Luokanopettajien käsitykset omasta kielten osaamisestaan ja englannin kielestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202204
Title: Luokanopettajien käsitykset omasta kielten osaamisestaan ja englannin kielestä
Author: Nokelainen, Meeri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202204
http://hdl.handle.net/10138/315132
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Suomalaisten kielten osaamista ja suhtautumista englannin kieleen on tutkittu viimeisen noin kymmenen vuoden aikana vähän (EF EPI, 2019; Eurobarometer, 2012; Grasz & Schlabach, 2011; Leppänen ym., 2009; Niemi & Ruuskanen, 2018; Virtanen, 2019), eikä näissä tutkimuksissa ole tutkittu näitä aiheita tietyn ammattiryhmän näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli kuvailla, analysoida ja tulkita luokanopettajien käsityksiä kielten osaamisestaan ja englannin kielestä. Lisäksi tuloksia vertailtiin aiempaan tutkimukseen (Leppänen ym., 2009; Niemi & Ruuskanen, 2018; Virtanen, 2019) sekä virkaiältään nuorten opettajien ja kokeneiden vastauksia vertailtiin keskenään. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena kyselytutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä toimi kyselylomake, johon vastasi yhteensä 32 luokanopettajaa. Kyselylomake koostui jo valmiista mittareista, joita sovellettiin ja se sisälsi sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen aineiston analyysitapa oli luokittelu. Tutkimuksen aineisto luokiteltiin asianmukaisesti kysymystyypistä riippuen sellaiseen muotoon, että sitä pystyi vertailemaan aiempien tutkimusten tuloksiin. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajat kertoivat osaavansa useita vieraita kieliä. Luokanopettajien osatuin vieras kieli oli englanti, sillä lähes kaikki arvioivat osaavansa sitä joko hyvin tai erinomaisesti. Virkaiältään nuoret opettajat arvioivat englannin ja espanjan osaamisensa korkeammalle tasolle kuin kokeneemmat opettajat, kun taas kokeneet opettajat arvioivat ruotsin ja saksan osaamisensa korkeammalle tasolle kuin nuoret opettajat. Vastausten perusteella luokanopettajat suhtautuivat pääosin myönteisesti englannin kieleen, ja sitä pidettiin kaikenikäisille tärkeänä taitona. Virkaiältään nuorten opettajien ja kokeneiden opettajien suhtautumisessa oli havaittavissa eroja. Kokeneemmat luokanopettajat suhtautuivat englannin kieleen hieman kielteisemmin kuin nuoremmat opettajat. Luokanopettajien odotukset omasta osaamisestaan eli tässä tapauksessa heidän käsityksensä omasta kielitaidosta oli korkealla tasolla. Lisäksi he pitivät englannin kielen ja muiden vieraiden kielten osaamista tärkeänä taitona. Ecclesin ym. (1983, Viljarannan, 2017 mukaan) odotusarvoteorian perus-teella voidaan siis todeta, että luokanopettajat ovat sitoutuneita jo käynnissä olevaan tai tulevaan tehtäväänsä varhennetun kieltenopetuksen parissa.Objectives. During the past ten years, there has been some studies about the Finns’ language proficiency and how they perceive English language (EF EPI, 2019; Eurobarometer, 2012; Grasz & Schlabach, 2011; Leppänen ym., 2009; Niemi & Ruuskanen, 2018; Virtanen, 2019). However, these studies have not studied these topics from one occupation’s point of view. The research aims to describe, analyse and interpret the class teachers’ perceptions of their language proficiency and of English language. In addition, the results of the study were compared to the previous studies (Leppänen ym., 2009; Niemi & Ruuskanen, 2018; Virtanen, 2019), and the answers of the less experienced class teachers and the more experienced teachers were compared to each other. Methods. The study was carried out as a qualitative survey research. The data was collected from the questionnaire, in which 32 class teachers answered. Other studies’ indicators were adapted in the questionnaire, and it had both open-ended and close-ended questions. A classification was used as the method of the data analysis. The data was sorted adequately depending on the question type, and in a way that it was comparable to the results of the previous studies. Results. The class teachers told that they know many foreign languages. The class teachers’ most proficient language was English, as almost everyone rated their proficiency as good or excellent. The less experienced class teachers rated their level of English and Spanish higher than the more experienced teachers, whereas the more experienced teachers rated their level of Swedish and German higher than the less experienced teachers. According to the answers, the class teachers perceived English language mainly positively and thought that the knowledge of English is an important skill to have. There were some differences found between the less experienced class teachers and the more experienced ones. It seemed that the more experienced teachers perceived English a little bit more negatively than the less experienced ones. The class teachers’ expectations of their own competence, in this case of their language proficiency, was at the high level. In addition, they thought that the knowledge of English and other foreign languages was an important skill to have. According to the expectancy-value theory (Eccles, 1983, as cited in Viljaranta, 2017, it can be said that the class teachers are committed to the ongoing or future task of early language teaching.
Subject: kielten osaaminen
kielitaito
luokanopettaja
englannin kieli
knowledge of languages
language proficiency
class teacher
English language


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record