Kurssi kuntopyörän selässä : opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia fyysistä aktiivisuutta edellyttävän työtavan sopivuudesta omaan oppimiseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Mäkelä, Heidi
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202005202209
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/315127
dc.description.abstract Tutkimusten mukaan liikunnalla on vahva yhteys oppimiseen ja aivojen kuntoon. Liikunta on myös yhteydessä akateemiseen suoriutumiseen. Yliopistossa opiskelu tapahtuu pääasiassa paikallaan istumalla. Yliopistossa käytetään hyvin vähän toiminnallisia opetusmenetelmiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia opiskelijoita osallistuu sisäpyöräilyä edellyttävälle kurssille. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, millaisia kokemuksia opiskelijoilla on fyysistä aktiivisuutta vaativan opetusmenetelmän käytöstä neurotieteen kurssilla. Tutkimuksessa tarkastellaan kokemuksia sisäpyöräilyn vaikutuksesta opiskelijoiden vireystilaan, motivaatioon, oppimiseen ja menetelmän sopivuuteen itselle. Tutkimus tehtiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2018. Näyte koostui kuudesta Helsingin avoimen yliopiston opiskelijasta. Tutkimuksessa jätettiin pois osallistujien iän ja aiemman liikuntataustan merkitys kokemuksiin. Kurssin alkaessa opiskelijoilta kuitenkin kerättiin taustatietolomake, jossa näitä tekijöitä kysyttiin. Taustatietolomakkeen täytti 17 osallistujaa. Tutkimukseen osallistuneet kuusi henkilöä haastateltiin puolistrukturoidun haastattelun avulla. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä sisällön analyysiä. Tutkimustulokset osoittavat, että kurssille osallistui hyvin eri ikäisiä ihmisiä. Osallistujien taustat liikunnan osalta olivat myös erilaiset. Tulokset osoittavat, että fyysistä aktiivisuutta vaativa opetusmenetelmä parantaa lähes kaikkien opiskelijoiden vireystilaa, motivaatiota ja oppimista. Opetusmenetelmä koetaan pääasiassa itselle sopivaksi ja omaa oppimista edistäväksi. Osa vastaajista koki kurssisisällön niin mielenkiintoiseksi, että sillä saattoi olla vaikutus vireystilan ja motivaation parantumiseen. Tutkimustulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa, jotka osoittavat, että liikunnalla on positiivinen vaikutus vireystilaan, motivaatioon ja oppimiseen. fi
dc.description.abstract According to studies, physical exercise has a strong connection with learning and condition of human brain, and it has been linked with academic performance. Most of the studying in university is done while sitting down and very little active teaching methods are being used. The purpose of this master’s thesis is to study what type of students take part in a course that requires indoor cycling. The purpose of this master’s thesis is also to study the experiences of students practicing studying methods with physical activity in the course of neuroscience. This study examines the effects of indoor cycling on alertness, motivation and learning of the students and also the suitability of the method on individuals. The study was carried out as a qualitative case study and the research material was collected during autumn 2018. The research sample included six students from Open University of Helsinki. The study did not include the relevance of age and prior exercise background, albeit the information was asked in a background information form filled by the participants in the beginning of the course. The background information form was filled by 17 participants. Six participants were interviewed using semi-structured interviews and the research material was analyzed using a content analysis. The research results show that students with different ages participated in the course. The participants’ backgrounds regarding exercise were also diverse. The study also demonstrates teaching methods requiring physical activity increases the alertness, motivation and learning of almost all the students. The method is principally perceived as well suited and conducive to learning. Part of the participants felt the course content was so interesting that the method most likely had a positive effect on alertness and motivation. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject fyysinen aktiivisuus
dc.subject toiminnalliset opetusmenetelmät
dc.subject motivaatio
dc.subject vireystila
dc.title Kurssi kuntopyörän selässä : opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia fyysistä aktiivisuutta edellyttävän työtavan sopivuudesta omaan oppimiseen fi
dc.title.alternative Course on exercise bike : perceptions and experiences of students on the suitability of physical activity-based work method for their own learning en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202005202209

Files in this item

Files Size Format View
Makela_Heidi_Pro_gradu_2020.pdf 772.1Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record