Suomalainen broileriketju : läpinäkyvyys, vastuullisuus ja roolit vertikaalisessa koordinaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005142136
Title: Suomalainen broileriketju : läpinäkyvyys, vastuullisuus ja roolit vertikaalisessa koordinaatiossa
Author: Siikarla, Kustaa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005142136
http://hdl.handle.net/10138/314952
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi
Abstract: Broilerinlihan kulutus on kasvanut Suomessa viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana todella merkittävästi. Broilerinliha on saa-vuttamassa sianlihaa Suomen eniten kulutettuna lihalajina. Broilerinlihan merkittävimpiä etuja suhteessa muihin lihalajeihin ovat edullisuus, terveellisyys ja ympäristöystävällisyys. Kuluttajien selvä kiinnostuksen lisääntyminen elintarvikkeiden vastuullisuuteen on toiminut perusteena tämän tutkimuksen tekemiselle. Eläintuotantoon on alettu suhtautua entistä kriittisemmin ja kuluttajat vaati-vat vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä elintarvikeketjussa samalla, kun hintatietoisuus lisääntyy. Tutkielman aiheena on suomalaisen broileriketjun vastuullisuuden ja erityisesti läpinäkyvyyden tarkastelu. Toisena aiheena on vertikaalisen koordinaation toteutuminen broileriketjussa ja eri ketjun toimijoiden roolit broilerin tuotannossa alkutuotannosta kulut-tajille. Vastuullisuutta käsitellään CSR-teorian avulla ja ketjun toimijoiden roolitusta vertikaalisen koordinaation näkökulmasta. Vertikaalisen koordinaation avulla tarkastellaan tuotantoketjun toimijoiden välisiä yhteistyösuhteita ja niiden toimivuutta. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimus on toteutettu tekemällä teemahaastattelut kuudelle broileriketjus-sa toimivalle henkilölle. Haastattelujoukon avulla on kerätty tietoa ketjun toimijoiden mielipiteistä ja ajatuksista tutkimuksen teeman ympäriltä. Haastattelut on toteutettu puolistrukturoitua mallia hyödyntäen. Broileriketju toimii saadun aineiston perusteella tehokkaasti ja jokaisen ketjun toimijan roolit vaikuttavat melko selviltä. Broileriket-jussa vertikaalinen koordinaatio toimii hyvin tehokkaasti suhteessa muihin lihalajeihin ja tämä onkin selvä broileriketjun etu kovassa kilpailutilanteessa. Informaation nopea välittyminen ketjun sisällä helpottaa tuotannon suunnittelua ja sujuvoittaa ketjun kehittymis-tä entistä toimivampaan ja tehokkaampaan suuntaan. Tutkimuksen perusteella information kulkua broileriketjussa pitää parantaa entisestään ja tässä jalostaja on avainasemassa. Teurastamoilla on erityisen tärkeä rooli broileriketjun kehittämisessä, koska ne sijoittuvat ketjujen keskelle ja ovat näin yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Aineiston perusteella broileriketjun vastuullisuuden voidaan sanoa olevan hyvällä tasolla. Ketjun läpinäkyvyyteen toivottiin paran-nusta erityisesti viestinnän suhteen. Ongelmaksi nähtiin kuluttajien tietämättömyys alasta ja sen toimintatavoista. Vastuullisuuden osa-aluesta broileria kehuttiin erityisesti ympäristön ja terveydellisyyden osalta. Aineiston perusteella eläinten hyvinvointia pidetään ympäristövastuullisuuden ja tuoteturvallisuuden tavoin tärkeänä ja eläinten hyvinvointia ei nähty ongelmalliseksi broilerintuotannos-sa. Kotimainen broileriketju koettiin ulkomaista broilerinlihaa selvästi vastuullisemmaksi. Ulkomaisen broilerinlihan vastuullisuuden arviointia vaikeuttaa selkeästi tiedon puute ja epäluottamus ulkomaista kotieläintuotantoa kohtaan. Erityisen paljon kritiikkiä saa Euroopan ulkopuolinen broilerinlihantuotanto.
Subject: broileriketju
vastuullisuus
läpinäkyvyys
CSR-teoria
vertikaalinen koordinaatio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record