Koulukoira osana tunnekasvatusta : ”On ollut helppo puhua mistä vaan”

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202185
Title: Koulukoira osana tunnekasvatusta : ”On ollut helppo puhua mistä vaan”
Author: Harenko, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202185
http://hdl.handle.net/10138/315137
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Koulukoiratoiminta on viimeisten vuosien aikana ollut mediassa esillä enemmän ja enem-män. Koiria hyödynnetään yhä useammassa koulussa monella eri tavalla. Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu, että koiralla on positiivisia vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin. Koiran läsnäolo rauhoittaa, tekee ympäristöstä mukavamman, auttaa keskittymään, motivoi ja koira myös helpottaa sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa. Muutama vuosi sitten uusi perusopetuksen opetussuunnitelma nosti tunnekasvatuksen keskiöön, kun siitä tuli pa-kollinen oppisisältö. Tunnekasvatuksella pyritään tukemaan oppilaiden kykyä tunnistaa omia ja muiden tunteita sekä oppia hyödyntämään tunteita itselle ja muille positiivisella tavalla. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten koiraa voidaan hyödyntää peruskoulussa toteute-tussa tunnekasvatuksessa ja millaisia kokemuksia tällaisille oppitunneille osallistuneilla op-pilailla ja opettajalla tunneista on. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti oppitunteja pitänyttä opettajaa haastattelemalla ja tun-neille osallistuneiden oppilaiden palautetekstejä analysoimalla. Analyysimenetelmänä käy-tettiin sisällönanalyysiä niin haastattelun kuin tekstienkin kohdalla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 37 oppilasta. Oppilaat olivat 5.-6.-luokkalaisia kolmelta eri luokalta samasta kou-lusta. Oppilaat kirjoittivat palautetekstit opettajalle tunneille osallistumisen jälkeen apukysy-myksiä hyödyntäen. Oppilaiden lisäksi tutkimukseen osallistui oppitunteja pitänyt opettaja. Opettajan haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna. Koiran läsnäolo tunnetunneilla oli merkityksellinen lisä kyseisiin oppitunteihin. Opettaja sekä oppilaat kokivat koiran vaikuttavan tuntien ilmapiiriin ja tekevän tunneista motivoivia. Opetta-jan mielestä koiran läsnä ollessa oppilaiden on helpompi avautua ja heille jää parempi muis-tijälki kuin ilman koiraa. Oppilaille koiran fyysinen läheisyys oli tärkeää ja osa koki koiran vaikuttavan omaan mielialaansa. Osa oppilaista puolestaan ei kokenut hyötyvänsä koirasta millään tavalla. Koiran voidaan ajatella toimivan tunnekasvatusta edesauttavana tekijänä, koska koiran avulla on helpompi käsitellä vaikeitakin aiheita ja työskentelyilmapiiri on pa-rempi. Koiran avulla tunnekasvatuksen toteuttaminen onnistuu monipuolisesti ja oppilaita innostavalla tavalla.Use of dogs in school environment has increased during the last years. In earlier studies it has been found that dogs can increase social well-being in classrooms, motivate pupils, help them take part in school work and calm them. Few years ago the new curriculum for basic education made emotion education part of mandatory content in elementary school. Goal for emotion education is to teach pupils to understand their emotions and express them in way that is good for them and others. In this study the goal is to find out in what whey teacher can use school dog as a part of emotion education and what kind of experiences the teacher and pupils have on this kind of classes. This study was a qualitative study. The participants were 37 elementary school pupils from grades 5.-6. and a teacher who had given those pupils emotion education. The pupils wrote shorts texts to the teacher evaluating given classes. To help write these texts they had some questions they were able to use. The teacher was interviewed using theme interview. Both the texts and the interview were analysed using content analysis. Dog’s appearance was a meaningful thing to the classes. The teacher and pupils felt that the dog made the classes more motivating and it also affected to the atmosphere positively. The teacher thinks that the dog makes it easier for the pupils to open up and they will also have stronger memory trail of these classes. The pupils found that being physically near the dog was important and the dog affected also their mood. Some pupils didn’t think that the dog affected them in any way. School dog can make emotion education easier as it makes easier to talk about difficult things and makes learning environment better. With dog emotion education can be carried out in various ways that are inspiring for pupils.
Subject: eläinavusteisuus
koira-avusteinen pedagogiikka
koulukoira
tunnekasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Harenko_Maija_Pro_Gradu_2020.pdf 882.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record