It’s complex : studies on the genetics of canine hip dysplasia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5991-5 http://hdl.handle.net/10138/314106
Title: It’s complex : studies on the genetics of canine hip dysplasia
Author: Mikkola, Lea
Other contributor: Schoenebeck, Jeffrey
Iivanainen, Antti
Lohi, Hannes
Lappalainen, Anu
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Sciences, Department of Veterinary Biosciences
Doctoral Programme in Integrative Life Science
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i integrerande biovetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-06-18
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5991-5
http://hdl.handle.net/10138/314106
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This thesis addresses the genetic background of hip dysplasia, a complex hereditary disorder common in many species, including dogs and humans. The highly polygenic nature of hip dysplasia has become evident after many years of arduous research conducted in numerous studies that have explained only a small proportion of the disease heritability in dogs. The studies included in this thesis revealed multiple new loci, a novel regulatory variant for a gene that is imperative to normal joint development and validated numerous loci that have been associated with the disorder. In Study I, genome-wide association analyses uncovered four loci that associated with the disorder with either protective or risk effects. A subsequent targeted resequencing and variant analysis found disease associated variants for multiple genes. Deletion variants in the putative regulatory region of the gene NOG were found to protect against moderate-to-severe hip dysplasia. These variants were shown to downregulate reporter gene expression in vitro. In Study II, different hip dysplasia and osteoarthritis phenotypes were investigated. The genome-wide association analyses revealed three novel loci associated with hip joint incongruity and osteoarthritis. New candidate genes were identified: NOG and NANOS1 for hip joint incongruity and NOX3 and ARID1B for osteoarthritis. In Study III, a total of 21 loci on 14 different chromosomes were validated in across- and within-breed association analyses in a large cohort of dogs comprised of 10 breeds. One locus was specific to the across-breed data. Neddylation-pathway was found to be significantly enriched in a candidate gene set that included 254 genes from the 21 validated loci. These studies have generated new, long-awaited knowledge about the complex genetic background of hip dysplasia and related osteoarthritis in dogs. They also highlighted that mild hip dysplasia and the more severe disease forms may be induced by partially different genetic factors. Validation of associated loci for hip dysplasia has not been conducted to this extent before these studies, so an important step forward was taken in our latest study. Finally, finding causal variants has been uncommon. The regulatory NOG variants were an exciting finding, although their causality in hip dysplasia is yet to be revealed. Overall, our studies emphasise the complexity of the genetic background of hip dysplasia.Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin lonkkaniveldysplasian geneettistä taustaa. Lonkkaniveldysplasia on yleinen monitekijäinen sairaus, jota esiintyy kaikilla nisäkkäillä, kuten koirilla ja ihmisillä. Tämän sairauden perinnöllistä taustaa on selvitetty monissa eri tutkimuksessa lähes kahden vuosikymmenen ajan, mutta tulokset ovat selittäneet vain pienen osan sairauden periytymisasteesta. Tutkimuksemme toi esiin useita uusia perimän alueita, jotka liittyvät sairauteen. Löysimme myös uuden perimän muutoksen, joka sijaistee nivelten normaalille kehitykselle oleellisen geenin mahdollisella säätelyalueella. Lisäksi vahvistimme useita aiemmin julkaistuja perimän alueita. Ensimmäisessä osatyössä löysimme neljä perimän aluetta kahdessa eri kromosomissa, jotka liittyivät lonkkaniveldysplasiaan, ja joilla oli joko lonkkaniveldysplasialta suojaavia tai sairastumisriskiä lisääviä vaikutuksia. Yhden tällaisen alueen kohdennettu sekvensointi ja varianttianalyysi paljasti useita muutoksia koirien perimässä, jotka liittyivät lonkkaniveldysplasian ilmiasuun. NOG-geenin mahdollisella säätelyalueella olevat 24-27 emäksen häviämien havaittiin suojaavan koiria vakavammilta lonkkaniveldysplasian muodoilta. Osoitimme, että nämä häviämät vähensivät reportterigeenin ekspressiota in vitro. Toisessa osatyössä tutkimme erilaisia lonkkaniveldysplasiaa kuvaavia ilmiasuja sekä nivelrikkoa. Perimänlaajuinen assosiaatioanalyysi paljasti kolme perimän aluetta kolmesta eri kromosomista, jotka liittyivät eri lonkkanivelen epäyhdenmukaisuutta eli inkongruenssia kuvaavaan ilmiasuun sekä nivelrikkoon. Löysimme näiltä perimän alueilta useita kandidaattigeenejä. Geenit NOG ja NANOS1 sijaitsivat lonkan inkongruenssiin liittyvällä alueella, kun taas geenit NOX3 ja ARID1B olivat nivelrikkoon liittyvällä perimän alueella. Kolmannessa osatyössä käytimme suurta, kymmenen eri rotua sisältävää, aineistoa ja suoritimme analyysit sekä rotujen välillä että niiden sisällä. Vahvistimme yhteensä 21 perimän aluetta neljässätoista eri kromosomissa. Yksi näistä alueista ilmeni vain analyysissä, joka tehtiin yli rotujen. Vahvistetuilta perimän alueilta kootuista 254 kandidaattigeenistä tehtiin vuorovaikutusanalyysi, jossa havaitiin, että neddylaatio-polku oli rikastunut tässä geenisarjassa. Tämä väitöskirjatutkimus on tuottanut merkittävää uutta tietoa lonkkaniveldysplasian sekä nivelrikon perinnöllisestä taustasta. Tuloksemme korostavat, että lievä lonkkaniveldysplasia eroaa tämän sairauden vakavammista muodoista perimän tasolla. Lonkkaniveldysplasiaan liittyvien perimän alueiden validointi on ollut harvinaista ennen tätä tutkimusta, joten useiden perimän alueiden vahvistaminen tässä väitöskirjatutkimuksessa oli huomattava edistysaskel tutkimusalalle. Myös kausaalisten perimän muutosten löytäminen on ollut hidasta. NOG-geenin häviämä-muutosten löytäminen ja niiden funktionaalisen merkityksen osoittaminen oli erityisen arvokasta, vaikka niiden kausaalisuus lonkkaniveldysplasiaan on vielä osoittamatta. Kaikkiaan tässä väitöskirjatutkimuksessa tuotettu tieto korostaa sitä, kuinka monimutkainen lonkkaniveldysplasian perinnöllinen tausta oikeasti on.
Subject: eläinlääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Itscompl.pdf 4.936Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record