Tavoiteorientaatiot sosiaalisena ominaisuutena : tavoiteorientaatiot, sosiaalinen sitoutuminen ja kouluun kuuluminen lukiolaisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004161821
Title: Tavoiteorientaatiot sosiaalisena ominaisuutena : tavoiteorientaatiot, sosiaalinen sitoutuminen ja kouluun kuuluminen lukiolaisilla
Author: Annaniemi, Iiris
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004161821
http://hdl.handle.net/10138/314338
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkielmani tavoite oli tarkastella, millaisia tavoiteorientaatioprofiileja voidaan tunnistaa lukiolaisilla, miten eri tavoin motivoituneet lukiolaiset eroavat sosiaalisen sitoutumisen suhteen sekä miten yhteenkuulumisen tunne koulussa ennustaa tavoiteorientaatioryhmään kuulumista. Tavoiteorientaatiolla tarkoitetaan yksilön suhteellisen pysyvää tapaa suosia tiettyjä tavoitteita, päämääriä ja lopputuloksia oppimiseen ja suoriutumiseen liittyvissä tilanteissa. Sosiaalista sitoutumista tarkastellaan yksilön halukkuutena tehdä yhteistyötä vertaisten kanssa ja kouluun kuulumista kuvataan yksilön sosiaalisena ja emotionaalisena yhteytenä kouluun. Motivaation ja sosiaalisen kontekstin välistä yhteyttä on tärkeä tutkia, jotta tavoiteorientaatiota voidaan ymmärtää entistä laajemmassa merkityksessä sekä samalla tukea nuoria ymmärtämällä syitä heidän käytöksen ja motivaation taustalla. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto (N = 1202) kerättiin keväällä 2018 kyselytutkimuksena osana Bridging the Gaps -tutkimushanketta Helsingissä yhteensä 34 eri lukioista. Vastaajat täyttivät kyselylomakkeen, jonka avulla mitattiin kouluun liittyvää motivaatiota, sosiaalista sitoutumista sekä sosiaalista yhteenkuulumista koulussa. Tutkimuksessa hyödynnettiin henkilösuuntautunutta lähestymistapaa, jossa keskeistä on erilaisten osaryhmien tunnistaminen sekä niiden välisten erojen tarkastelu. Vastaajat jaettiin ryhmiin tavoiteorientaatioiden perusteella Two Step Cluster -analyysin avulla, yksisuuntaisella varianssianalyysillä tarkasteltiin, eroavatko ryhmät toisistaan sosiaalisen sitoutumisen suhteen ja multinominaalisella logistisella regressioanalyysillä tutkittiin, miten koettu yhteenkuulumisen tunne koulussa ennustaa eri tavoiteorientaatioryhmiin kuulumista. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta tunnistettiin viisi erilaista tavoiteorientaatioryhmää, jotka nimettiin oppimis-, menestys-, suoritus-välttämis-, välttämisorientoituneiksi sekä sitoutumattomiksi. Oppimis- ja menestysorientoituneet olivat sosiaalisesti sitoutunein ryhmä, ja vastaavasti heillä havaittiin muita ryhmiä vähemmän sosiaalisen sitoutumisen välttelyä, tosin aiemmasta tutkimuksesta poiketen oppimisorientoituneilla havaittiin menestysorientoituneita enemmän sosiaalisen sitoutumisen välttelyä. Koettu yhteenkuulumisen tunne koulussa ennusti voimakkaasti ryhmään kuulumista, ja erityisesti ulkoinen kuuluminen vaikuttaa olevan merkittävä tekijä tavoitteiden ja motivaation kannalta. Pyrkimys oppimiseen vaikuttaa olevan yhteydessä hyviin sosiaalisiin suhteisiin koulussa sekä korkeaan yhteenkuuluvuuden tunteeseen, kun taas pyrkimys selvitä koulutyöstä mahdollisimman pienellä vaivalla vaikuttaa olevan negatiivisesti yhteydessä myös oppilaan sosiaaliseen käyttäytymiseen sekä yhteenkuulumiseen koulussa. Tulokset ovat pääosin linjassa aiemman motivaatiota ja sosiaalisuutta käsittelevän tutkimuksen kanssa.Goals. The aim of this study was to examine what sort of achievement goal orientation profiles it is possible to identify among high school students, how differently motivated students differ in social engagement and how school belongingness predicts students’ goal orientation profiles. Achievement goal orientations describe one’s general orientations and tendencies towards learning. They are associated with different patterns of goals, meaning, coping, and behavior. Social engagement describes the willingness to cooperate and share ideas with peers and school belongingness can be described as a social and emotional connection with school. It is important to examine the connection between motivation and social context in order to fully understand the field of achievement goal orientations and to support students’ motivation and development. Methods. The data (N = 1202) was collected from high school students from 34 different high schools in Helsinki during the spring 2018. Participants filled in questionnaires that measured mo-tivation, social engagement and school belongingness. In this study, person-oriented approach was utilized and in this approach, it is crucial to identify different subgroups and examine group differences. Participants were divided into groups by using Two Step Cluster analysis and group differences in social engagement were examined by analysis of variance. It was analyzed with multinomial regression analysis, how school belongingness predicts belonging into different achievement goal orientation groups. Results and conclusions. Five different achievement goal orientation groups were identified and the groups were labelled as mastery-, performance-, performance-avoidance-oriented, multiple-goals-oriented and avoidance-oriented. Mastery- and performance-oriented students expressed higher social engagement and social engagement avoidance at school than the other groups. School belongingness predicted belonging into different achievement goal orientation groups and especially external belongingness seems to be significant factor for students achievement goal orientations. It seems that striving for learning and mastery is especially beneficial in terms of social engagement and belongingness in school. The result was in line with previous studies examining the connection between motivation and social context.
Subject: motivaatio
tavoiteorientaatiot
sosiaalinen sitoutuminen
kouluun kuuluminen
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Annaniemi_Iiris_Pro_gradu_2020.pdf 888.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record