Hospital). Esimerkiksi: Department of Ophthalmology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital Tai Department of Surgery, Helsinki University Hospital and University of Helsinki Poikkeustapauksissa mikäli mukana on vain HY:n tekijöitä eikä mitään HUSin resurssia ole käytetty, voidaan käyttää muotoa: Department of Pharmacology, University of Helsinki
  • Toivanen, Tapio; Pyykkö, Anu; Berggren, Vilma (Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 2021)
    KEHU-toimintamalliin perustuva teoriaperusteinen tukimateriaali on luotu erityisesti opetusharjoittelun ohjauksen apuvälineeksi. KEHU-toimintamallin keskeisenä tavoitteena on kehittää tulevien opettajien ammatillista vuorovaikutusosaamista nostamalla tarkasteluun kolme opetusvuorovaikutuksen osa-aluetta: 1) opettajaksi opiskelevan ammatillinen nonverbaali viestintä, 2) vertaissuhteet eli oppilasryhmän keskinäisten suhteiden ja ryhmän rakennetekijöiden merkitys opetusvuorovaikutukselle sekä 3) haastavat kohtaamiset – ennaltaehkäisevä ja reaktiivinen toiminta. KEHU-toimintamalli ja tukimateriaali on suunnattu opettajaopiskelijoille, harjoitteluja ohjaaville opettajille ja yliopiston opettajankouluttajille. Sitä voidaan käyttää materiaalina opettajankoulutuksessa ja opetusharjoittelun ohjaajien koulutuksessa. Tukiaineisto soveltuu sekä luokanopettajan, aineenopettajan että varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen ja jo kentällä toimivien opettajien täydennyskoulutukseen. Malli on kehitetty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia vuonna 2017 ja 2018 käynnistyneitä Opettajankoulutuksen kehittämishankkeita. Hankkeen tavoitteena on ollut määrittää suuntaa suomalaiselle opettajankoulutukselle ja opettajien osaamisen kehittämiselle sekä antaa opettajille työvälineitä ympäröivän yhteiskunnan muutokseen vastaamisessa. KEHU-toimintamallin kehittämisyhteistyöhön ovat osallistuneet Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopiston normaalikoulu, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sekä Turun yliopiston Turun ja Rauman opettajankoulutusyksiköt.
  • Ahokas, Anni; Ali Mohamed, Maryan; Hagfors, Valter; Helki, Erno; Ingman, Minka; Ingman, Sakarias; Karvonen, Iiris; Kavakko-Widström, Iiris; Leinonen, Samuli; Nenonen, Erika; Nikupaavo, Katja; Norring, Roosa; Pesso, Nora; Rautiainen, Sara; Savolainen, Riikka; Seppälä Beldih, Suvi; Stenlund, Mari; Tiihonen, Hilla; Vaahtera, Sofia; Vilkko, Siiri; Vuorimaa, Sauli; Pauha, Teemu (Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 2021)
  • Kasa, Tuija; Kouros, Kristiina; Skottman-Kivelä, Piatta (Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 2020)
    Mitä perus- ja ihmisoikeudet tarkoittavat kasvatusinstituutioiden arjessa? Tutustu oikeudelliseen ja pedagogiseen oppaaseen perus- ja ihmisoikeuksista opetus- ja kasvatusalalla. Opas on suunnattu opetus- ja kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille. Siitä hyötyvät opettajaksi opiskelevat, opettajankouluttajat, opettajana toimivat, rehtorit ja sivistystoimenjohtajat. Oppaasta saat yleiskuvan siitä, millaisia arjen haasteita ja oikeudellisia ongelmia tyypillisiin opetustoimesta tehtyihin kanteluihin liittyy, ja millaisia ratkaisuja eduskunnan oikeusasiamies on niihin antanut. Nyt julkaistu opas tarkastelee arjen haasteita ja niitä koskevaa oikeudellista säätelyä. Oppaan kymmenen teemaa ovat: turvallinen opiskeluympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, oppilashuolto, oppimisen tuki ja erityisen tuen järjestäminen, vammaisia lapsia ja nuoria koskevat erityiskysymykset, uskonto ja katsomukset, työrauha, sananvapaus, hyvä hallinto ja päätöksenteko, koulukuljetukset sekä kodin ja koulun yhteistyö. Oppaassa esitellyt ratkaisut koskevat opettajien ja rehtoreiden lisäksi opetus- ja sivistystoimen johtajien toimintaa. Tilanteissa tarkastellaan myös esimerkiksi lasten, nuorten ja huoltajien näkökulmia. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa, osana Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa -projektia 2018-2020.