Potato Value Chain in Tanzania

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211893
Title: Potato Value Chain in Tanzania
Alternative title: Perunan arvoketju Tansaniassa
Author: Rahko, Juhani
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211893
http://hdl.handle.net/10138/31434
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lantbruksekonomi
Agricultural Economics
Maatalousekonomia
Abstract: Potatoes (Solanum tuberosum) are an important crop for the food security of developing countries, and farmed area of potatoes in those countries is expanding constantly. It would be important to solve the problems of potato production and distribution in Tanzania. The research problem of this thesis was to examine the value chain of potatoes in Tanzania and factors that prevent the industry’s development. Furthermore, the aim was to evaluate agricultural policies affecting potato value chain and illustrate the present state of potato production and marketing chain in contrast to other crops. The research was conducted by executing 14 semi-structured expert interviews in Tanzania in June 2011. In addition to this, two researchers answered in written form. The interviewees were researchers, agricultural extension officers, managers of nongovernmental organisations, dealers of agricultural market place, a agricultural project coordinator, and officials from the ministry of agriculture as well as from the ministry of trade and marketing. Theoretical framework in this thesis is based on structure-conduct-performance (SCP)-paradigm. Moreover, the basic conditions and public policy of the industry are to be found out. The results indicate that the government does not affect much to the operation nor the development of the potato value chain: potato is not the government priority in Tanzania. On the other hand, there are no straight policy measures or institutional barriers that are hindering the conditions of smallholders or other actors in the chain, either. Bad seed quality is most likely the biggest challenge on the production part. Difficulties to get loans and the lack of investments and farmers’ groups are hindering the production. The biggest infrastructural issue is poor road network in the countryside. As a suggestion based on the results is that two instances should be created: a national potato board and marketing centres in the villages. The prerequisite for those instances to be possible to establish and function well is the activity of the government. Especially to operate the market centers properly, it is important that the village leaders and farmers would be committed to its activities.Peruna (Solanum tuberosum) on kehittyvien maiden ruokaturvan kannalta tärkeä kasvi, jonka viljelyala kyseisissä maissa kasvaa jatkuvasti. Olisikin tärkeää että tuotannon ja jakelun ongelmat saataisiin ratkaistua, ja perunan suosiota lisättyä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millainen on perunan arvoketju Tansaniassa, ja etsiä perunasektorin kehittymistä haittaavia tekijöitä. Lisäksi tarkoitus oli ottaa selvää politiikkakeinojen vaikutuksesta perunan arvoketjuun sekä verrata perunan tuotanto- ja markkinointiketjua muihin viljelykasveihin. Tutkimus toteutettiin suorittamalla 14 asiantuntijahaastattelua Tansaniassa kesäkuussa 2011. Lisäksi kaksi haastateltavaa vastasi kirjallisessa muodossa. Haastattelumetodina oli puolistrukturoitu asiantuntijahaastattelu. Haastateltavina oli tutkijoita, maatalousneuvojia, kansalaisjärjestöjen edustajia, yksi maatalousalan projektikoordinaattori, maataloustuotteiden keskustorin välittäjiä ja maatalousministeriön sekä kauppaministeriön virkamiehiä. Käytetty lähestymistapa oli SCP-paradigman mukainen jossa selvitetään toimialan rakenne, kilpailukäyttäytyminen sekä suorituskyky. Lisäksi kuvataan alan perustekijät sekä julkisen vallan käyttö. Empiirisen osion tarkoituksena oli selvittää koko perunaketjun toiminta ja siihen vaikuttavat seikat. Tuloksista voidaan päätellä että valtio ei vaikuta paljon perunan arvoketjun toimintaan tai kehitykseen: peruna ei ole prioriteetti Tansanian maatalouspolitiikassa. Toisaalta ei löydetä myöskään institutionaalisia tai poliittisia esteitä perunasektorin kehitykselle. Suurimpana viljelyä haittaavana tekijänä on huono siemenkanta. Tämän lisäksi vaikea luoton saanti, investointien vähäisyys sekä viljelijöiden järjestäytymättömyys haittaavat kehitystä. Infrastruktuurin suurin puute on huono tieverkosto maaseudulla. Johtopäätöksissä ehdotetaan kahden sektorin kehitystä parantavan instanssin perustamista: perunakomitean ja kylien markkinakeskusten. Kummankin instanssin perustamisen sekä tehokkaan toiminnan edellytyksenä on valtion aktiivisuus, ja varsinkin markkinakeskusten toiminnassa on tärkeää viljelijöiden sekä kylän johtajien sitoutuneisuus.
Subject: industrial economics
SCP-paradigm
Tanzania
potato
value chain
focused interview
toimialan taloustiede
SCP-paradigma
Tansania
peruna
arvoketju
asiantuntijahaastattelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Thesis_Juhani_Rahko.pdf 1.530Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record