Tutkiva oppiminen luonnontieteellisen opetuksen tukena mobiilissa oppimisympäristössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6102-4
Title: Tutkiva oppiminen luonnontieteellisen opetuksen tukena mobiilissa oppimisympäristössä
Author: Salmivirta, Seppo
Other contributor: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-06-17
Language: fi
Belongs to series: Kasvatustieteellisiä tutkimuksia - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6102-4
http://hdl.handle.net/10138/315442
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation explores the features of learning in the progressive inquiry learn-ing environment supported by mobile technology devices while studying science. Developed e-learning environment is also examined. The study analyses knowledge from constructivist and social constructivist perspectives in the context of the learning environment that was under development. The study was conducted as a design-based research (DBR) in collaboration with a sixth grade school class and the classroom teacher. Three iterative devel-opment cycles were carried out during the academic year 2012-2013 in real-world classroom settings. The research data consisted of interviews with student groups and the teacher and of a database stored in the e-learning environment including the structure of the e-learning environment, knowledge building online discus-sions and research reports from the student groups. The student interviews were conducted using the stimulated recall method (STR) in semi-structured group in-terviews after each development cycle. The e-learning environment used in the learning projects was used as a stimulus for the interviewees. The interview data was analysed by means of qualitative content analysis, both in theory-guiding and as emergent meanings. The online data was examined by content analysis meth-ods. Both qualitative and quantitative analysis were used. The results of the study show that the students' work in the specific learning environment shows characteristics of learning such as activity, intentionality, con-structivism and reflection. At the same time, a set of generic skills called explor-atory learning skills emerge. The learners’ presentation of research questions and refinement questions, important to science education, can be improved by devel-oping the context and utilising online discussion, according to the results. The results also show that the more learners' work involved exploratory learning skills, the more research questions they could solve in different ways. The use of mobile technology has a positive connection with the learning fea-tures that have emerged in the research. The more the students perceived the ben-efits of mobile technology when studying, the more they expressed in the inter-view the features of meaningful learning. The speed and easiness of use of the mobile device support collaboration and conversation in a flexible learning envi-ronment. The results show that a rich learning environment can be built into the e-learning environment and that the online and face-to-face guidance of students when studying is important. The results also demonstrate that learners need sup-port and stimulation to use technology to support their studies. However, the ex-periences of students and teachers reveal that development efforts can signifi-cantly reduce the challenges of working in a mobile environment.Väitöskirjassa tarkastellaan tutkivan oppimisen mukaisessa oppimisympäristössä esiintyviä oppimisen piirteitä ja kehitettyä mobiilin teknologian tukemaa oppimisympäristöä opiskeltaessa luonnontieteitä. Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena yhteistyössä kuudesluokkalaisten koululuokan ja luokanopettajan kanssa. Kehittämistyön aikana lukuvuonna 2012-2013 toteutettiin kolme kehittämissykliä. Tutkimuksen aineisto koostui oppilasryhmien ja opettajan haastatteluista ja käytettyyn verkkoympäristöön tallentuneesta tietokanta-aineistosta: verkkoympäristön rakenteesta, verkkokeskusteluista ja oppilasryhmien tutkimusraporteista. Oppilashaastattelut toteutettiin virikkeitä antavalla menetelmällä ryhmähaastatteluina jokaisen kehittämissyklin jälkeen. Virikkeenä haastateltavien kanssa käytettiin oppimisprojektien verkkoympäristöä. Opettajaa haastateltiin teemahaastattelun menetelmällä. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin sekä teoriaohjaavasti että aineistosta nousevina merkityksinä. Verkkoaineisto analysoitiin sisällön erittelyn ja sisällönanalyysin menetelmin. Verkkoaineiston analyysi jakautui sekä laadulliseen että määrälliseen analyysiin. Tutkimustulokset osoittavat, että oppilaiden työskentelyssä tutkivan oppimisen mobiilissa oppimisympäristössä näkyy oppimisen ominaispiirteitä kuten aktiivinen osallistuminen, tavoitteellinen toiminta, tiedon tarkastelu ja oman toiminnan säätely. Samalla nousee esiin tutkivan oppimisen taidoiksi nimetty joukko yleispäteviä taitoja. Oppijoiden tekemien tutkimuskysymysten ja tarkentavien kysymysten esittämistä voidaan tutkimustulosten mukaan parantaa asiayhteyttä kehittämällä ja verkkokeskustelua hyödyntämällä. Tuloksista ilmenee myös, että mitä enemmän oppijoiden työskentelyyn liittyi tutkivan oppimisen taitoja, sitä useampia tutkimuskysymyksiä he pystyivät eri tavoin selvittämään. Mobiilin teknologian käytöllä on positiivinen yhteys tutkimuksessa esiintyneisiin oppimisen piirteisiin. Mitä enemmän oppilaat kokivat mobiilin teknologian tuomia etuja opiskeluun, sitä enemmän he ilmaisivat haastattelussa merkityksellisen oppimisen piirteitä. Liikuteltavan laitteen nopeus ja kätevyys työskentelyssä tukevat yhteistoiminallisuutta ja keskustelun syntymistä joustavassa oppimisympäristössä. Tulokset osoittavat, että verkkoympäristöön voidaan rakentaa monipuolinen oppimista tukeva ympäristö ja että oppilaiden verkko- ja lähiohjaaminen työskentelyn aikana on merkityksellistä. Tuloksista paljastuu, että oppijat tarvitsevat tukea ja virikkeitä teknologian hyödyntämisessä opiskelun tukena. Oppilaiden ja opettajan kokemukset kuitenkin osoittavat, että kehittämistoimien avulla voidaan merkittävästi vähentää mobiilin työskentelyn haasteita.
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tutkivao.pdf 3.005Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record