Yläkoulun musiikinopettajuuden merkityksiä praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian näkökulmasta

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URNNBNfi-fe2020052238646
Title: Yläkoulun musiikinopettajuuden merkityksiä praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian näkökulmasta
Author: Jäppinen, Ella
Date: 2020
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/315100
URNNBNfi-fe2020052238646
availability of the artistic work: filosofia
Abstract: Tämä tutkielma on synteesi musiikin aineenopettajuuden tutkimuksista suomalaisessa peruskoulussa 2000-luvulla. Tarkoitukseni oli selvittää musiikinopettajan työn tavoitteita ja sisältöä, koska valtakunnallinen opetussuunnitelma ei tarjoa tarkkoja rajauksia tai kuvauksia tehtävässä toimimiseen. Tutkimuksen taustalla oli suomalaisen musiikkikasvatuksen filosofisen painopisteen siirtyminen esteettisestä praksiaaliseen. Esitin tutkimuskirjallisuudelle seuraavan tutkimuskysymyksen: Millaisia merkityksiä praksiaaliseen musiikkikasvatusfilosofiaan perustuva musiikin aineenopettajan työ saa peruskoulun kontekstissa? Toteutin tutkimukseni systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, eli toin yhteen tutkimuskysymykseni kannalta keskeisiä aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja pyrin antamaan niistä kattavan yleiskuvan. Musiikinopettajuus jakautui tässä tutkimuksessa kahteen pääalueeseen: opettajan merkitykseen oppilaan kasvun tukijana ja kulttuuriseen merkitykseen kouluympäristössä sekä yhteiskunnassa. Lisäksi sivuan opettajan omaa muusikkoutta ja sen vaikutuksia työhön. Teoreettinen viitekehykseni aineiston tarkastelussa on 1990-luvulla noussut Elliottin praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia, joka syntyi vastavoimaksi aiemmin vallinneelle esteettiselle filosofialle. Praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian lisäksi avainkäsitteitä ovat musiikki koulun oppiaineena, sosiokulttuurinen oppimiskäsitys ja vuorovaikutus.
Subject: sosiokulttuurinen oppimiskäsitys
praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia
Subject: sosiokulttuurinen oppimiskäsitys
praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia
Subject (ysa): musiikkikasvatus
musiikinopettajat
peruskoulu
kasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ella URNNBNfi-fe2020052238646.pdf 256.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record