Oppilasryhmien johtajuusteot ja vuorovaikutus yhteiskeksimisprojektissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202207
Title: Oppilasryhmien johtajuusteot ja vuorovaikutus yhteiskeksimisprojektissa
Author: Leppänen, Meri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202207
http://hdl.handle.net/10138/315123
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista yhteisölliseen muotoiluoppimiseen liittyvä johtajuus ja siitä syntyvä vuorovaikutus on sekä mikä sen merkitys on ryhmän tulokselliselle toiminnalle. Helsingin yliopiston Co4Lab-tutkimushankkeessa kehitetään monimateriaalista ja käsityöhön perustuvaa yhteisöllistä muotoiluopetusta koulujen ja opettajien kanssa. Tämä tutkimus kuuluu hankkeeseen. Tutkimuksen kohteena on yhteiskeksimisen mallin (Riikonen, Sormunen, Kangas, Seitamaa-Hakkarainen ja Hakkarainen, 2018) mukaan järjestetty oppiainerajat ylittävä muotoiluoppimistehtävä. Muotoiluoppimisessa ratkotaan autenttisia monimutkaisia avoimia ongelmia, jotka eroavat merkittävästi luonnontieteellisistä ja matemaattisista ongelmista. Yhteisöllistä oppimista ja lasten johtajuutta ei ole tutkittu tällaisten monimutkaisiin ongelmiin perustuvien oppimistehtävien yhteydessä. Tutkimusaineisto on videoitu luonnollisessa luokkahuoneympäristössä, ja se kattaa kolmen viidesluokkalaisen ryhmän kaksi opetuskertaa. Aineiston laajuus on noin 6 tuntia. Aineisto analysointiin teoriaohjaavasti Ashin (2007) kolmiportaisen makrotasolta mikrotasolle etenevän epäjatkuvan oppimiskeskustelun videoanalyysimallin avulla. Aineistosta tunnistettiin 226 vuorovaikutusepisodia, jotka aloitti Sunin, Andersonin, Perryn ja Linin (2017) esittelemän mallin mukainen johtajuusteko. Episodeista tutkittiin johtajuustekojen tekijöitä, johtajuusteon tar- koitusta ja sen onnistumista sekä vuorovaikutuksen kestoa ja laatua. Tutkimuksen perusteella ryhmän jaetun johtajuuden kehittymistä edisti luonnostasolla jaettu idea. Ryhmän ideointia tukivat johtajuusteot, jotka sisälsivät ratkaisuehdotuksia ja niiden perusteluja. Erityisesti näin oli, jos ratkaisuehdotuksiin reagoitiin kehittelemällä niitä eteenpäin. Ryhmän jaettu johtajuus yhdistyi monipuoliseen ideointiin ja parempaan vuorovaikutukseen. Tutkimuksen perusteella muotoiluoppimisessa on tärkeää tukea oppilaiden rakentavaa ja toiset huomioivaa vuorovaikutusta.The goal of this study is to analyze the characteristics of leadership in collaborative design learning and interactions emerging from the leadership actions, and the meaning of leadership for the team performance. The Co4Lab project organized by Helsinki University aims to develop multi-material and craft-based collaborative design teaching with schools and teachers. This thesis is a part of the project. The focus of the study is the multidisciplinary co-design study based on the model of co-invention (Riikonen, Sormunen, Kangas, Seitamaa-Hakkarainen ja Hakkarainen, 2018). In design learning, students solve authentic complex open-ended problems, which differ remarkably from the problems in natural sciences and mathematics. Collaborative learning and leadership in children has not been study in these kinds of complex problem-based learning challenges. The research data is recorded on video in a natural classroom setting, and covers two teaching sessions of three groups of 11-year-olds. Total length of the material is approximately 6 hours. The data was analyzed in a theory-based manner with a three-level videoanalysis model introduced by Ash (2007). 226 interaction episodes, which were started by a leadership move defined by Sun, Anderson, Perry and Lin (2017). The research analyzed the initiators, meaning and the success of leadership moves, as well as the length and quality of interaction. Based on the results, the development of joint leadership in groups was preceded by a shared idea. The ideation of groups was supported by leadership moves, which included problem-solving suggestions and the rationale for these. This was the case especially when the leadership moves were followed by forward development of initial ideas. Shared leadership of the group was associated with versatile ideation and improved interaction. Based on the results, in design learning it is important for the teachers to facilitate the constructive and mindful interaction between students.
Subject: yhteisöllinen oppiminen
muotoilukasvatus
käsityö
lasten johtajuus
ryhmätyö
Subject (yso): yhteisöllinen oppiminen
muotoilukasvatus
käsityö (toiminta)
johtajuus
ryhmätyö
käsityötiede
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leppanen_Meri_Pro_gradu_2020.pdf 8.506Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record