Heräteostoja ja harkintaa : tutkimus käsityöharrastajien materiaalivalinnoista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202183
Title: Heräteostoja ja harkintaa : tutkimus käsityöharrastajien materiaalivalinnoista
Author: Laari-Lehtinen, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202183
http://hdl.handle.net/10138/315125
Thesis level: master's thesis
Abstract: Käsityöhön ja käsityön harrastamiseen liittyy vahvasti materiaalisuus. Konkreettisen materiaalin ominaisuudet vaikuttavat käsityötuotteen suunnitteluun, valmistusprosessiin sekä lopputulokseen käytön, huollon ja lopulta käytöstä poistamisen lisäksi. Materiaalisuutta voidaan katsoa myös aineettomuuden näkökulmasta, jolloin käsityötuotteen valmistusprosessiin vaikuttavat myös esimerkiksi tekijänsä arvot ja arvostukset. Tutkimusta käsityöharrastajista ja käsityön merkityksestä on tehty useasta eri näkökulmasta, mutta käsityön aineellisiin ja aineettomiin materiaalivalintoihin liittyvää tutkimusta ei ole saatavilla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvata aineellisia ja aineettomia tekijöitä, jotka vaikuttavat käsityöharrastajan tekemiin materiaalivalintoihin sekä sitä, miten käsityöharrastaja haluaisi materiaalivalintansa tehdä. Tutkimus on laadullinen ja aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla, jota jaettiin Käsitöiden ystävien vinkkipankki -nimisellä suljetulla Facebook-verkkosivustolla. Tutkimukseen osallistui 324 käsityön harrastajaa ja aineiston avoimet kysymykset analysoitiin sisällön analyysin keinoin, jota ohjasi kestävän käsityön teoria. Laadulliseen analyysiin otettiin mukaan ensimmäiset 113 vastaajaa saturaation perusteella. Aineistolähtöisessä sisällön analyysissä hyödynnettiin ATLAS.ti-ohjelmaa. Käsityöharrastajien aineellisissa materiaalivalinnoissa materiaalien ominaisuudet sekä esteettisyys nousivat vahvoiksi valintaperusteiksi laadun rinnalle. Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat tarve, elinkaari, sekä heräteostos ja kokeilunhalu. Aineettomien materiaalivalintojen taustalla painottuivat selvimmin taloudelliset tekijät sekä ympäristönäkökulmat, mutta sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja psykologiset tekijät nousivat myös esiin. Pääpaino materiaalivalinnoissa oli aineellisissa tekijöissä. Tulevaisuudessa käsityöharrastaja haluaisi tehdä materiaalivalintoja esteettisyyden, eettisyyden, ekologisuuden, luonnonmukaisuuden, taloudellisuuden ja kotimaisuuden perusteella. Tutkimukseen osallistuneista 89 % (N=324) kertoi kykenevänsä tekemään materiaalivalintoja omien arvojensa mukaisesti. Tulosten perusteella voidaan olettaa tutkimukseen osallistuneiden käsityöharrastajien olevan pääsääntöisesti kiinnostuneita valmistamaan kestävää käsityötä. Tuloksia voidaan soveltaa kestävän käsityön näkökulmien huomioimisessa perusopetuksen, vapaan sivistystyön sekä kaupallisten käsityöharrastajien kurssitoiminnan ja opetuksen järjestämisessä.Materiality is highly involved with craft and hobby craft. Features of a concrete material have an impact on the life cycle of the product: designing, manufacturing of the raw materials, making of the product use, caretaking and the disposal of the product. Materiality can also be observed from the immaterial perspective, as craft hobbyists´ values and appreciations are involved in the craft making process. There are studies available on craft hobbyists and the meanings of their craft making from different perspectives, but not on choice of materials from material and immaterial aspects. The objective of this thesis was to study and describe material and immaterial factors, when craft hobbyists at present choose materials for their handicrafts and how they would want to choose materials for their craftwork. This study is qualitative and the questionnaire was completed online in a closed Facebook group called Käsitöiden ystävien vinkkipankki. There were 324 participants in the study. Based on saturation, the first 113 answers were analysed by qualitative theory-based content analysis where sustainable crafts theory was leading the process. ATLAS.ti-computer pro-gram was used to help in the analysis. The results of this study revealed that features of materials, aesthetics and quality were the strongest reasons for craft hobbyists making material choices. Need, lifecycle, impulse buy and will to experiment also had an impact on the material choices. From immaterial point of view, the economical and environmental reasons were the most common, but social, societal and psychological aspects were also found. The main emphasis in material choices were in material aspects. In the future craft hobbyists want to make choices by taking aesthetic, ecological, natural, economical and domestic aspects in consideration. Of the participants, 89% (N=324) reported that they are able to make their material choices based on their values. Based on the results of this study it can be concluded that craft hobbyists in this study are mainly interested in making sustainable craft. The results can be applied in teaching and organizing basic education, liberal adult education and commercial craft hobbyist courses to emphasize the viewpoint of sustainable craft.
Subject: käsityö
kestävä käsityö
käsityöharrastaja
aineeton
aineellinen
materiaalisuus
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laari-Lehtinen_Minna_Pro_gradu_2020.pdf 1.858Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record