Alakouluopettajien näkemyksiä näkövammaisten liikunnan opetuksen haasteista ja kehityskohteista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202186
Title: Alakouluopettajien näkemyksiä näkövammaisten liikunnan opetuksen haasteista ja kehityskohteista
Author: Pistokoski, Ahti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202186
http://hdl.handle.net/10138/315135
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä haasteita alakouluopettajat kokevat näkövammaisten liikunnan opetuksessa, ja millä tavoin he kokevat, että liikunnan opetusta voitaisiin kehittää. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että näkövammaisen oppilaan tuleminen mukaan yleisopetuksen liikuntaryhmään saattaa herättää opettajassa epävarmuuden ja riittämättömyyden tunteita. Vallitsevan integraatioajattelun ja lähikouluperiaatteen myötä näkövammaiset oppilaat käyvät pääasiallisesti peruskoulunsa yleisopetuksen luokissa. Siksi onkin tärkeää tutkia opettajien kokemuksia näkövammaisten liikunnan opetuksesta, ja pyrkiä sitä kautta kehittämään näkövammaisten liikuntamahdollisuuksia yleisopetuksessa. Menetelmät. Metodina työssä käytettiin haastatteluihin pohjautuvaa tapaustutkimusta. Tutkimusaineisto koostui viiden näkövammaisille liikuntaa opettaneen alakouluopettajan haastatteluista. Aineiston opettajista kolme oli luokanopettajia, yksi erityisluokanopettaja ja yksi liikunnanopettaja. Haastattelut olivat puolistrukturoituja ja ne tehtiin keväällä 2020. Aineiston analyysi suoritettiin sisällönanalyysin ja teemoittamisen keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Haastatteluissa ilmeni lukuisia opettajien kokemia haasteita näkövammaisten liikunnan opetukseen liittyen. Ryhmittelin opettajien kokemat haasteet sisällönanalyysin keinoin kolmeen teemaan: kuormittavuus opettajalle, laadukkaan liikunnan opetuksen järjestäminen ja näkövamman luomat rajoitteet. Opettajien ajatukset näkövammaisten liikunnan opetuksen kehittämisestä jaoin vastaavasti neljään teemaan: opettajien kouluttaminen, tuntien eriyttäminen, opettajan asenne sekä tuntien suunnittelu ja kehittäminen. Aineiston opettajat kokivat, ettei opettajankoulutus tarjoa opettajille riittäviä valmiuksia näkövammaisten liikunnan opetuksen järjestämiseen. Opettajat kokivat lisäkoulutuksen saamisen yhdeksi keskeisimmistä kehityskohteista näkövammaisten liikunnan opetuksen järjestämisessä. Tutkimuksessa ilmeni, että näkövammaisten liikunnan opetuksessa on yhä paljon haasteita, mutta riittävillä tukitoimilla sitä on mahdollista kehittää, ja tarjota näkövammaisille yhdenvertaisemmat liikuntamahdollisuudet yleisopetuksen liikunnassa.Objectives. The aim of the thesis is to unravel the challenges primary school teachers face in physical education of visually impaired children. My goal is also to explore how primary school teachers would develop the physical education of visually impaired children. Earlier studies have shown that a visually impaired child joining sports class can cause uncertainty and sense of inadequacy among teachers. Due to the prevailing ideal of inclusion, children with visual impairment mainly attend school as a part of general education. Therefore it is important to reasearch the experiences of teachers, and thereby strive to develop the exercise opportunities of visually impaired children in general education. Methods. The method used in this thesis was a case study. The material consisted of five in-terviews with teachers that had taught physical education in primary school. Among the five interviewees there were three primary school, one special education and one physical educa-tion teacher. The interviews were partially structured and conducted in the spring of 2020. The analysis was based on qualitative methods, where emphasis is on content and thematic analysis. Results and conclusions. Several challenges became apparent from the interviews. The challenges were divided into three themes: workload of teachers, organization of high-quality teaching and barriers due to the impairment. The teachers’ views of the targets of development were again divided into four themes: teacher training, separation of classes, attitude of the teacher and planning of the lessons. The interviewees felt that teacher training does not prepare teachers to organize physical education for children with visual impairment. The teachers emphasized the value of additional training. The results show that there are still many barriers in physical education, but with sufficient support measures it is possible to overcome them and provide equal opportunities for all children in general PE.
Subject: näkövammaisuus
koululiikunta
opettaja
haasteet
integraatio
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record