Building a Bridge between Inundated Shores : Analyses on Integrated Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation Policies and Measures

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-336-114-0
Title: Building a Bridge between Inundated Shores : Analyses on Integrated Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation Policies and Measures
Author: Pilli-Sihvola, Karoliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Taloustieteen osasto
Doctoral Programme in Sustainable Use of Renewable Natural Resources
Finnish Meteorological Institute
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-06-17
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-336-114-0
http://hdl.handle.net/10138/315441
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This thesis consists of an introduction and four articles which analyse disaster risk management (DRM), including disaster risk reduction (DRR), disaster management and climate change adaptation (CCA) from economic and policy perspectives. The main research question is: what are the means to overcome the salient challenges in DRM and CCA policies and measures which have been designed to reduce the risks posed by extreme weather under uncertainty? Theoretically, it advances the policy level development of DRM and CCA integration and provides a mathematical definition for over-adaptation to climate change. Empirically, it analyses integrated DRM and CCA policies and measures, and analyses challenges related to their development and implementation. Article I provides a formal definition for DRR and CCA policy integration at horizontal (inter-ministerial) and vertical (intra-ministerial) dimensions to assess DRR and CCA policy-making and analyses policies and their integration challenges in Zambia. The theoretical contribution to the literature is the formal definition for DRR and CCA policy integration and the empirical contribution is provided by evidence of potential challenges created by the governance system. Article II discusses the contribution of the underlying vulnerability drivers of governance, societal and political factors, culture, policies and their implementation, and argues that vulnerability reduction is a key aspect in reducing disaster and climate change risk. The theoretical contribution furthers the discussion on new dimensions in climate change risk analyses by emphasising the potential impacts of societal development, such as social trends and social cohesion, in effective DRM and CCA. The article contributes to the empirical literature by assessing Nordic welfare state structures as a means to reduce disaster risk and climate change. Article III analyses the costs and benefits of a major integrated DRM and CCA policy in Finland, and describes how over-adaptation, i.e. over-investment in DRM and CCA may affect the legitimacy of a policy aiming partially at reducing extreme weather risk. The article contributes to the theoretical literature by providing a mathematical definition for over-adaptation and to the empirical literature through the case study. Article IV assesses the effects of a potential innovation in weather service provision to improve CCA and safety in the road transport sector. The article identifies and describes the main trends and potential innovations in the provision and use of weather services. It contributes to the empirical literature on CCA and weather service benefit valuation.Tämä väitöskirja analysoi sekä katastrofiriskien hallintaa (Disaster Risk Management – DRM) että ilmastonmuutokseen sopeutumista (Climate Change Adaptation – CCA) taloustieteellisestä ja politiikka-analyysin näkökulmasta. Katastrofiriskien hallintaan sisältyvät katastrofiriskien vähentäminen (Disaster Risk Reduction – DRR) ja katastrofien hallinta (Disaster Management). DRM- ja CCA-politiikkojen tarkoituksena on vähentää äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamia riskejä ottaen huomioon ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma epävarmuus. Tutkielman pääkysymys on: millä keinoin voidaan ratkaista DRM- ja CCA-politiikkoihin ja -toimiin liittyviä merkittäviä haasteita? Teoreettisesti tutkielma edistää DRM:n ja CCA:n politiikka-analyysia sekä esittää matemaattisen määritelmän ilmastomuutoksen liialliseen sopeutumiseen. Empiirisesti työssä analysoidaan integroituja DRM- ja CCA-politiikkoja ja- toimia sekä analysoidaan niiden kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyviä haasteita. Artikkelissa I kehitetään DRR- ja CCA-politiikkojen integroinnin muodollinen määritelmä horisontaalisessa (ministeriöiden sisäisessä) ja vertikaalisessa (ministeriöiden välisessä) ulottuvuudessa. Empiirinen osuus analysoi Sambian tilannetta ja haasteita. Teoreettinen panos kirjallisuuteen on muodollinen määritelmä DRR- ja CCA-politiikkaintegroinnille ja empiirinen panos tulee arvioista hallinnon tilanteen aiheuttamista mahdollisista haasteista. Artikkelissa II käsitellään katastrofiriskien taustalla olevien haavoittuvuustekijöiden, kuten yhteiskunnallisten ja poliittisten tekijöiden, kulttuurin, politiikan ja niiden täytäntöönpanon vaikutusta riskien vähentämisessä. Artikkelin teoreettinen panos edistää keskustelua ilmastoriskianalyysien uusista ulottuvuuksista korostamalla yhteiskunnallisen kehityksen, kuten sosiaalisten suuntausten ja yhteenkuuluvuuden, mahdollisia vaikutuksia tehokkaassa DRM:ssä ja CCA:ssa. Artikkeli tukee empiiristä kirjallisuutta arvioimalla pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakenteita keinona vähentää katastrofi- ja ilmastonmuutosriskiä. Artikkelissa III analysoidaan integroidun DRM- ja CCA- politiikan kustannuksia ja hyötyjä Suomessa: Lisäksi kuvataan, kuinka liiallinen panostaminen katastrofiriskien hallintaan ja sopeutumiseen voi vaikuttaa politiikan hyväksyttävyyteen. Artikkelin teoreettinen panos tulee matemaattisen määritelmän esittämisestä liialliseen CCA:han, ja empiirinen panos tulee tapaustutkimuksen kautta. Artikkelissa IV arvioidaan, miten innovaatiot voivat vähentää sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia tieliikennesektorilla. Artikkelissa tunnistetaan ja kuvataan sääpalvelujen tarjoamisen ja käytön tärkeimmät suuntaukset ja mahdolliset innovaatiot, sekä arvioidaan millaisia taloudellisia hyötyjä tieliikenteen turvallisuuden parantaminen tuo. Artikkeli on osa empiiristä CCA-kirjallisuutta ja tarjoaa esimerkin sääpalvelujen taloudellisten hyötyjen arvioinnista.
Subject: ympäristö- ja luonnonvarataloustieteet
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
building.pdf 614.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record