Kansanopistojen esteettömyys erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta : yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien esteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201203161565
Title: Kansanopistojen esteettömyys erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta : yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien esteet
Author: Markkanen, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201203161565
http://hdl.handle.net/10138/31478
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: The aim of this study was to examine accessibility in folk high schools from the perspective of students with disabilities or learning difficulties. Accessibility in education means that psychological, sociological and physical environment enables equal study opportunities. Therefore the focus in this survey was on equal study opportunity deficiencies. Folk high schools are an essential subject for accessibility research as they follow the equal educational policy of liberal adult education. This study is a part of Liberal adult education -research project (2010-2012), which is the first accessibility research in Finnish liberal adult education. The equality-based claim of accessibility together with the need to separate the experiences of students with disabilities and learning difficulties from common experiences led naturally to comparative research frame. Firstly, experiences of the experimental group (students with disabilities or learning difficulties, N=278) were compared to experiences of the comparison group (students representing the educational majority, N=498). Secondly, experiences within the experimental group were examined according to gender, need of support and educational background. This study was mostly quantitative survey study. Data was collected from folk high school students with an inquiry created for this study. Data-analysis was mainly made by using analysis of variance (GLM) and test of Kruskal-Wallis. Qualitative data was analysed as an additional element by quantification. Equal study opportunity deficiencies were found in teaching and studying, other people's awareness and attitudes, own attitudes, information and peer group, where the experimental group found significantly more accessibility deficiencies than the comparison group. The most considerable difference was found in teaching and studying, wherein also the quality of deficiencies was explained differently between the groups. Within the experimental group women experienced more accessibility deficiencies than men. Also regular and great need of support and low educational background were connected with the experience of greater accessibility deficiencies. As a conclusion it seems that the equality-based accessibility in folk high schools could be improved especially by differentiating teaching and learning. This study also proved general need for more exact definition of the intention of accessibility: is the priority to develop common quality or equality of education, and is the aim to remove the barriers or advance support to overcome them.Tutkielman tarkoitus oli selvittää kansanopisto-opiskelun esteettömyyttä erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta. Opiskelun esteettömyys tarkoittaa psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen ympäristön toteuttamista siten, että opiskelumahdollisuudet ovat yhdenvertaiset. Tutkimuksessa korostuikin esteettömyyden tarkastelu yhdenvertaisuutta heikentävien esteiden kautta. Kansanopistot ovat olennainen esteettömyystutkimuksen kohde, koska niiden toiminta perustuu vapaan sivistystyön koulutuksellisen tasa-arvon ideologiaan. Tutkimus on osa Vapaan sivistystyön esteettömyys -tutkimushanketta (2010-2012), jonka myötä esteettömyystutkimus laajenee Suomessa ensimmäistä kertaa vapaan sivistystyön pariin. Esteettömyyspyrkimyksen taustalla oleva yhdenvertaisuuden vaade sekä tarve erottaa erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden esteettömyyskokemukset yleisistä kokemuksista johtivat luontevasti vertailevaan tutkimusasetelmaan. Ensin vertailtiin erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden muodostaman kohderyhmän (n=279) ja koulutuksellista valtaryhmää edustavan verrokkiryhmän (n=498) kokemuksia esteettömyydestä. Toiseksi vertailtiin kohderyhmän sisäisiä esteettömyyskokemuksia sukupuolen, tuen tarpeen ja koulutustaustan mukaan. Tutkimus oli pääosin kvantitatiivinen survey-tutkimus. Aineisto kerättiin kansanopisto-opiskelijoilta tätä tutkimusta varten laaditulla verkkokyselyllä. Pääasiallisina analyysimenetelminä käytettiin varianssianalyysiä (GLM), Kruskalin-Wallisin testiä ja täydentävänä elementtinä laadullista kvantifiointia. Kohderyhmän yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia heikentäviä esteitä ilmeni opetuksessa ja opiskelussa, ympäristön tietoisuudessa, omissa ja ympäristön asenteissa, vertaissuhteissa sekä tiedotusmahdollisuuksissa, jotka koettiin kohderyhmässä merkitsevästi verrokkiryhmää esteellisemmiksi. Kaikkein merkittävimpänä ryhmien välinen ero ilmeni opetuksessa ja opiskelussa, joissa koetut esteet poikkesivat toisistaan myös laadullisesti eniten. Erilaisista oppijoista ja vammaisista opiskelijoista naiset, paljon ja säännöllisesti tukea tarvitsevat sekä alhaisesti koulutetut kokivat kansanopisto-opiskelussa eniten esteitä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta kansanopistojen yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia edistäisi etenkin opetuksen ja opiskelun eriyttäminen entistä opiskelijalähtöisemmin. Tutkimuksen myötä ilmeni myös yleistä tarvetta esteettömyyspyrkimysten eksaktimpaan määrittelyyn: priorisoidaanko kaikkien hyötymistä vai yhdenvertaisuuspyrkimystä, ja tavoitellaanko esteiden lähtökohtien poistamista vai niiden ylittämiseen tarvittavien tukitoimien kehittämistä.
Subject: accessibility
adult education
disability
folk high school
learning difficulty
liberal adult education
lifelong learning
aikuiskasvatus
elinikäinen oppiminen
erilaiset oppijat
esteettömyys
kansanopistot
vammaiset
vapaa sivistystyö
yhdenvertaisuus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kansanop.pdf 682.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record