Vermittlung der Sprechkompetenz im kommunikativen DaF-Unterricht im Erwachsenenbereich unter dem Aspekt Binnendifferenzierung : Eine qualitative Fallstudie

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005262279
Title: Vermittlung der Sprechkompetenz im kommunikativen DaF-Unterricht im Erwachsenenbereich unter dem Aspekt Binnendifferenzierung : Eine qualitative Fallstudie
Author: Jokinen, Hanna-Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005262279
http://hdl.handle.net/10138/315333
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten suullista kielitaitoa harjoitetaan sekä eriytetään kommunikatiivisessa saksa vieraana kielenä -opetuksessa. Tämä kvalitatiivinen tapaustutkimus toteutettiin Berliinissä eräässä yksityisessä kielikoulussa, joka tarjoaa saksa vieraana kielenä kursseja aikuisille oppijoille eri puolilta maailmaa. Tutkimukseen osallistui yhteensä kolme A2-tason opetusryhmää sekä heidän opettajansa. Tutkimusaineisto koostuu oppituntiobservoinneista, kurssiosallistujakyselystä sekä puolistrukturoidusta opettajien teemahaastattelusta. Observointien tavoitteena oli selvittää, miten suullista kielitaitoa harjoitellaan oppituntien aikana sekä mitä eriyttäviä metodeja puheen harjoituksessa käytetään. Haastattelun avulla kartoitettiin kurssiopettajan näkemyksiä ja ajatuksia suullisen kielitaidon merkityksestä sekä eriyttävästä opetuksesta. Lisäksi kerättiin kurssiosallistujien kokemuksia kielikurssin suullisen kielitaidon opetuksesta kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksen materiaalin analyysin metodina hyödynnettiin sisällön analyysia. Tutkimuksen teoriaosuudessa luodaan katsaus saksa vieraana kielenä (DaF) ja saksa toisena kielenä (DaZ) tutkimusalaan sekä tarkastellaan kielenoppimista aikuisen kielenoppijan näkökulmasta. Lisäksi perehdytään keskeisiin suullisen kielitaidon opetuksen suuntauksiin vieraan kielen opetuksessa niin yleisesti kuin eriyttämisen näkökulmasta. Teoriaosuudessa tarkastellaan tämän lisäksi heterogeenisyyden sekä eriyttämisen käsitteistä sekä luodaan katsaus eriyttämisen keskeisiin teorioihin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkimukseen osallistuneet kolme opettajaa hahmottavat eriyttämisen käsitteen hieman eri tavoin sekä hyödyntävät suullisen kielitaidon opetuksessa erilaisia eriyttämisen keinoja. Näitä ovat esimerkiksi vaihtelevat työskentelymuodot niin pareittain kuin ryhmässä, avoimet keskustelutehtävät, opettajan tuki tehtävien teon aikana, kielellinen tukimateriaali sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen eriyttämisen keinot. Edellä mainitut eriyttävät opetusmetodit viittaavat opetuksen sisäisiin eriyttämisen keinoihin (saksaksi innere Differenzierung). Näiden lisäksi opettajien vastauksissa nousevat esiin myös ulkoisen eriyttämisen keinot (saksaksi äußere Differenzierung). Kaikki tutkimukseen osallistuneet kolme opettajaa toteuttavat eriyttämistä reaktiivisesti. Eriyttämisen haasteina mainittiin tilahaasteet, ajan- ja materiaalien puute sekä heterogeeniset opetusryhmät. Kurssiosallistujakyselyn perusteella selviää, että suurin osa kaikkien kolmen kurssin osallistujista koki suullisen kielitaitonsa parantuneen kielikurssin aikana. Kysymyksissä liittyen suullisten tehtävien monipuolisuuteen sekä suullisen kielitaidon harjoittamiseen opetuksessa on hajontaa eri kurssien välillä, mutta suurin osa vastaajista koki, että kurssilla tehdään paljon ja monipuolisesti suullisia tehtäviä.
Subject: suullinen kielitaito
saksa vieraana kielenä
eriyttäminen
Discipline: germaaninen filologia
Germanic Philology
Germansk filologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record