Laadun kehittäminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtamistyössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202199
Title: Laadun kehittäminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtamistyössä
Alternative title: Improving quality in the leadership work of early childhood education and basic education
Author: Perho, Amanda
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202199
http://hdl.handle.net/10138/315128
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten laadun kehittäminen näyttäytyy varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtamistyössä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, mitkä ovat keskeisiä haasteita varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun kehittämiselle. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi: (1) Miten johtajat kuvaavat työssään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun kehittämistä? (2) Millaisia haasteita johtajat kokevat laadun kehittämisessä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa? Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, miten kasvatus- ja opetusalan johtajuutta tulisi kehittää. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa, miten laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta voidaan kehittää. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että johtajuuden kautta voidaan tukea laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Lisäksi aiemmat tutkimukset osoittavat, että kasvatus- ja opetusalan johtajat kokevat työssään haasteita, minkä vuoksi johtajuuden tukeminen on tärkeää. Tutkimuksen aineisto on tuotettu EduLeaders-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää kasvatus- ja opetusalan johtamisopintoja. Tutkimuksen aineisto koostui päiväkodin johtajina ja rehtoreina työskentelevien ryhmähaastatteluista ja ryhmähaastatteluita oli yhteensä yhdeksän. Tutkimusote perustui fenomenologis-hermeneuttiseen lähestymistapaan ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että laadun kehittäminen oli samankaltaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtamistyössä. Myös laadun kehittämisen haasteet olivat johtajien kokemusten mukaan yhtäläisiä, joskin haasteissa oli myös eroavaisuuksia. Tutkimustuloksina rakentuivat laadun kehittämistä sekä laadun kehittämisen haasteita kuvaavat merkitysrakenteet. Tutkimustulokset osoittivat, että laadun kehittäminen on organisaation asiantuntijoiden yhteinen prosessi. Laadun kehittämistä tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa, mutta yhteistyöhön tulisi kehittää toimivampia yhteistyömalleja. Tutkimuksen mukaan kasvatus- ja opetusalan johtamisopintoja tulee kehittää ja erityisesti varhaiskasvatukseen tulee rakentaa toimivampia johtamisrakenteita. Lisäksi arviointia tulee kehittää systemaattisemmaksi sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.The purpose of the study is to find out how quality improvement is reflected in the leadership work of early childhood education and basic education. The study will also examine the key challenges for quality improvement in early childhood education and basic education. There were two research questions: (1) How do leaders describe quality improvement of early childhood education and basic education in their work? (2) What challenges are faced by leaders in quality improvement in early childhood education and basic education? The aim of the study is to produce information on how leadership in the field of education should be developed. The aim is also to produce information on how to develop high-quality early childhood education and basic education. Previous studies show that leadership can be used to support high-quality early childhood education and basic education. Previous studies also show that leaders in the field of education experience challenges in their work, which is why it is important to support leadership. The research material has been produced in the EduLeaders project, which aims to develop leadership studies in the field of education. The material of the study consisted of group interviews with the heads of day care centres and the principals, and there were a total of nine group interviews. The study extract was based on a phenomenological-hermeneutical approach and the material was analysed through data-based content analysis and theming. The results of the study showed that quality improvement was similar in the leadership work of early childhood education and basic education. According to the experiences of early childhood education and basic education managers, the challenges for quality development were also similar, although there were also differences in the challenges. The research resulted in the meaning structures describing the quality improvement and the challenges of quality improvement. The results of the research showed that quality development is a joint process of the organisation's experts. Quality improvement is carried out in cooperation with different parties, but more effective cooperation models should be developed. According to the study, management studies in the field of education should be developed and more effective management structures should be built for early childhood education. In addition, more systematic evaluation should be developed in both early childhood education and basic education.
Subject: varhaiskasvatuksen laatu
perusopetuksen laatu
laadun kehittäminen
johtajuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Perho_Amanda_Pro_gradu_2020.pdf 983.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record