Koulun toimintakulttuuri muutoksessa : opettajien kokemuksia osaamisen haasteista ja koulun kehitystarpeista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004161818
Title: Koulun toimintakulttuuri muutoksessa : opettajien kokemuksia osaamisen haasteista ja koulun kehitystarpeista
Alternative title: School culture in change : Teachers’ experience regarding the challenges of their expertise and the school’s development needs
Author: Kulmala, Satu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004161818
http://hdl.handle.net/10138/314335
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tässä tutkielmassa tarkastellaan opettajien kokemuksia koulun toiminta-kulttuurista, opettajien ammatillisesta kehittymisestä ja koulun kehittämistarpeista. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten opettajat kokevat koulunsa kehittämisorientoituneen toimintakulttuurin, jonka tavoitteena on toimia oppivana yhteisönä. Lisäksi tutkielman tarkoitus oli ymmärtää, miten toimintakulttuurin muutos edellyttää myös opettajilta kykyä muuttua ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä hyödyntää tietoaan ja kokemustaan koko yhteisön hyväksi. Menetelmä. Tutkimuksen osanottajat koostuivat pääkaupunkiseudulla toimivan koulun 12 opettajasta. Tutkimusaineistona käytettiin kyseisen koulun opettajien puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Tutkimusmetodina toimi monivaiheinen laadullinen sisällönanalyysi, joka toteutettiin haastattelupuheen merkityksiä koodaamalla ja kategorisoimalla sekä näiden kategorioiden vuorovaikutuksia ja riippuvuuksia analysoimalla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opettajat kokevat työkulttuurinsa olevan yhteisöllinen. Tämä välittyi opettajien puheesta erityisesti tiiviinä yhteistyönä, toisten auttamisena ja osaamisen jakamisena. Koulun toimintaa ohjaa inkluusio, jota monipuoliset työtavat, kuten ryhmäpedagogiikka ja yhteisopettajuus tukevat. Ilmiöpohjainen työskentely yhdistää opettajien ammattitaitoa yli aine- ja luokkatasojen sekä osallistaa oppilaita opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Opettajien asiantuntijuus on prosessi, joka kehittyy asteittain sekä yksilöllisenä ominaisuutena että osana yhteisöä. Opettajan aktiivisuudella on suuri rooli sekä ammatillisen kehittymisen laajentamisessa että oman henkilökohtaisen verkoston luomisessa. Koulun kehitystarpeet liittyivät sekä arjen haasteisiin, kuten kehityshankkeiden rajoittamiseen ja toiminnan tavoitteisiin sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen opetuksessa. Tutkimustulokset osoittivat, että parhaimmillaan koulun toimintakulttuuri toimii oppivan yhteisön tavoin, joka on avoin, reflektoiva ja oppimishaluinen sekä hyödyntää monipuolisia työtapoja ja toteuttaa laaja-alaista oppimista. Oppiva yhteisö myös luo edellytyksiä ammatilliseen kehittymiseen ja osaamisen jakamiseen. Tutkimustulosten pohjalta voidaan koulun toimintakulttuuria kehittää edelleen sekä opettajien että oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia tukien.Target: This study examines school culture, teachers’ professional development and school’s development needs through teachers’ experience. The aim of the study was to examine the following three themes: 1) How do the teachers’ experience the school culture, 2) How do teachers’ experience their professional development and expertise and 3) What kind of development needs do the teachers bring out in the interviews. Method: The research data was gathered from a school located in the Helsinki Metropolitan area and it consisted of semi-structured interview material from 12 teachers’ of the target school. The data was analysed by qualitative content analysis. I grouped and thematised the interview data, coded and categorized meanings related to the themes identified, and finally, analysed the interdependencies between the categories and meanings. Findings and conclusions: The findings of this study indicated that teachers’ experience the school culture as collaborative in terms of working closely together, helping each other and sharing knowledge. The culture is based on inclusion, supported by versatile working methods, like group pedagogy and co-teaching. Phenomenon-based learning assists in integrating teachers’ knowhow across subject and class levels and engages students in the planning and implementation of teaching. The teacher expertise is a process that progressively develops both at individual and community levels. Teacher activity plays a major role both in expanding professional development and in creating a personal network. The school’s development needs were related to every challenge, such as limiting the burden of developmental projects and operational goals, and utilizing digitalization in teaching. The result of this research indicated that at best, the school functions as a learning community that is open, reflective and willing to learn, utilizing diverse working methods and delivering transversal competence. The learning community creates the conditions for professional development and knowledge sharing. Based on the results of this research, the school’s culture can be further developed, supporting the involvement and well-being of both teachers and students.
Subject: koulun toimintakulttuuri
monipuoliset työtavat
ammatillinen kehittyminen
asiantuntijuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kulmala_Satu_Pro_gradu_2020.pdf 2.120Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record