Predicting smartphone email marketing campaign clicks with the LightGBM algorithm

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004291992
Title: Predicting smartphone email marketing campaign clicks with the LightGBM algorithm
Author: Perälampi, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004291992
http://hdl.handle.net/10138/314587
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tilastotiede
Abstract: Tässä työssä aiheena on älypuhelin sähköpostikampanijoiden klikkausten mallintaminen ja ennus- taminen LightGBM algortimin avulla. Mainosten klikkaamisen ennustamista käytetään sähkö- posti markkinoinnin kohdentamiseen potentiaalisesti kiinnostuneille asiakkaille. Klikkaamisen en- nustamisessa käytetty aineisto haettiin DNA Oyj:n tietokannasta. Tutkielmani alussa esittelen mallinnuksessa käytettavan Gradient Boosting Decision Tree mallin seka siitä johdetun LightGBM mallin, jotka perustuvat päätöspuihin. Kerroen ensin lyhyesti päätöspuista, jonka jälkeen esittelen Gradient Boosting Decision Tree mallien teoreettisen taus- tan. Siirryn sen jälkeen esittelemaan LightGBM versiota, minkä yhteydessä esittelen myös sen toteutukseen liittyviä algoritmeja. Tämän jälkeen esittelen Bayesilaisen Optimointi menetelmän jolla hienosäädän mallin hyper parametreja. Seuraavaksi esittelen mallissa käytetyn aineiston. Aineistossa olevat muuttujat kuvaavat asiakkaan demograafisia tietoja, laitteita, internetin käyttöä, verkkokaupassa asioimista sekä ostoshistoriaa aikaisempien kampanijoiden läheyshetkellä. Tämän jälkeen käyn lapi mallin sovittamisen sekä mallin testaamiseksi toteutetun testikampanjan. Mallin arviointiin sovellettiin luokittelumenetelmiin sopivia mittareita. Arvioin mallin toimivuutta klikkausten ennustamiseen testikampanijasta saatujen tulosten perusteella. Lopuksi pohdin mallin ja menetelmän suorituskykyä. Mallin koulutusaineisto ei vastannut tele- operaattorin asiakaskantaa, minkä vuoksi mallin tulokset olivat huonot silloin kun sitä sovellettiin koko asiakaskantaan. Sovellettaessa koulutusaineistoa vastaavaan tilanteeseen mallin suorituskyky oli kohtuullinen. Mallia aioitaan kehittää jatkossa paremmaksi DNA Oyj:llä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record