Grain legume crops and varietal mixtures for enhanced yield stability and sustainability

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005142132
Title: Grain legume crops and varietal mixtures for enhanced yield stability and sustainability
Author: Röman, Linda
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005142132
http://hdl.handle.net/10138/314960
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Seoskasvuviljely on vanha maataloudessa käytetty tapa tuottaa ruokaa ja voisi olla kiinnostava tapa hyödyntää maanviljelyssä tänään. Palkokasvien käyttö seoskasvustoissa voisi olla tapa tuottaa ruokaa kestävämmin ja minimoida negatiiviset ympäristövaikutukset nykyisestä ruoantuotannosta. Palkokasvien viljelyalue on pienentynyt viime vuosien aikana, syynä epätasaiset sadot ja ongelmat tuholaisten ja tautien kanssa. Seoskasvustot voivat optimoida maankäyttöä ja vähentää ongelmia tuholaisten ja tautien kanssa. Lisäksi, palkokasvit voivat tarjota kestävämmän lähteen typelle, verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin ja tarjota vaihtoehtoja rehu- ja ruokatuotannolle, erityisesti luomutuotannossa. Seoskasvuviljely voisi myös hyödyttää monimuotoisuutta ja lisätä vaihtoehtoja viljelykiertoon. Tässä peltokokeessa vertailtiin seoskasvustoja ja erilaisia seoksia palkokasvien ja muiden kasvien välillä. Koe tehtiin ruotsin maatalousyliopistolla Sveriges lantbruks universistet (SLU), osana projektia, Legumes for the agriculture of tomorrow (LEGATO). Projektin tarkoituksena oli edistää ja löytää ratkaisuja lisätä palkokasvien käyttöä ja edistää kestävään tuotanto Euroopassa. Tutkielman päätavoitteena on tarkastella eri seoskasvustoja, löytää hyötyjä seoskasvuviljelystä, tässä tutkielmassa keskityttiin herneisiin ja härkäpapuun. Voiko seoskasvusto lisätä potentiaalista satoa, ja voiko seoskasvustoista olla etua tasaisen sadon tuottamiseksi tai tuholaistorjunnassa. Tulokset näyttivät, että seoskasviljely ei hyödyttänyt hernettä, mutta sen sijaan ohraa. Härkäpapu Gloria hyötyi seoskasvustoviljelystä, samoin viljat. Sadot osoittavat, että enemmän voidaan tuottaa samalla alueella maata. Seoskasvuston vaikutuksesta hernekääriäisen aiheuttamiin tuhoihin (Cydia nigricana) näkyi tilastollista merkitsevyyttä eri käsittelyjen välillä. Vastaavasti, Härkäpapupiilokkaan (Bruchus rufimanus) tekemien tuhojen vioituksissa ei ollut tilastollisia eroja.Intercropping is an old agricultural practise to produce food and could be an interesting option to be utilized today. Use of legumes in mixtures can be a way to produce food more sustainably and minimize negative environmental impacts of current food production. Cultivation area of legumes have declined over recent years, due instability in yields and problems with pests and diseases. Intercropped systems can optimize use of land recourses and reduce issues with pest and disease. Furthermore, legumes could provide a more sustainable source for nitrogen than fossil fuels and more options for both feed and food production, especially for organic farming. Intercropping could also benefit diversity and add more options in crop rotations. In this field experiment intercropping with different mixtures of legumes and other non-legume crops were studied. This experiment by Swedish University of Agricultural Sciences was a part of the project Legumes for the agriculture of tomorrow (LEGATO). Project purpose was to promote and find solutions for increased and sustainable production of grain legumes in Europe. The main objectives of this thesis were to compare different crop mixtures and find benefits with intercropping, this thesis focused on peas and faba bean. Does intercropping add yield potential and can it have benefits for yield stability or pest damage. Results showed that intercropping did not benefit pea yields, but instead barley yields. Faba bean Gloria did benefit from intercropping, as did cereals. Yields indicate that more could be produced on the same area of land. Pest damage by pea moth (Cydia nigricana) had some statistical differences between treatments, but there were no similar effects on damage on faba bean by Broad bean weevil (Bruchus rufimanus).Blandodling ät ett gammalt sätt att produser mat inom jordbruk och kunde vara ett intressant sätt att utnyttja idag. Baljväxter i blandodlingar kunde vara ett sätt att producera mat hållbart och minimera de negativa effekter för miljön som orsakas av det moderna jordbruket. Odlings arean för baljväxter har krympt de senaste åren, orsaken till detta ses vara osäker skörd och problem med växtsjukdomar och skadedjur. Blandodling kan optimera utnyttjandet av landresurser och minska problem med sjukdomar och skadedjur. Baljväxter kan dessutom erbjuda en hållbarare källa för kväve än fossila bränslen och därmed mer olika möjligheter för foder och matproduktion, speciellt för ekologisk odling. På detta sätt kan blandodling anses som ett intressant alternative för foder och matproduktion. Detta kunde främja utnyttjande av baljväxter, som kunde öka diversitet och tillägga olika arter för växelbruk. Detta fältexperiment jämför blandodlingar av olika sorter av baljväxter och andra grödor. Experiment utfördes av Sveriges lantbruksuniversitet in Sverige, och var en del av projektet Legumes for the agriculture of tomorrow (LEGATO). Syftet med projektet var att öka odling av baljväxter i Europa och hitta hållbara sätt för produktion. Målsättning med detta avtal var att jämföra olika blandodlingar och undersöka fördelar med blandodling, avhandlingen inriktade sig på ärtor och bondböna. Kan blandodling öka den potentiella skörden, och har blandodling inverkan på skörd stabilitet eller antal skadedjur. Resultaten visade att blandodling inte ökade ärtskörden, men i stället korn skörden. Bondbönan Gloria gynnades av blandodling, samt gjorde spannmål. Mer kunde alltså produceras på samma area. Analyserna visade att blandodling hade inverkan mellan skadad skörd av Ärtvecklare (Cydia nigricana) i olika behandlingar. Däremot inga skillnader mellan skador och behandlingar fanns i bondböna och bönsmyg (Bruchus rufimanus).
Subject: intercropping
mixture
Pisum sativum
Vicia faba
legumes
quality
pest damage.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record