Erityistä tukea tarvitsevien lasten kognitiivisten, kielellisten ja leikkitaitojen kehitys integroiduissa erityisryhmissä ja tavallisissa päiväkotiryhmissä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuella

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202206
Title: Erityistä tukea tarvitsevien lasten kognitiivisten, kielellisten ja leikkitaitojen kehitys integroiduissa erityisryhmissä ja tavallisissa päiväkotiryhmissä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuella
Author: Sinivaara, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202206
http://hdl.handle.net/10138/315122
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia eroja on erityistä tukea tarvitse-vien lasten kognitiivisten, kielellisten ja leikkitaitojen kehittymisessä integroiduissa erityisryhmissä ja tavallisissa päiväkotiryhmissä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuella olevien välillä. Tutki-muskysymyksiä oli kolme, joista ensimmäisessä kaksi alakysymystä: 1. Millaisia eroja taitojen ke-hittymisessä on integroidussa erityisryhmässä tai VEO:n tuella tavallisissa ryhmissä olevilla lapsil-la? a) millaisia vertaislasten, integroitujen erityisryhmien ja VEO-mallin lasten erot olivat alkutilan-teessa? b) mitä eroja on eri statusryhmien lapsien välillä taitojen kehittymisessä? 2. Millaisia eroja on tyttöjen ja poikien taitojen kehittymisessä? 3. Miten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja vertais-lasten taidot kehittyivät varhaiskasvatuksessa? Tutkimuksessa keskitytään pohtimaan John Bowl-byn (1969) alun perin kehittämää kiintymyssuhdeteorian ja siihen liittyvää lapsen sosiaalista kiin-nittymistä vertaisvuorovaikutuksen kautta. Tutkimus on osa Helsingin yliopiston ja Helsingin kau-pungin yhteistä LASSO-hanketta. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin yhdistämällä LASSO-hankkeen kahden osahankkeen aikana päi-väkodeista kerätyt aineistot 3–7 -vuotiaista (N = 366) erityistä tukea tarvitsevista ja vertaislapsista. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (VEO) tekivät lasten kanssa kognitiivisia ja kielellisiä taitoja mittaavia WPPSI-III – ja NEPSY II -mittarien tehtäviä. Lisäksi he arvioivat lasten leikkitaitoja Preschool Play Behavior Scale -mittarilla. Integroiduissa erityisryhmissä olleiden lasten n = 287, joista vertaislapsia oli 167 ja tavallisessa ryhmissä olleiden lasten n = 79. Taitojen kehittymistä ja ryhmien välisiä eroja analysoitiin tilastollisin menetelmin toistettujen mittausten kaksisuuntaisella varianssianalyysilla sekä nonparametrisillä Friedmanin, Kruskall-Wallis – ja Mann Whitney U -testeillä sekä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella SPSS 25 -ohjelmalla. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan integroitujen erityisryhmien ja VEO-mallin lapsia ver-tailtaessa olivat VEO-mallin tukea tarvitsevat lapset edellä taidoissa. Vertaislapset olivat taitavimpia kaikissa taidoissa niin ryhmämuotoa kuin statusryhmiäkin vertailtaessa. Eri statusryhmien lasten vertailuissa laajojen kehityshäiriöiden ryhmän lasten taidot olivat heikoimmat, säätelytaitojen vai-keuksien ryhmän kehittyivät taidoissa toiseksi parhaiten vertaislasten jälkeen. Kielellisten ja kogni-tiivisten taitojen välillä oli keskinkertainen, mutta positiivinen tilastollisesti erittäin merkitsevä yh-teys, kuten myös sosiaalisen kiinnittymisen kannalta tärkeällä yhteisleikillä ja kognitiivisilla ja kie-lellisillä taidoilla. Tulokset antavat viitteitä siitä, että erityistä tukea tarvitseva lapsi voi pärjätä hy-vin tavallisessa päiväkotiryhmässä oikein kohdennetulla VEO:n tuella.Objectives. The aim of this study was to examine the development of cognitive, language and play skills of special needs children, who participate either in integrated special group or in a regular group receiving the help of early childhood education special needs teacher. The three research questions were: 1. What kind of differences appear when comparing the development of children with special needs in the integrated special day care group and children with special needs in a regular day care group with the support of early childhood education special needs teacher, with subquestions a) what were the differences between peer children, children in the integrated special day care group and regular day care group special needs children at the start of the study, b) what differences appear in the development of skills in different status groups? 2. What kind of differences appear between girls and boys? 3. How do the skills of peer children and special needs children advance? This study utilizes the Attachment theory (Bowlby, 1969) to discuss children’s social attachment and the effect of peer interaction. This study is a part of LASSO-project. Methods. The study was conducted by combining two sections of the LASSO-project. The data consisted of parts of the WPPSI-III and NEPSY-II intelligence and neuropsychological tests and Play School Play Behavior Scale. These tests were used to measure children’s cognitive, language and play skills. The children were between three to seven years old during the study (N = 366). The data was analysed with repeated measures two-way ANOVA, non-parametric Friedman’s, Kruskall-Wallis -, Mann Whitney U -tests and Spearman’s rank correlation coefficient with SPSS 25 -tool. Results and conclusions. The study revealed that there were differences in the development of different group forms and between status groups. The peer children were ahead in skill development when comparing them with group form or status group. The children who received the support of early childhood education special needs teacher had better skills comparing to the children in integrated special day care group. The children with severe disabilities had the lowest scores among status groups. There was a positive albeit mediocre correlation between cognitive and language skills as well as positive correlation between social play variable and cognitive and language skills. Based on the results it would seem that special needs children could benefit being in a regular day care group with the support of the early childhood education special needs teacher.
Subject: inkluusio
sosiaalinen kiinnittyminen
vertaisvuorovaikutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sinivaara_Heidi_Pro_gradu_2020.pdf 643.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record