Kokemuksia erityisopettajien työnohjauksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202201
Title: Kokemuksia erityisopettajien työnohjauksesta
Author: Sahlström, Teija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202201
http://hdl.handle.net/10138/315130
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erityisopettajien kokemuksia työnohjauksesta sekä sen merkityksestä omaan jaksamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Tutkimusaiheen valintaa ohjasi erityisopettajien työnohjauksen tutkimuksen vähäisyys ja oma työnohjaajataustani. Erityisopettajan ammatti ja työ on kuormittavaa, kiireistä sekä koulu työympäristönä on monitasoinen. Erityisopettajan työ on vaativaa ihmissuhdetyötä. He kantavat huolta niistä lapsista ja nuorista, jotka ovat haavoittuvaisimpia ja tarvitsevat eniten välittämistä ja huolenpitoa. Mutta kuka kantaa erityisopettajaa? Erityisopettajien työnohjaus ammatillisen kasvun ja jaksamisen tukena tulisi olla se keino, jolla erityisopettajat saavat tukea työhönsä. Työhyvinvointi ja työnohjauksen mahdollisuudet ovat avainasemassa erityisopettajien jaksamisessa työssään sekä opettajan koulutuksen sekä ammatin valinnassa myös tulevaisuudessa. Tutkimus toteutettiin verkkotutkimuksena sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen taustakysely ja tutkimuskutsu toteutettiin Erityisopettajat Facebook-ryhmässä. Varsinainen tutkimus toteu-tettiin suljetussa Erityisopettajien pohdintaa Facebook-ryhmässä fokusryhmähaastatteluna. Tutkimuksen kohderyhmä oli 7 erityisopettajaa. Sosiaalista mediaa tutkimuskenttänä käytet-täessä verkko voi olla tutkijalle väline, lähde tai paikka. Verkkotutkijalle ympäristö on usein näitä kaikkia, kuten tässä tutkimuksessa. Sosiaalisen median tutkimuksessa korostuu tutki-jan oma eettinen pohdinta ja reflektointi. Aineiston analysoinnissa ja tulkinnassa käytetiin si-sällönanalyysia. Tutkimuksessa saadut tulokset vahvistivat käsitystäni siitä, että erityisopettajien työnohjaus tulisi saada säännölliseksi rakenteeksi tukemaan työssä jaksamista sekä ammatillista kehittymistä. Tutkimustulosten perusteella erityisopettajien työnohjauksen saaminen on vaihtelevaa. Työnohjausta on tarjolla ja sitä saa riippuen siitä, millainen ymmärrys työnohjauksesta ja sen saamisen merkityksestä oli työpaikalla. Erityisopettajien kokemuksissa tuli esiin erityisopettajan ammattiin ja työhön liittyvät niin hyvät kuin haasteelliset puolet. Työnohjauksella koettiin olevan merkitystä työhyvinvointiin, ammatillisen tuen saamiseen sekä kokemukseen.The purpose of this study is to examine supervision experiences of special education teachers and how supervising affects their ability to carry on in their duties and how their pro-fessional development. The main reason for this subject was the lack of previous studies on the matter and also my own history in the field of supervision.Working as a teacher in special education is often very taxing and for the employees because the work itself requires buil-ding individual relationships with students in a work environment as hectic and yet bureauc-ratic as schools are. Special education teachers are taking care of students and children who are in the most vulnerable positions of society and need the most care and affection in their lives. But who cares for the teachers themselves? Professional supervision is the key in supporting special education professionals in their daily life both mentally and professionally. Regular and accessible supervision services should be viewed as the primary method to se-cure the well being of the special education teachers, which in turn would help to maintain a healthy workforce in the field. The study was conducted as online research through social media. The background survey and research invitations were conducted in the Erityisopettajat Facebook group. The actual study was then conducted in closed Facebook group called “Erityisopettajien pohdintaa” by interviews of the focus group of seven (7) special education teachers. The materials gathe-red from the studies were the analysed by using content analysis methods. The final results of the conducted research enforced my understanding that supervision should be instituted as a regular part of the support structure of special education professi-onals. Based on the results the study, the accessibility of supervision varies a lot between workplaces. The availability of supervision appears to depend mostly on the employers un-derstanding of its benefits for the employee and the work environment itself. The survey succeeded in covering both the good and the challenging parts of special education. The fi-nal conclusion from the study is that the teachers in special education felt that the supervisi-on as a direct impact on their well being and professional development.
Subject: erityisopettaja
työnohjaus
opettajien työnohjaus
ammatillinen kehittyminen
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sahlstrom_Teija_Pro_gradu_2020 .pdf 1.907Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record