Meri-Rastilan luontoalueet asukkaiden, ekologisen tiedon ja kaavoittajien näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004161815
Title: Meri-Rastilan luontoalueet asukkaiden, ekologisen tiedon ja kaavoittajien näkökulmasta
Author: Ruotsi, Pavel
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004161815
http://hdl.handle.net/10138/314273
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maantiede
Abstract: Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää Meri-Rastilan luontoalueiden merkitys eri osapuolille käyttäen erilaisia, toisiaan täydentäviä tutkimusmetodeja ja teorioita. Tutkimusalueeksi valitsin Meri-Rastilan, koska asukkaiden arvostama ulkoilumetsä on useiden vuosien ajan ollut rakentamisuhan alla ja tämä on herättänyt runsaasti keskustelua, joka liittyy osaksi yleistä pääkaupunkiseudun asuinalueiden viihtyvyyden säilyttämiseen ja infrastruktuurin kehittämiseen liittyvää diskussiota. Lähdin liikkeelle aikaisempien tutkimustulosten ja tutkimuskirjallisuuden pohjalta kumpuavasta hypoteesista, jonka mukaan metsäiset luontoalueet ovat Meri-Rastilan ja Vuosaaren asukkaiden päivittäisessä elämässä merkityksellisiä. Tavoitteena on ollut myös soveltaa eri tietotyyppejä ja erilaisia luonnon arvottamiseen liittyviä teorioita niin, että ne konkretisoituisivat tällaisen ajankohtaisen ja paikallisen esimerkin avulla ja tuovat tähän aihealueeseen uutta tietoa. Tämän tutkimuksen keskeisenä tutkimusmenetelmänä on haastattelututkimus, jossa otantajoukon edustajat valittiin Meri-Rastilan ulkoilumetsän alueella satunnaisotannalla. Haastateltavia kertyi yhteensä 92, joista vähän yli puolet oli Meri-Rastilan asukkaita, osa taas Vuosaaren ja muun Helsingin asukkaita. Haastattelujen ja teoreettisen viitekehyksen muodostavan tutkimuskirjallisuuden lisäksi täydensin tietoa valokuvaamalla ja tutkimusaluetta havainnoimalla, mikä mahdollisti syvällisemmän ja yksityiskohtaisemman tulkinnan ja eliminoi väärinkäsitysten mahdollisuudet. Haastateltavien antamien vastauksien perusteella voidaan päätellä, että Meri-Rastilan luontoalueet ovat asukkaiden elämänlaadulle tärkeitä ja erilaiset ulkoilijat arvostivat luontoalueiden eri piirteitä, vaikka suurin osa ulkoili samoilla alueilla. Selvisi myös, että eri tietotyyppien edustajien eroavaisuuksiin perustuva luokittelu oli tässä tutkimuksessa toimiva työkalu. Tämän tutkimuksen herättämät lisäkysymykset kannustavat jatkamaan aihetta koskevien lisätutkimusten parissa niin Meri-Rastilan alueella, että muuallakin Vuosaaressa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ruotsi_Pavel_Pro_gradu_2020.pdf 5.699Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record