Elevcentrerad undervisning i pop/jazz-sång. En kvalitativ studie om sångelevers upplevelser om sin lärandeprocess inom den grundläggande konstundervisningen i musik.

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020051127249
Title: Elevcentrerad undervisning i pop/jazz-sång. En kvalitativ studie om sångelevers upplevelser om sin lärandeprocess inom den grundläggande konstundervisningen i musik.
Author: Långbacka, Sandra
Date: 2020
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/314765
URN:NBN:fi-fe2020051127249
Abstract: I min magisteravhandling undersöker jag elevers erfarenheter av pop/jazz sånglektioner inom den grund-läggande konstundervisningen i musik och hurdana erfarenheter de har av elevcentrerad undervisning Min undersökning utgår från följande forskningsfrågor 1) Hur beskriver eleverna sin lärandeprocess? 2) Hur delaktiga är eleverna i sin lärandeprocess? 3) Hur upplever eleverna maktförhållandet mellan lärare och elev? Den teoretiska referensramen innefattar tre delar: den grundläggande konstundervisning i musik, sångpedagogik och synen på lärande ur ett elevcentrerat perspektiv. Jag behandlar teman som motivation, maktförhållanden och växelverkan mellan lärare och elev. Det framkom i min undersökning att lärandeprocessen i pop/jazz sång är mångfacetterad och delvis kom-plicerad. Det kändes svårt för eleverna att öva sångteknik på egen hand och de var inte säkra på hur de kunde öva hemma. Elevernas motivation till sång ökade då eleverna var delaktiga i sin lärandeprocess och kunde påverka sånglektionernas innehåll. Det visade sig vara viktigt för informanterna att inte känna press på lektionerna och att de kunde relatera till sin lärare. De uppskattade också att läraren kunde sätta sig in i elevens situation och att läraren inte utövade makt på lektionerna. Min slutsats är att det är önskvärt att sångpedagoger kritisk granskar sina metoder, speciellt när det gäller att undervisa sångteknik. Man kan fråga sig hur mycket man kan förvänta sig att elever inom den grund-läggande konstundervisningen har möjlighet att öva sångteknik på egen hand. Nyckeln till att eleverna blir delaktiga i deras lärandeprocess är att föra dialog och synliggöra undervisningens målsättningar och, fram-för allt, att forma dem tillsammans med eleven.
Subject (ysa): pedagogiikka
laulaminen
motivaatio
osallisuus
valta
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
LångbackaGRADU_FINAL_2.3..pdf 3.140Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record