Lapset ja nuoret oman elämänsä elokuvaohjaajina : mitä lapset ja nuoret kertovat Youtube-videoissaan vapaa-ajastaan ja koulusta?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202194
Title: Lapset ja nuoret oman elämänsä elokuvaohjaajina : mitä lapset ja nuoret kertovat Youtube-videoissaan vapaa-ajastaan ja koulusta?
Alternative title: Children and adolescents as movie directors of their own life : what do children and adolescents tell about their free time and school in their YouTube videos?
Author: Wikström, Heikki
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202194
http://hdl.handle.net/10138/315115
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tarkastelen tutkimuksessani sitä, mitä peruskoulua käyvät lapset ja nuoret kertovat vapaa-ajastaan ja koulunkäynnistään Youtube-videoissaan. Erilaiset sosiaalisen median palvelut ovat nykyään iso osa lasten ja nuorten arkipäivää ja videopalvelu Youtube onkin yksi suosituimpia kouluikäisten lasten ja nuorten käyttämiä sovelluksia. Pyrin tutkimukseni avulla selvittämään sekä sitä, mitä asioita lapset ja nuoret kertovat vapaa-ajastaan että sitä, miten lapset ja nuoret kokevat koulunkäynnin. Perinteisesti suomalaiset lapset ja nuoret ovat viihtyneet koulussa huonosti, joten onkin kiinnostavaa tarkastella, että, näkyykö myös heidän kuvaamissaan Youtube-videoissa. Painopiste tutkimuksessa on erilaisten sisällöllisten teemojen esiin tuomisessa, mutta tarkastelen jonkin verran myös syitä sille, miksi lapset ja nuoret kuvaavat sellaisia videoita kuin kuvaavat ja kertovat sellaisia asioita kuin kertovat. Menetelmät. Aineistoni koostui 9–15-vuotiaiden lasten ja nuorten julkisista ja itse internetiin lataamistaan Youtube-videoista. Tutkittavia oli kymmenen ja jokaiselta tutkittavalta oli aineistossa yksi video. Videot oli julkaistu vuosien 2016 ja 2018 välillä. Analysoin aineiston laadullisen sisällönanalyysin keinoin ja vertasin saamiani tuloksia esimerkiksi ajankäyttötutkimuksiin, medialaitteiden käyttöön liittyviin tutkimuksiin sekä lasten ja nuorten sosiaalisia suhteita käsitteleviin tutkimuksiin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimukseni mukaan peruskouluikäisten lasten ja nuorten sosiaaliseen mediaan tuottama vapaa-aikaan liittyvä sisältö on pääosin linjassa erilaisten ajankäyttötutkimusten kanssa. Kiinnostavaa oli kuitenkin se, miten erilaisten vaatteiden ja tavaroiden esittely korostui lasten ja nuorten videoissa. Tämä yhdistyy lasten ja nuorten pyrkimykseen kasvattaa sosiaalista pääomaansa ja siten parantaa omaa statustaan vertaisryhmän sisällä. Koulunkäynti tuli videoissa esiin varsin paljon ja kouluun liittyvä puhe oli pääosin varsin arkipäiväistä kerrontaa. Lapset ja nuoret puhuivat esimerkiksi oppitunneistaan, opettajistaan, koulutarvikkeistaan sekä kouluun liittyvistä tunteista. Eniten koulusta puhuttiin neutraaliin tai negatiiviseen sävyyn – positiivisia mainintoja oli vähemmän. Negatiivinen koulupuhe yhdistyy samalla tavoin sosiaalisen pääoman kehittämiseen ja oman suosion lisäämiseen, kuin vaatteiden ja tavaroidenkin esittely. Negatiivisesti koulusta puhuminen nähdäänkin lasten ja nuorten keskuudessa suosiota lisäävänä tekijänä. Tutkimukseni antaa lisätietoa sosiaalisen median merkityksestä osana lasten ja nuorten sosiaalisia suhteita.The purpose of this study is to find out how do Finnish children and adolescents portray their free time and school on their YouTube videos. Social media is nowadays a big part of life of almost every children and adolescent in Finland. Especially the video sharing site YouTube is really popular among younger generations. The level of school satisfaction is traditionally quite low in Finland, even though pupils generally regard school as an important part of their life. That’s why it is interesting to find out whether they bring out their school dissatisfaction also on their YouTube videos. I’m focusing mostly on the content of the videos, but I’ll also clarify, why do children and adolescents publish such videos they do and tell the things they tell in the videos. The research material consists of 10 diary-like vlog videos from 10 different vloggers, aged from 9 to 15. The videos were uploaded to YouTube during years 2016–2018. My method for data gathering was IRI-research (Investigative Research on the Internet) and I used content analysis to analyze the videos. After the analysis I then compared the findings to different surveys about children and adolescents’ free time and social media and internet usage. I also compared the findings to some studies about children and adolescents’ social relations. Vloggers researched in my study produce mostly basic diary-like description of their everyday life on YouTube. One interesting finding of this study was though that many of the videos included presentations of clothes and belongings. By showing their clothes and telling where they were bought from, the children and adolescents try to increase their social income and, in this way, improve their status among their peers. School was mentioned quite a lot in the videos. The children and adolescents talked for example about their schooldays, teachers, school supplies and also their feelings about school. School was mostly referred to either in a neutral or a negative way. Talking about school negatively can also be seen as a way of trying to improve status among peers, in a similar way as the presentation of clothes and belongings. In addition to information about children and adolescents’ free time and opinions about school, the results of this study give also further information about the meaning and role of social media as part of their social relations.
Subject: YouTube
vlog
vloggaaminen
lasten ja nuorten vapaa-aika
internet-tutkimus
Subject (yso): YouTube
vloggaus
vloggaajat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Wikström_Heikki_Pro_gradu_2020.pdf 757.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record