Tuen tarpeet ja tuen tarjonta lukiokoulutuksessa : lukiolaisten näkemyksiä ja kokemuksia

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Koponen, Mari
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202005202200
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/315129
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja tuottaa tuoretta tietoa lukiolaisten tuen tarpeista. Uusi siirtymävaiheessa oleva lukiolaki velvoittaa lukioita järjestämään oppimisen, opiskelun sekä hyvinvoinnin tukea selvästi aiempaa vahvemmin. Aiemmissa tutkimuksissa pääpaino on ollut lukiolaisten tuen tarpeiden kartoittamisessa ja niillä on pohjustettu lukiolain muutostarvetta. Lukiolaisten omia näkemyksiä aiheista on puolestaan kuvattu verrattain vähän. Aiemmissa tutkimuksissa lukiolaisten saama tuki on näyttänyt jakautuvan epätasaisesti: esimerkiksi lukion koko tai alueelliset erot ovat vaikuttaneet tuen saamiseen. Tässä tutkimuksessa luodaan kuvaa lukiolaisten saamista tukitoimista sekä lukiolaisten kokemista tuen tarpeista. Lisäksi tutkimuksessa esitetään oppimista, opiskelua ja kouluhyvinvointia edistäviä tekijöitä lukiolaisten kertomana. Tutkimukseen osallistui 29 opiskelijaa kolmesta pääkaupunkiseutulaisesta lukiosta. Aineisto koostui fokusryhmähaastatteluista sekä yksilöllisesti vastattavasta sähköisestä kyselylomakkeesta. Tutkittavat osallistuivat näistä kumpaankin. Aineiston analyysissa hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia, joka osaltaan antoi tilaa lukiolaisten omille näkemyksille ja kokemuksille lukio-opintojen tuesta. Tutkimukseen osallistuneet lukiolaiset kuvasivat samantapaisia tukitoimia niin saamastaan tuesta kuin kokemistaan tuen tarpeista. Myös yleisemmällä tasolla kuvatut oppimista, opiskelua ja kouluhyvinvointia edistävät tekijät muistuttivat pääosin näitä samoja tukitoimia. Oppimisen ja opiskelun tukea kuvattiin konkreettisilla esimerkeillä ja toiveilla, jotka usein kohdentuivat tiettyyn lukion ammattiryhmään. Kouluhyvinvoinnin vastauksissa taas korostui laajemmin koko kouluyhteisön merkitys tietyn ammattiryhmän sijaan. Yhteistä kaikille tuloksille oli henkilöstön aika ja läsnäolo, tuen henkilökohtaisuus ja toimiva tiedotus tukitoimien mahdollisuuksista oppimisen, opiskelun sekä kouluhyvinvoinnin edistäjinä. Samalla esiin nousi oman tiedonhaun merkitys tuen saamiseksi. Tutkimuksen tulokset noudattelivat pitkälti samaa linjaa aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten kanssa. fi
dc.description.abstract The purpose of this study was to describe and produce novel information on the special needs of general upper secondary school support. The new Act on General Upper Secondary Education obligates general upper secondary schools to provide stronger support for learning, studying and well-being. Previous research has focused more on identifying special support needs of students in general upper secondary schools. The research has been also focusing on revising the Act on General Upper Secondary Education. On the other hand, students' own views on the subject have been relatively little described. In the previous research, support received by general upper secondary school students has shown to be uneven: for example, the size of a school or regional difference have influenced access to support. This study aims to describe the support students have received, their experienced need for support, and to present the factors contributing to learning, studying, and well-being at school as narrated by students. 29 students from three general upper secondary schools in the metropolitan area of Helsinki participated in the study. The research material consisted of focus group interviews and electronic questionnaire. The students participated in both. The analysis was made by qualitative content analysis, which enabled the students' own views and experiences to show. The students who participated in the study described their received and experienced support similarly. Also, the factors described in more general terms that promote learning, studying and well-being at school were similar to these. Support for learning and studying was described with concrete examples and wishes, which were often focused on a particular school personnel. Responses to school well-being, on the other hand, emphasized the whole school community more broadly, and the wishes for a better school well-being were not always directed for certain personnel. Common to all these research results was the need for time and presence of staff, the support allocated individually, and functional information about the support possibilities to promote learning, study and well-being at school. At the same time, the importance of one's own know-how to get support was highlighted. The results of this study were in line with previous studies. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject lukio
dc.subject tuen tarpeet
dc.subject lukiolaki
dc.title Tuen tarpeet ja tuen tarjonta lukiokoulutuksessa : lukiolaisten näkemyksiä ja kokemuksia fi
dc.title.alternative Special needs, and support provided in general upper secondary school : students’ views and experiences en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202005202200

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Koponen_Mari_Pro_gradu_2020.pdf 1.357Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record