"Muiden kulttuurien tuntemus rakentaa siltoja - se opettaa elämään yhdessä" : narratiivinen tutkimus kolmen musiikkikasvattajan kasvusta kohti interkulttuurista ympäristöä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042019290
Title: "Muiden kulttuurien tuntemus rakentaa siltoja - se opettaa elämään yhdessä" : narratiivinen tutkimus kolmen musiikkikasvattajan kasvusta kohti interkulttuurista ympäristöä
Author: Sihvola, Maija
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/314193
URN:NBN:fi-fe2020042019290
Abstract: Tutkielmani pyrkimyksenä on selvittää kolmen musiikkikasvattajan kokemuksia kulttuurisesti moninaisissa yhteisöissä toimimisesta sekä heidän interkulttuurisen kompetenssinsa rakentumista. Tutkimuskysymykseni kuuluvat: Mitä haastatellut musiikkikasvattajat kertovat kokemuksistaan kulttuurisesti moninaisissa konteksteissa työskentelemisestä? Millä tavoin haastateltavien interkulttuurinen kompetenssi rakentuu heidän kertomuksissaan? Johdannossa hahmottelen lukijalle alustavan käsityksen tutkimukseni taustasta niin henkilökohtaisesta kuin musiikkikasvatuksen alan näkökulmasta. Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen kulttuurisen moninaisuuden ilmenemistä musiikkikasvatuksen alalla sekä musiikkikasvattajan interkulttuurista kompetenssia. Käsittelen teorialuvussa myös yleisemmin interkulttuurisuuteen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä teemoja, kysymyksiä ja tutkimusaiheita. Toteutin tutkimukseni kolmella narratiivisella haastattelulla. Valitsin haastateltavani eri puolilta musiikkikasvatuksen kenttää. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja ja analysoin ne narratiivisesti. Olen jakanut tutkimukseni tulososion kahteen osaan: narratiiviseen analyysiin ja narratiivien analyysiin. Haastatellut musiikkikasvattajat huomioivat ja hyödyntävät kulttuurista moninaisuutta työssään eri tavoin. Kulttuurisen moninaisuuden teemat rikastuttivat opetusta, mutta kulttuurisesti moninaiset opetusryhmät asettivat kasvattajan työlle myös uusia haasteita. Interkulttuurisen ymmärryksen käsite vastasi haastateltavien kasvuprosessia kompetenssi-käsitettä paremmin. Haastateltavien kertomuksissa ymmärrys rakentui eri kulttuurien kohtaamisessa ja muokkautui jokaisen haastateltavan ainutlaatuisena prosessina, joka jatkuu edelleen läpi elämän.
Subject: musiikkikasvatus
kulttuurienvälisyys
kulttuurit
moninaisuus
Subject: musiikkikasvatus
kulttuurienvälisyys
kulttuurit
moninaisuus
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sihvola_Maija_maisterin_tutkielma.pdf 549.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record