Oppilaiden kokemuksia Matkalla Marsiin – työpajasta : laadullinen tapaustutkimus STEAM työpajasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202174
Title: Oppilaiden kokemuksia Matkalla Marsiin – työpajasta : laadullinen tapaustutkimus STEAM työpajasta
Author: Sundström, Silja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202174
http://hdl.handle.net/10138/315126
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata oppilaiden kokemusta STEAM toimintaan poh-jautuvassa Matkalla Marsiin - työpajassa. STEAM malli on vii-me vuosikymmenten aikana kehitetty tutkivaa oppimista tukeva opetusmenetelmä, jos-sa integroidaan tieteen, teknologian, taiteen ja matematiikan oppisisältö-jä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) korostaa laaja-alaista osaamis-ta sekä oppilaan aktiivista toimijuutta. STEAM mallin voisi nähdä soveltuvan vastaa-maan näihin tarpeisiin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Aineisto kerättiin Matkalla Marsiin - työpajas-ta, joka perustuu STEAM opetukseen ja järjestettiin osana kansainvälistä tiedeopetuksen edistämisprojektia (STORIES). Työpajoihin osallistui noin 260 oppilasta pääkaupunkiseudun kouluista. Työpajassa vierailleet oppilaat olivat luokilta 4-6. POMS kyselyyn vastasi kaksi viidesluokkalaistaryhmää (28 oppilasta) ja yksilöhaastatteluihin valikoitui neljä viidennen luo-kan oppilasta. Aineisto analysoitiin teoriaaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkimus osoitti, että oppilaat pitivät työpajatoimintaa mielekkäänä. POMS kyselyssä oppi-laat nimesivät kokeneensa eniten positiivi-seen itsetuntoon sekä tarmokkuuteen liittyviä tunteita. Oppilaat kokivat, että STEAM työpajassa oli paljon toiminnallista tekemistä. He kokivat, että työpajassa rakennettiin paljon ja saa-neensa kokeilla ohjatusti sekä tuetus-ti mutta myös itseohjautuen. Työpaja oli oppilaista ajoittain helppoa ja haastavaa. Työpaja innosti oppilaita ryhmätyöhön sekä he kokivat oppineensa uutta. Haastatelta-vat olivat yhtä mieltä siitä, että suosittelisivat tämäntyyppistä työpajaa myös muille oman ikäisille. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että STEAM-kasva-tus on oppilaille monipuolinen ja mielekäs opetetusmenetelmä, joka vastaa POPS2014 asetettuihin tavoitteisiin ja opetusmenetelmänä voisi olla keino tiedekasvatuksen vahvistamiseen.The aim of this study was to describe pupils’ experiences of Way to Mars – workshop based on STEAM teaching. STEAM is a method designed to integrate science, technology, engi-neering, arts and mathematics subject areas in teaching and which has been developed in the past few decades. STEAM teaching supports inquiry-based learning. Finland’s National Core Curriculum for the Basic Education and Upper Secondary Education (2014) outlines transversal competence and supporting students’ active engagement. STEAM could be seen potential to meet these needs. This study was a qualitative case study. The research material was collected from students who participated Way to Mars – workshop which was based on STEAM and organized as a part of a larger study of science teaching (STORIES). The workshop was participated by 260 students from the grades 4-6. Two groups of them (28 students from the 5th grade) an-swered to the POMS inquiry and four (4) of them were interviewed singular. The research material was analyzed with content analysis. The study showed that students enjoyed the workshop. POMS inquiry indicated that stu-dents experienced vigour and positive self-esteem related feelings. Students experienced that they were able to create and make a lot and being supported but also being self-determent. Students experienced that workshop contained both easy and challenging tasks. They experienced that they learned new and were encouraged to group work. All students interviewed would recommend this kind of workshop for pupils of their own age. The findings indicate that STEAM teaching is a versatile and pleasant way of learning, and can be seen a potential candidate to meet the needs set in National Curriculum (2014) and also has possi-bility of developing and streghtening science education
Subject: STEAM
toiminnallinen ja tutkiva oppiminen
tunteet ja motivaatio oppimisessa
työpajaopetus
Subject (yso): STEAM, inquiry-based learning, emotions and motivation in learning, workshop learning
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record